Odluka o izradi i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU1 Malinska – Radići (GP1)

Odluka o izradi i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU1 Malinska – Radići (GP1)

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU1 Malinska – Radići (GP-1), Klasa:360-03/16-01/1, Urbroj;2142/05-01-16-7 od 22. veljače 2016. godine, objavljenu u Službenim novinama PGŽ br. 4/16

 

Odluka o dopuni odluke o  izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU1 Malinska – Radići (GP-1), Klasa:360-03/16-01/1, Urbroj:2142/05-01-16-14 od 23. ožujka 2016. godine, objavljenu u Službenim novinama PGŽ br. 7/16

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA