Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Dubašljanska 78, Malinska

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Dubašljanska 78, Malinska

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska –  Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj

I. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica i to:

I. ZGRADA DUBAŠLJANSKA 78, površine 52,99 m2 – zatvoreni prostor
(dnevni boravak 34,76 m2, garderoba 8,16 m2, kuhinja 5,93 m2, i sanitarije 4,14m2)
i cca. 120 m2 – otvoreni prostor
(vanjsko igralište cca. 120 m2 – neuređeno)

Namjena prostora: čuvanje djece /dadiljarstvo, (kapacitet prostora za 2 grupe / do 12 djece)

Početni iznos najamnine /bez PDV-a/:1.000,00 kn

II. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme na rok od 3 (tri) godine.
Opremanje prostora za rad sa djecom obveza je zakupnika.
Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće su isključivo uz  prethodnu suglasnost Općine Malinska-Dubašnica na elaborat uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Općina Malinska – Dubašnica subvencionira roditeljsku uplatu za programe predškolskog odgoja i obrazovanja koji uključuju i čuvanje djece / dadiljarstvo u skladu sa mjerilima koje utvrđuje predstavničko tijelo Općine.
Natjecatelj je dužan poslovanje uskladiti sa Općim uvjetima obavljanja djelatnosti čuvanja  djece / dadiljarstva koju utvrditi zakupodavac.

III. U natječaju mogu sudjelovati:
– natjecatelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju podnose ponudu;
– natjecatelji koji nemaju nepodmirenih dospjelih obveza za poreze i doprinose, te obveza
prema Općini Malinska-Dubašnica s bilo koje osnove.
Pravne ili fizičke osobe koje su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-
Dubašnica, a koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjavanju, ne
mogu sudjelovati u natječaju.
IV. Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu
djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju
članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji
zatočenog ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog
rata, s dragovoljcem iz Domovinskog rata te s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine
po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(‘Narodne novine’ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – OUSRH i 55/11,
140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14).
V. Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom ‘NATJEČAJ ZA POSLOVNI
PROSTOR – NE OTVARAJ’, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel,
Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi, I kat.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. svibnja 2016. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način
dostave.
Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka
primljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi: Lina
Bolmarčića 22, Malinska.
VI. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje najamnine za
poslovni prostor na žiro račun broj HR5323900011825300006, s pozivom na broj: 68 7706-OIB.
VII. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
– ime i prezime/tvrtku, adresu, telefon ponuditelja;
– izvod iz sudskog ili obrtnog registra, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 3 mjeseci od
objave ovog natječaja;
– potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima; u originalu ili ovjerenoj
preslici, iz koje je vidljivo plaćanje svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa i drugih državnih
davanja, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja;
– broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
– ponuđeni iznos godišnje zakupnine u nominalnom iznosu, jednak ili veći od početnog iznosa;
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (original);
– uvjerenje o položenom Programu osposobljavanja za poslove dadilja;
– original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih
poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke IV. ovog natječaja, ne starije od šest
mjeseci od dana objave ovog natječaja;
– original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da
osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke IV. ovog natječaja, nije korisnik mirovine
ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od
dana objave ovog natječaja;
VIII. Najpovoljniji natjecatelj za svaki pojedini poslovni prostor dužan je u roku od 8 dana od
primitka obavijesti o rezultatima natječaja sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom će se
smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa
sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja
sadrži i najveći ponuđeni iznos zakupnine.
IX. Uvjeti plaćanja zakupa: zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u
mjesecu.
Zakupcima poslovnih prostora koji zapošljavaju zaposlenike s otoka Krka umanjit će se
zakupnina svake slijedeće godine za iznos od 0,5% ukupne godišnje najamnine za svaki puni
mjesec zapošljavanja radnika s područja otoka Krka u prethodnoj godini.
Ukupan iznos umanjenja zakupnine po osnovi iz prethodnog stavka ne može biti veći od 10%
godišnje.
Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena u RH u odnosu na
2015. godinu, kad navedeno povećanje kumulativno prijeđe 5%.
X. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22,
Malinska dana 16. svibnja 2016. godine, s početkom u 12:00 sati. Otvaranju ponuda mogu
pristupiti ovlašteni predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, uz predočenje osobne
identifikacije i ovjerene punomoći.
Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće
se uzimati u razmatranje.
Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratit će se
jamčevina u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se
položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.
Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili
sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
XI. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon odabira
najpovoljnije ponude.
Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo poništenja natječaja za pojedini poslovni prostor.
KLASA: 372-01/16-01/1
URBROJ: 2142/05-03/1-16-18
Malinska, 29. ožujka 2016.

OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić