Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – namjena glazbena škola, Obala 16

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – namjena glazbena škola, Obala 16

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ 

za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj 

I. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica i to:

Oznaka prostora

Površina poslovnog prostora m2

Namjena

Početni iznos mjesečne najamnine u kn (bez PDV-a)

1.

2.

3.

4.

 • ZGRADA OBALA 16
1.3 76,42 m2 – korisna površina

poslovni prostor sastoji se od: 

– zatvoreni prostor od 69,69 m2
(4 prostorije + WC + hodnik)

– otvoreni prostor od 13,45 m2 (natkrivena terasa)

djelatnost osnovne i / ili srednje glazbene škole

1.000,00 kn

II. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme na rok od 3 (tri) godine.

Opremanje prostora za rad obveza je zakupnika.

Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće su isključivo uz prethodnu suglasnost Općine Malinska-Dubašnica na elaborat uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava.

III. Općina Malinska – Dubašnica subvencionira rad glazbene škole sa 200,00 kn mjesečno po svakom polazniku sa područja Općine Malinska-Dubašnica o čemu se zaključuje Ugovor o financiranju programa škole za svaku školsku godinu.

IV. U natječaju mogu sudjelovati:

 • natjecatelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju podnose ponudu;
 • natjecatelji koji nemaju nepodmirenih dospjelih obveza za poreze i doprinose, te obveza prema Općini Malinska-Dubašnica s bilo koje osnove.

Pravne ili fizičke osobe koje su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, a koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavanju, ne mogu sudjelovati u natječaju.

V. Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, s dragovoljcem iz Domovinskog rata te s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su proveli u  obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘Narodne novine’ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – OUSRH i 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14).

VI. Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom ‘NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ’, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi, I kat.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. rujna 2016. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi: Lina Bolmarčića 22, Malinska.

VII. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje najamnine za poslovni prostor na žiro račun broj HR5323900011825300006, s pozivom na broj: 68 7706-OIB.

VIII. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 • ime i prezime/tvrtku, adresu, telefon ponuditelja;
 • izvod iz sudskog ili obrtnog registra, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 3 mjeseci od objave ovog natječaja;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima; u originalu ili ovjerenoj preslici, iz koje je vidljivo plaćanje svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa i drugih državnih davanja, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja;
 • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 • ponuđeni iznos godišnje zakupnine u nominalnom iznosu, jednak ili veći od početnog iznosa;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (original);
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke IV. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke IV. ovog natječaja, nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

IX. Najpovoljniji natjecatelj za svaki pojedini poslovni prostor dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći ponuđeni iznos zakupnine.

X. Uvjeti plaćanja zakupa: zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u mjesecu.

Zakupcima poslovnih prostora koji zapošljavaju zaposlenike s otoka Krka umanjit će se zakupnina svake slijedeće godine za iznos od 0,5% ukupne godišnje najamnine za svaki puni mjesec zapošljavanja radnika s područja otoka Krka u prethodnoj godini.

Ukupan iznos umanjenja zakupnine po osnovi iz prethodnog stavka ne može biti veći od 10% godišnje.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena u RH u odnosu na 2015. godinu, kad navedeno povećanje kumulativno prijeđe 5%.

XI. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska dana 5. rujna 2016. godine, s početkom u 12:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ovlašteni predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, uz predočenje osobne identifikacije i ovjerene punomoći.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.

Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XII. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon odabira najpovoljnije ponude.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo poništenja natječaja za pojedini poslovni prostor.

KLASA: 372-01/16-01/2

URBROJ: 2142/05-03/1-16-4

Malinska, 19. kolovoza 2016.

OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA