Natječaj za zamjenu nekretnine

Natječaj za zamjenu nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Suglasnosti Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/16-03/1, Ur.broj: 2142/05-03/1-16-2 od 25. travnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina

 

I. PREDMET ZAMJENE                                     

 

U svrhu formiranja ulica planskih oznaka „SU 2“ i „OU 39“ na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15), u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– 172/653 dijela z.č. 651 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 3708 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, odnosno dio parcele površine 172 m2, označen na Situaciji od 10. svibnja 2016. godine, a koja je sastavni dio ovog Natječaja.

Ponuđena nekretnina nalazi se na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15), u zoni Z, odnosno predstavlja površinu zaštitnog zelenila.

Procijenjena vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđuje se u visini od 618,86 kn/m2 odnosno ukupno 106.443,92 kn. (slovima: stošesttisućačetiristočetrdesettrikuneidevedesetdvijelipe).

Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulica planskih oznaka „SU 2“ i „OU 39“ na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15).


II. UVJETI ZAMJENE

 

Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa odmah po potpisu Ugovora o zamjeni nekretnina. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

Ponuđena nekretnina nije u naravi ograđena, te je obveza kupca ograđivanje nekretnine koju stječe zamjenom.

Obveza je kupca ishoditi Suglasnost Općine Malinska – Dubašnica na prijedlog hortikulturalnog uređenja nekretnine koju stječe zamjenom, a koji je dužan dostaviti prije nego započne sa radovima.

 

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


IV. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda, te oznaku nekretnine koja se nudi u  zamjenu

– dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu (vlasnički list ili ugovor)

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja   se nudi u zamjenu)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se utvrdi da nekretnina koja se nudi u zamjenu predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja formiranja ulica planskih oznaka „SU 2“ i „OU 39“ na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15).

Sukladno članku 8. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nadležno tijelo ima pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 30. svibnja 2016. , u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– GRDINE»

 

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika ili Općinskog Vijeća o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.

 

VII. UGOVOR

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Klasa: 944-01/16-03/1

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-16-3

Malinska, 12. svibnja 2016.

 

                                                                                                          Pročelnik:

                                                                                                     Bernard Cvelić

Privitci:

Kopija katastarskog plana
Natječaj

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA