NASLOVNICA VIJESTI Preglednik vijesti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Četvrtak, 31 Prosinac 2015 10:40 / administrator

Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica, dana 31. prosinca 2015. godine, objavljuje
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(1) Općina Malinska-Dubašnica poziva udruge da se prijave na financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica sve odredbe ovog Javnog natječaja koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
* Prioritetno područje 1 – Potpora udrugama u poljoprivredi:
a) Poticanje i unapređenje uzgoja i zaštite autohtonih poljoprivrednih i životinjskih vrsta te prerada, proizvodnja i plasman finalnih autohtonih proizvoda
b) Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila
* Prioritetno područje 2 – Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad:
a) Pružanje psihosocijalne i fizičke podrške i rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
b) Rad sa socijalno ugroženim osobama
c) Organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti
d) Rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika
e) Zaštita i promocija ljudskih prava.
* Prioritetno područje 3 – Promicanje kulture:
a) Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja
b) Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja c) Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa
d) Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja
e) Organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama
* Prioritetno područje 4 – Razvoj sporta i rekreacije:
a) Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
b) Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
c) Vođenje i organizacija sportskih natjecanja
d) Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha
e) Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
f) Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
g) Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
* Prioritetno područje 5 – Razvoj civilnog društva:
a) Promicanje ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti
b) Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena
c) Promicanje religijske kulture
d) Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja...
(5) Rok za dostavu prijave na natječaj je ponedjeljak 1. veljače 2016. godine u 12:00 sati bez obzira na način dostave...
(13) Prijave se šalju na sljedeću adresu: Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska
i e-mailom na adresu: katica.cvelic@malinska.hr.
(14) Razmatrat će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja....
Ukupna natječajna dokumentacija se nalazi u privicima u nastavku:

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu/prodaju nekretnina

Srijeda, 30 Prosinac 2015 07:01 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12 i 28/15) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-03/9, Ur.broj: 2142/05-03/1-15-7 od 21. prosinca 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu/prodaju nekretnina
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu formiranja građevinske parcele te ulice planske oznake „ostale ulice OU7“ na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), u zamjenu/prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
- cijela novoformirana z.č. 2582/25 k.o. Sv. Anton, ukupne površine 172 m2 (koja se formira od dijela z.č. 2582/10 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1819 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku i dijela z.č. 2582/11 upisane u z.k.ul. 3265 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, prema Geodetskom projektu br. 327/2015, izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije Antona Gršković iz Dobrinja, broj ovjere: Klasa: 932-06/15-02/551, Urbroj: 541-17-06/1-15-4 od 12. studenog 2015. godine).
Ponuđena nekretnina nalazi se na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), u zoni mješovite namjene M1. Procijenjena vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je u visini od 1.584,12 kn/m2 (slovima: tisućupetstoosamdesetčetirikune i dvanaest lipa po metru kvadratnom).
Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska - Dubašnica u svrhu formiranja ulice planske oznake „ostale ulice OU7“ na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), uz uvjet da ponuditelj dokaže mogućnost formiranja građevinske parcele sa nekretninom koju putem ovog natječaja u zamjenu nudi Općina Malinska - Dubašnica...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 18. siječnja 2016. , u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– OU7»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

Utorak, 29 Prosinac 2015 07:05 / administrator

Temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 28. prosinca 2015. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15), Općina Malinska – Dubašnica objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine
I. Predmet natječaja:
Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih naprava za obavljanje djelatnosti tijekom karnevalskih događanja 2016. godine...
II. Vrijeme zakupa:
Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za vrijeme Mesopusnih događanja u Općini Malinska – Dubašnica i to:
- na dan otvaranja Mesopusta 23. siječnja 2016. godine,
- u dane mesopusnih zabava 23. i 30. siječnja i 6. veljače 2016. godine (subote),
- za vrijeme dvije dječje redute 24. i 31. siječnja 2016. godine (nedjeljom u popodnevnim satima) i
- na završni dan Mesopusta 9. veljače 2016. godine (utorak)...
VII.Rok za podnošenje prijava:
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU", pismenim putem na adresu: Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u Pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, najkasnije do 8. siječnja 2016. godine.
Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Božićno-novogodišnja čestitka općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića

Subota, 19 Prosinac 2015 00:01 / administrator

Povodom predstojećih Božićno-novogodišnjih blagdana Općinski Načelnik Općine Malinska - Dubašnica Robert Anton Kraljić uputio je svim sumještanima Općine Malinska - Dubašnica Božićno-novogodišnju čestitku:
Uz iskrene čestitke ostanimo povezani u slozi i solidarnosti, u obiteljskom zajedništvu i osjetljivi jedni za druge. Pri tome ne smijemo zaboraviti sve one koji će ove Božićno-novogodišnje blagdane provesti sa zebnjom u srcu, starijima, nemoćnima, ljudima bez obitelji, ljudima bez posla.
Zato im moramo posvetiti svu pažnju, poštovanje i pomoć. U tome moramo sudjelovati svi, institucije, rodbina, susjedi i prijatelji.
Na budućnost moramo gledati s optimizmom, vjerom, i nadom i truditi se riješiti sve poteškoće. Iz danih nam mogućnosti moramo napraviti sve što možemo u stvaranju boljih uvjeta za život svih naših sumještana u prelijepoj nam Općini Malinska - Dubašnica.
U tome uvjerenju, želim svima Sretan i blagoslovljen Božić 2015, dobro zdravlje, osobnu sreću, te Sretnu i još uspješniju Novu 2016. godinu.
Općinski Načelnik,
Robert Anton Kraljić
http://malinska.hr/dnevnik.html

natrag na ostale vijesti

Najava XXVI. sjednice Općinskog vijeća

Petak, 18 Prosinac 2015 07:00 / administrator

Malinska, Srijeda, 16. prosinca 2015. godine
U ponedjeljak 21. prosinca 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
2) III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
2.1 III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska ‐ Dubašnica za 2015. godinu
2.2 III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska ‐ Dubašnica za 2015. godinu
2.3 III. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
2.4 II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
2.5 III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
2.6 III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
3) Izviješće i zaključak o podnesenim inicijativama za izmjenu Plana prostornog uređenja Općine Malinska – Dubašnica
4) Zaključak o prihvaćanju Prometne studije Općine Malinska ‐ Dubašnica
5) PRORAČUN ZA 2016. GODINU
5.1 Proračun Općine Malinska–Dubašnica za 2016. i projekcija proračuna za 2017. i 2018.
5.3 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu
5.3 Plan razvojnih programa Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 2016. – 2018. godine
5.4 Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5.5 Plan održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
5.6 Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
5.7 Program javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu
6) Odluka o dodjeli novčane nagrade sportašici Ani Znaor
7) Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa – Ponikve voda d.o.o.
8) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o otkupu zemljišta u predjelu Rova
2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u predjelu Rova

natrag na ostale vijesti

Započeli radovi na izgradnji novog dijela škole u Malinskoj

Srijeda, 16 Prosinac 2015 17:00 / administrator

Župan Zlatko Komadina sa suradnicima - zamjenicom župana Marinom Medarić i pročelnicom UO za odgoj i obrazovanje Editom Stilin, posjetili su PŠ "Malinska-Dubašnica" u Malinskoj koja je dobila pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osnivanje matične osnovne škole - OŠ Malinska-Dubašnica. Na taj će se način omogućiti kvalitetnija i racionalnija organizacija obrazovanja djece na otoku Krku.
Županu su se u obilasku pridružili načelnik Općine Malinska-Dubašnica Robert Anton Kraljić i voditeljica područne škole Dubašnica Milena Žic.
Razlog današnje posjete bio je obilježavanje početka radova na izgradnji novog dijela škole, kao i stjecanje statusa matične škole OŠ Malinska-Dubašnica. To je nakon omišaljske druga škola na Krku koja se odvojila od donedavno najveće škole u Hrvatskoj, OŠ "Fran Krsto Frankopan" u Krku s 1300 učenika. Škola u Malinskoj ima 243 učenika raspoređena u 16 odjela. Ovime je PGŽ u potpunosti realizirala mrežu osnovnoškolskog obrazovanja u PGŽ
Župan Zlatko Komadina rekao je da je škola u Krku bila najveća škola u Hrvatskoj sa 1300 učenika i više područnih škola. Kako svaka škola s više od 150 učenika može biti samostalna, počeo je proces izdvajanja učenika u zasebne osnovne škole. Nakon osnovne škole u Omišlju, sada je na redu i škola u Malinskoj. Time će se omogućiti kvalitetnija nastava i izvannastavne aktivnosti, a s obzirom da je Malinska najveća krčka općina, svakako je zaslužila imati svoju školu.
"Ovdje smo u suradnji s općinom izgradili jednu od prvih školskih sportskih dvorana, a sada se škola širi da bi se omogućio jednosmjenski rad s još jednom učionicom. Mislim da je suradnja Županije i Općine Malinska vrlo dobra", zaključio je župan.
Načelnik Robert Anton Kraljić istaknuo je da Županija izvršava svoja obećanja. Prije godinu i pol obećano je da će se najveća škola u Hrvatskoj morati smanjiti i to je ostvareno: najprije izdvajanjem Omišlja i Dobrinja, a sada i Malinske. "Nadamo se da će uvjete za postati matična škola uskoro ispuniti i Punat", poručio je Kraljić.
Pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Edita Stilin navela je da PŠ "Malinska-Dubašnica" danas ima 245 učenika u 16 razrednih odjela, čime zadovoljava sve uvjete za podjelu OŠ Fran Krsto Frankopan iz Krka.
"Završavamo s Malinskom ovaj proces odvajanja i podjela, samim time podigli smo i stvorili doista lijepe uvjete za funkcioniranje svih naših osnovnih škola na području Županije. Omišalj je dobio mjesto stručnog suradnika pedagoga i mjesto stručnog suradnika psihologa na pola radnog vremena. Općina Omišalj iz svojih sredstava izdvaja sredstva za pomoćnika u nastavi za djecu romske populacije", pojasnila je Stilin. (pgz.hr)
Zahvaljujemo se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za pozitivno mišljenje za osnivanje matične osnovne škole (OŠ) Malinska-Dubašnica te Primorsko-goranskoj Županiji (PGŽ) i Županu Komadini na pomoći i podršci u stjecanju ovog statusa matične škole.
HVALA VAM OD SRCA !
Općina Malinska - Dubašnica
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni referent u pisarnici

Srijeda, 09 Prosinac 2015 11:00 / administrator

U "Narodnim novinama" broj 133 od 9. prosinca 2015. objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica, na radno mjesto administrativnog referenta u pisarnici (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca.
Posljednji dan za predaju prijava na natječaj poštom ili izravno u pisarnicu Općine je 17. prosinac 2015. godine.
Opis poslova radnog mjesta administrativni referent za pisarnicu i arhiv:
Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka, te korespondenciju Općine, vodi knjigu primljene pošte, preuzima i raspoređuje pristiglu poštu, vrši otpremu pošte, obavlja poslove pisarnice, vodi i čuva arhivu Općine sukladno propisima, vodi telefonsku centralu, prima stranke i upućuje ih nadležnim osobama, vrši fotokopiranje materijala za sjednice Općinskog vijeća, te razvrstavanje i otpremu istog, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika koji se odnose na službu...
Izvori za pripremanje kandidata za provjeru: · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-10., 18.-20., 27.-56.c · Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., članci 96.- 98., članak 101., članak 102., članak 105., članak 106., članci 109.- 113., članak 120. , članak 121...
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na općinskom web-portalu te na oglasnoj ploči Općine Malinska - Dubašnica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Nacrt «Strategija razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica 2015.‐2020.»

Ponedjeljak, 07 Prosinac 2015 06:55 / administrator

Poštovani,
Općina Malinska – Dubašnica je u Proračunu za 2015. godinu osigurala sredstva za izradu Strategije ukupnog razvoja koja je temeljni strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja. Strategija ukupnog razvoja Općine omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvitka, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati, dok je za donatore (prvenstveno EU i nacionalne fondove) osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.
Temeljem navedenog Općina je sredinom veljače 2015. godine provela postupak javne nabave za izradu navedene Strategije, te je kao najpovoljniji ponuditelj odabran Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, Ika.
Općinsko Vijeće Općine Malinska ‐ Dubašnica na sjednici održanoj 10. travnja 2015. godine prihvatilo je izradu Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica za razdoblje 2015.‐2020. godine.
U prvitku II objavljujemo Nacrt «Strategije razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica 2015.‐2020.» na javni uvid i savjetovanje. Zainteresirani se mogu uključiti u izradu strategije kroz izražavanje mišljenja, prijedloga i primjedbi, koje mogu uputiti izrađivaču na e-mail: info@malinska.hrk.
Dana 14. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati u prostorijama Općine Malinska - Dubašnica, održati će se sastanak Izrađivača, Radnog tima i Partnerskog odbora na kojem će se prezentirati i komentirati Nacrt strategije.
Sastanak je otvoren za zainteresirane građane, udruge i druge organizacije.
Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić, v.r.
Načelnikov dopis se nalazi u privitku I.
Nacrt «Strategija razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica 2015.‐2020.» se nalazi u privitku II.


Nacrt «Strategija razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica 2015.‐2020.» - KONAČNA VERZIJA

Konačna verzija Nacrta «Strategije razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica 2015.‐2020.» nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Moja Malinska-Dubašnica bez azbesta!

Subota, 05 Prosinac 2015 07:10 / administrator

Predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova u Malinskoj-Dubašnici održat će se 10.12.2015. godine u Velikoj vijećnici Općine Malinska - Dubašnica (Lina Bolmarčića 22), u 18:00 sati, a proizvodi sponzora bit će izloženi ispred vijećnice jedan sat prije prezentacije.
Pridružite nam se jer zajedno smo jači!
Ulaz je slobodan. DOĐITE!
Cjeloviti tekst se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XXV. sjednice Općinskog vijeća

Petak, 04 Prosinac 2015 07:05 / administrator

Malinska, Petak, 03. prosinca 2015. godine
U utorak 08. prosinca 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) Hotelijerstvo, turizam „Pinia“ – Prezentacija Idejnog rješenja izgradnje obiteljskog hotela na lokaciji bivšeg odmarališta Borovik
4) Prezentacija projekta „Bracerom prema Zapadu“
5) Analiza prijedloga za izmjenom i dopunom Prostornog plana Općine Malinska – Dubašnica
6) Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska – Dubašnica
7) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o prihvaćanju ponude za otkup zemljišta prispjele u postupku javnog natječaja
2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u predjelu Rova
3. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.
4. Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K‐1 Sv. Vid – sjever
8) Odluka o izmjeni i dopuni poreza na korištenje javnih površina
9) Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

WAKO SP Dublin - Ana Znaor iz Malinske svjetska prvakinja

Subota, 28 Studeni 2015 17:47 / administrator

Na WAKO Svjetskom prvenstvu održanom u Dublinu tijekom četvrtka, 26.11.2015.g. je nastupilo ukupno devet hrvatskih reprezentativaca u različitim disciplinama, kako ringovnim, tako i onim na tatamiju.
Nažalost, tek manji dio članova hrvatske reprezentacije je izborilo pobjedu, a radilo se o četvrtfinalnim okršajima. Svoj prolaz dalje izborili su tek Ana Bajić i Ana Znaor (Tatami 4 - Ana Znaor (Cro) VS Veronika Kohutova (Cze) 3:0).
Tijekom petka 27.11.2015. g. na svjetskom prvenstvu bili su na rasporedu polufinalni mečevi u kojima je hrvatska reprezentacija imala petoricu predstavnika.
Jedino je Ana Znaor iz Malinske uspjela ući u finale discipline light contact u kategoriji do 70 kilograma. U polufinalu je pobijedila Slovenku Uršu Terdin (Tatami 3 - Ana Znaor (Cro) VS Ursa Terdin (Slo) 3:0), a svoje šesto zlato na WAKO svjetskim prvenstvima Ana Znaor osvojila je protiv Irkinje Lauren Bradshaw i postala ponovno svjetska prvakinja.
ČESTITAMO Ana od srca !
Veoma smo ponosni na tebe i ti si dika naše Općine Malinska - Dubašnica !
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Festival Zlatni otok pjeva 2015. - Pobjednica Leonarda Lisjak

Subota, 28 Studeni 2015 17:40 / administrator

U petak, 27. studenoga 2015. održano je u sportskoj dvorani srednje škole "Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku 6. izdanje festivala Zlatni otok pjeva.
Festival organizira udruga Zlatni otok pjeva iz Krka, a suorganizatori su Grad Krk i Općina Malinska - Dubašnica.
Program je vodila legendarna Irena Grdinić, a mlade pjevačke nade je pratio mali ali odličan orkestar. Glazbeni ugođaj su popunili i oplemenili prateći vokali. Stručni žiri su činili Tamara Brusić, Robert Grubišić, Alan Poropat.
Na početku su sve prisutne pozdravili pročelnik Općine Malinska - Dubašnica Bernard Cvelić i krčki gradonačelnik Darijo Vasilić te je započelo pjevačko natjecanje.
Nakon izvođenja svih pjesama, u revijalnom djelu programa nastupile se sudionice festivala Mali i veliki mikrofon iz Buzeta Cristina Lubiana i Karla Havić te Sara Kirinčić iz Njivica. Na kraju je Tamara Brusić otpjevala pjesmu s ovogodišnjeg MIK-a „Zlatni škoju moj“ krčkih autora Tončija Justića i Tončića Morića.
Potom je uslijedilo proglašenje pobjednika.
Stručni žiri je ocijenio da je najbolja šesnaestgodišnja Leonarda Lisjak iz Malinske s pjesmom „All I want“ grupe Kodaline, kojoj je nagradu uručio krčki gradonačelnik Darijo Vasilić.
Drugoplasirana je Ana Lipovac (13) iz Punta s pjesmom „You rise me up“ Helene Fisher, koja je svoju nagradu primila iz ruku načelnika Općine Malinska - Dubašnica Roberta Antona Kraljića, a trećeplasirani Trio iz Vrbnika (Marija Blažević (16), Dora Blažević (14) i Paula Babić (16)) s pjesmom „Tenerife“ Eda Sherana, koji su svoju nagradu primili iz ruku Tamare Brusić.
Najboljoj debitantici Ani Lipovac nagradu je uručio urednik Nezavisnog portala otok-krk.org Milovan Kirinčić, portala koji je partnerski portal našeg Portala "Općina Malinska - Dubašnica" s kojim redovito i kvalitetno surađujemo na čemu im se ovog puta i zahvaljujemo.
Čestitamo svim nagrađenima a posebice našoj Malinskarki Leonardi Lisjak, pobjednici festivala Zlatni otok pjeva 2015.
7. izdanje festivala Zlatni otok pjeva za 2016. godinu održati će se u Malinskoj.
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini

Utorak, 24 Studeni 2015 07:10 / administrator

Temeljem stavka 4. članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine" PGŽ 43/09) Općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica dana 24. studenog 2015. godine, donosi
O D L U K U
o odabiru korisnika stipendija Općine Malinska - Dubašnica u školskoj / akademskoj godini 2015./2016.
Stipendija se dodjeljuje temeljem rang liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini 2015/2016.
Cjeloviti tekst odluke se nalazi u privitku I.
Rang lista pristupnika natječaju za dodjelu stupendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2015/2016 se nalazi u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o.Miholjice

Petak, 06 Studeni 2015 07:05 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12 i 28/15) i Odluke Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-02/5, Urbroj: 2142/05-04-03/2-15-7 od 30. listopada 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u k.o.Miholjice
I.PREDMET PRODAJE
U svrhu formiranja građevinske parcele, na prodaju se nude slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
- z.č. 532/4 k.o. Miholjice, upisana u z.k.ul. 3991 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, katastarski evidentirane površine od 324 m2, a stvarne ukupne površine od 348 m2
- ¼ dijela z.č. 532/3 k.o. Miholjice, upisana u z.k.ul. 3429 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, katastarski evidentirane površine od 1000 m2, a stvarne ukupne površine od 816 m2...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 23. studeni 2015. godine, do 12:00 sati. Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje: OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska «NE OTVARATI – NATJEČAJ– MIHOLJICE» Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude. Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati...
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu nekretnina

Petak, 30 Listopad 2015 10:50 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12 i 28/15) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-03/10, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-15-2 od 29. listopada 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu formiranja građevinske parcele i ulice planske oznake „ostale ulice OU 20“ na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15), u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: - dio z.č. 3243/1 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u površini od 27 m2, a sve prema Situacionom planu od 01. listopada 2015. godine izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Gršković iz Dobrinja, Dobrinj 42, koji je sastavni dio ovog Natječaja...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 17. studenog 2015. , u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– M1»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude. Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku I.
Situacioni plan nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Parlamentarni izbori 2015 - Upute biračima te Popis biračkih mjesta u Općini Malinska - Dubašnica

