PRORAČUN 2009. – 2020.

Proračun 2020.


Prijedlog Proračuna 2020. – savjetovanje s javnošću


 

  Proračun 2019.

 

 


        Prijedlog Proračuna 2019. – savjetovanje s javnošću


 


Proračun 2018.


Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo je Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020 godinu.


1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna


Prijedlog Proračuna 2018.

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska – Dubašnica. Temeljem čanka 1o. stavka 1. točke 3. zakona o Pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine,, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna općine Malinska –  Dubašnica za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2o2o. godinu.

Prijedlog proračuna općine Malinska –  Dubašnica za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinuProračun 2017.

1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. Plan razvojnih programa Proračun u malom


I. izmjene i dopune Proračuna 2017.


1. I. Izmjene i dopune Proračuna
2. I. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. I. Plan razvojnih programaProračun u malom


II. izmjene i dopune Proračuna 2017.


1.  II. Izmjene i dopune Proračuna
2. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa


III. izmjene i dopune Proračuna 2017.

1.  III. Izmjene i dopune Proračuna
2. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa


Prijedlog proračuna za 2017. godinu

Temeljem članka 10. stavja 1. točke 3. Zakona i o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 18/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu.


Prijedlog proračuna za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu


Proračun 2016.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2016
Plan razvojnih programa


I. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


II. Izmjene i dopune Proračuna

1. Odluka  o izvršenju
2. Izmjene i dopune Proračuna
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


III. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


Prijedlog Proračuna 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog Proračuna 2016


Proračun 2015.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2015
I. izmjene i dopune Proračuna (09.04.2015.)

II. izmjene i dopune Proračuna (22.09.2015.) III. izmjene i dopune Proračuna (21.12.2015.)


Proračun 2014.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2014
I. izmjene i dopune Proračuna (16.04.2014.)
II. izmjene i dopune Proračuna (15.09.2014.)
III. izmjene i dopune Proračuna (17.12.2014.)


Proračun 2009. – 2013.


PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.