Statut i protokol općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine donosi

STATUT OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Malinska – Dubašnica, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Malinska – Dubašnica, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Malinska – Dubašnica (Članak 1.)

STATUT:

 

 

PROTOKOL:  Protokol Općine Malinska – Dubašnica

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA