Natječaj KD Dubašnica – Natječaj  – usmeno nadmetanje za davanje u zakup jedne kamene kućice ( 1.) na predjelu Lukobran, lokacija br. 7.

Natječaj KD Dubašnica – Natječaj – usmeno nadmetanje za davanje u zakup jedne kamene kućice ( 1.) na predjelu Lukobran, lokacija br. 7.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN – Komunalno društvo ‘Dubašnica’ d.o.o. dana 20.svibnja 2016.g. raspisuje slijedeći:

 

N A T J E Č A J – usmeno nadmetanje

Za davanje u zakup 1 (jedne) kamene kućice

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je jedna tipizirana kamena kućica, površine 12 m2, namijenjena za obavljanje djelatnosti kako slijedi:

Redni broj
(lokacija)
DjelatnostRok
(godina)
Početna godišnja cijena zakupnine (cijena je izražena bez PDV)
7• Prodaja autohtonih proizvoda i suvenira ili
• Centar ronjenja (škola ronjena)
315.000 kuna

Lokacija svake pojedine kućice je obilježena na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja.

 

2. VRIJEME ZAKUPA

 

Zakup kamenih kućica može se koristiti u razdoblju u periodu od 1.svibnja do 30.listopada svake kalendarske godine trajanja zakupa, a zaključno sa 2018.g. (uključujući i tu godinu).

 

Zakup se daje prema viđenom stanju odnosno zakupnik zakupljuje objekt prema zatečenom stanju. Sva eventualna ulaganja su moguća samo uz prethodnu suglasnost KD ‘Dubašnica’ d.o.o., bez prava na uložena sredstva.

 

3. ZAKUPNINA I TROŠKOVI

 

Zakupnici su obvezni plaćati zakupninu prije zaključenja Ugovora o zakupu za 2016.g., za 2017.g. najkasnije do 1.veljače 2017.g. te za 2018.g. najkasnije do 1.veljače 2018.g.

 

Pored zakupnine uvećane za PDV, zakupnike je obvezan podmirivati troškove struje.

KD ‘Dubašnica’ d.o.o. će mjesečno ispostavljati poseban račun za struju prema stanju brojila koji podmiruje ponuditelj (zakupnik)

 

Zakupnik je odgovoran za udovoljavanje svih uvjeta za uredno i zakonito obavljanje djelatnosti (minimalni tehnički uvjeti i sl.) te snosi sve troškove za isto.

 

4. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda obavezno mora sadržavati:

– ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ponuditelja, s naznakom prebivališta ili sjedišta, OIB, žiro račun (IBAN) ponuditelja i naziv poslovne banke kod koje  ima račun,

– sadržaj djelatnosti-ponude (taksativno navesti što će se nuditi odnosno koju će djelatnost obavljati),

– ovjerena preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, ovjereni izvadak iz obrtnog registra za obrte, ovjereni preslika iz sudskog registra za pravne osobe, ne stariji od 60 dana,

– potvrdu Općine Malinska – Dubašnica da nema duga po bilo kojoj osnovi prema navedenoj Općini, ne stariju od 30 dana,

– potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave da nema duga po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, ne stariju od 30 dana,

– dokaz o uplati jamčevine (uplatnica, potvrda i drugo),

-ime i prezime te telefon kontakt osobe,

-elektronska pošta (mail) ponuditelja na koju pristaje primati obavijesti, naloge i ostala pismena KD ‘Dubašnica’ d.o.o.5. UPLATA I POVRAT JAMČEVINE


Uplata jamčevine u visini od 10% od UKUPNOG IZNOSA (15.000,00 + PDV) početne zakupnine tj. 1.875,00 kn se uplaćuje  na žiro račun Komunalnog društva ‘Dubašnica’ d.o.o. najkasnije do 27. svibnja 2016. godine na slijedeći broj žiro računa:

IBAN: HR502360000 1102423676 kod Zagrebačke banke d.d. s pozivom na broj: 00 OIB

 

U slučaju da ne bude izabran na natječaju, jamčevina će se ponuditelju vratiti na žiro račun naznačen u ponudi.


6. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Ponude sa svim prilozima se podnose najkasnije do 27.svibnja 2016. g. (uključujući i taj dan) pisanim putem u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP“ na adresu:

KOMUNALNO DRUŠTVO „DUBAŠNICA“ d.o.o., STIPKINO 21, 51511 MALINSKA ili donijeti osobno na istu adresu najkasnije do 27. svibnja 2016.g. u 14,00 sati.

 

7. RAZMATRANJE PONUDA

Ako u trenutku podnošenja ponude ponuditelj ima nepodmireni dospjeli dug prema Općini Malinska – Dubašnica ili dug po osnovi javnog davanja, ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti

 

Nepotpune ponude koje ne sadrže sve podatke i isprave iz točke 4. natječaja, neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

 

Nepravodobne ponude (poslane ili donesene izvan roka iz točke 6. natječaja) neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

 

Dana 31.svibnja 2016.g. u 9,00 sati održat će se javno usmeno nadmetanje, čemu mogu biti nazočni po dva ovlaštena predstavnika ponuđača.

 

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti izvješteni po završetku javnog usmenog nadmetanja tj. po potpisivanju zapisnika koji će biti sastavljen u KD Dubašnici d.o.o. po završetku javnog usmenog nadmetanja.

 

Kriterij za odabir će biti najviši iznos ponude (OSNOVICA + PDV = UKUPAN IZNOS).

 

Natječajni postupak i pregled predane dokumentacije ponuditelja provodi Komisija za provedbu natječaja.

 

8. POTPIS UGOVORA I UPLATA OSTATKA CIJENE

 

Ponuditelji čija je ponuda prihvaćena su obvezni u roku od 3 dana od potpisivanja zapisnika o javnom usmenom nadmetanju tj. zaključno sa 03.06.2016 u 14:00 h:

-uplatiti ostatak ponuđenog ukupnog iznosa godišnje zakupnine za 2016.g.  (jamčevina se uračunava u ponuđeni ukupni iznos) na žiro račun iz točke 5. natječaja.

-pristupiti osobno u prostorije KD ‘Dubašnica’ d.o.o. radi potpisa unaprijed pripremljenog Ugovora o zakupu (svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati).

Sa sobom ponuditelj mora imati osobnu iskaznicu i pečat (ukoliko je riječ o obrtu ili pravnoj osobi)

 

Ukoliko ponuditelj ne postupi i roku i u svemu sukladno ovoj točki, smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine koju zadržava trgovačko društvo ‘Dubašnica’ d.o.o.. U tom slučaju, na potpis Ugovora pozvati će se slijedeći najpovoljniji ponuđač, za kojeg vrijede svi uvjeti i rokovi iz ove točke, a računa se od trenutka obavijesti.

 

Kontrolu obavljanja djelatnosti i ispunjavanja svih nenovčanih obveza iz Ugovora o zakupu provodi ovlaštena osoba KD ‘Dubašnica’ d.o.o..

 

KD ‘Dubašnica’ d.o.o. pridržava pravo u svakom trenutku poništiti natječaj, bez posebnog obrazloženje uz beskamatni povrat jamčevine svim ponuditeljima.

 

 

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.

 

Ivan Petršorić, direktor

Natječaj

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić