Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina Polinarova, Malinskarske noći

Temeljem odredbe stavka 1. članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/05, 6/11, 3114 i 11/15) i članaka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09/ 43/09 i 14/13) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

ODLUKU o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

U natječaju za dodjelu javnih površina (objavljenom na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica) odabiru se najpovoljniji ponuđači kako slijedi, te istima dodjeljuje javnu površinu na korištenje:

R.b. 

Manifestacija 

            Lokacija

Zastupnik

1.1. „Polinarova” — 20.07.2016. LOKACIJA/ŠTAND l. U.O. Konoba „NINO”
1.2. LOKACIJA/ŠTAND II. NEMA PONUĐAČA
2.1. ,Malinskarske noći” (2 večeri)

29.07. i 30.07. 2016

LOKACIJA „LASTAVICA” NEMA PONUĐAČA
2.2. LOKACIJA „JAZ” U.O. Konoba „NINO”

Ugovor o zakupu javne površine zakupnikje dužan zaključiti najkasnije u roku od 5 dana od dana objave ove Odluke o odabiru.

III. 

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od pet dana od dana objave Odluke na web stranicama Općine.

KLASA: 231-01/16-0112
URBROJ: 2142105-0311-16-6

Malinska, 5. srpnja 2016.

OPCINSKI NAČELNIK:

Robert Anto Kraljić, v.r


 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA