Statut i protokol općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine donosi

STATUT OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Malinska – Dubašnica, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Malinska – Dubašnica, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Malinska – Dubašnica (Članak 1.)

STATUT:

 

PROTOKOL: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=28867

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.