Petak, 30 Listopad 2015 10:11 / administrator

U nedjelju, 8. studenog 2015. godine održati će se Parlamentarni izbori 2015 - Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Biračka mjesta se otvaraju u 07:00 a zatvaraju u 19:00 sati. Izborna šutnja počinje 7. studenog 2015. godine u 00:00 sati a završava 8. studenog 2015. godine u 19:00 sati. Na izbore obavezno ponesite važeću osobnu iskaznicu. Tamo ćete dobiti listić na kojoj ćete, ako želite da vam glas bude pravovaljan, zaokružiti broj ispred naziva liste izborne jedinice (u našem slučaju je to VIII. izborna jedinica). Ako želite nekome dati preferirani glas, zaokružit ćete redni broj ispred imena i prezimena kandidata, ali isključivo s iste liste koju ste zaokružili. Listić će biti važeći i ako zaokružite samo jednog kandidata (preferirani glas) a ne i listu jer će automatski lista na kojoj je taj kandidat dobiti vaš glas. Svakako prije odlaska na biralište provjerite na koje morate otići. Ako ste od 24. listopada 2015. godine kada su zaključeni popisi birača pa do dana izbora promijenili prebivalište ili ako vam je istekla osobna iskaznica otiđite u matični ured Krk ili Malinsku po potvrdu za glasovanje.
Izađite SVI na izbore i glasujte po VLASTITOJ savjesti !!!
Biračka mjesta u Općini Malinska - Dubašnica
- Biračko mjesto broj 1.
SVETI VID-MIHOLJICE
PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA MATE JUSTINIĆ, SVETI VID-MIHOLJICE 44
na kojem će glasati birači s prebivalištem u: MARŠIĆI: Maršići, SRŠIĆI: Sršići, SVETI VID-MIHOLJICE: Sveti Vid-Miholjice
- Biračko mjesto broj 2.
MILOVČIĆI
PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA MILOVČIĆI
na kojem će glasati birači s prebivalištem u: BARUŠIĆI: Barušići, KREMENIĆI: Kremenići, LJUTIĆI: Ljutići, MILOVČIĆI: Milovčići, OŠTROBRADIĆ: Oštrobradić, SABLJIĆI: Sabljići, STRILČIĆI: Strilčići, SVETI ANTON: Sveti Anton, SVETI IVAN: Sveti Ivan, ŽGOMBIĆI: Žgombići
- Biračko mjesto broj 3.
PORAT
PROSTORIJE PRIVATNOG OBJEKTA PORAT 5/A (kraj istezališta u lučici Porat)
na kojem će glasati birači s prebivalištem u: PORAT: Novina, Porat, Žubra (parni brojevi od kbr. 62 / neparni brojevi od kbr. 63), VANTAČIĆI: Antona Bogovića, Črni pesak, Dubanjak, Duhljice, Odvojak črni pesak, II. odvojak črni pesak, Keruševo, Lišina, Maslinska, Matijaševo, Mihovilići, Miroslava Celebrina, Murvice, Odvojak lišine, Ograde, Ošišće, Podvornica, Prhovićeva, Rtić, Valica, Vantačići, Zelengaj, Žubra (parni brojevi do kbr. 60 / neparni brojevi do kbr. 61)
- Biračko mjesto broj 4.
BOGOVIĆI
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE „FRAN KRSTO FRANKOPAN“, BOGOVIĆI, STIPKINO 7
na kojem će glasati birači s prebivalištem u: MILČETIĆI: Bašćanska, Bodulska, Dobrinjska, Dubašljanska (parni brojevi do kbr. 10 / neparni brojevi do kbr. 15), Frana Supila, Ivana Milčetića Matine, Jadranska, Jamina, Jesenska, Kapela, Karinovo, Krčka, Lanišće, Mekotina, Milčetići, Odvojak riječke, Omišljanska, Poljička, Riječka (neparni brojevi od kbr. 31), Vlade Bagata, Zagrebačka, Zvezdan, TURČIĆ: Turčić, ZIDARIĆI: Braće Turčić (svi parni brojevi / neparni brojevi od kbr. 15), Grič, Lončarovo, Mate Balote (parni brojevi), Riječka (parni brojevi od kbr. 14), Rova, Zidarići
- Biračko mjesto broj 5.
MALINSKA
PROSTORIJE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA, LINA BOLMARČIĆA 22
na kojem će glasati birači s prebivalištem u: BOGOVIĆI: 17. travnja, Branka Fučića (parni brojevi do kbr. 38 / neparni brojevi do kbr. 29), Dubašljanska (parni brojevi od kbr.12 do kbr. 48 / neparni brojevi od kbr. 17 do kbr. 55), Frankopanska, Istarska, Levanda (neparni brojevi), Lokvica, Mirka Radića, Mužini, Novo naselje, Odvojak 17. travnja, Odvojak Branka Fučića, Odvojak Stipkino, Pavus (parni brojevi), Pavus II., Pavus IV., Pavus VI., Petrlini, Podlokvić, Poljina, Stipkino, Svetog Apolinara (parni brojevi od kbr. 18 / neparni brojevi od kbr. 15), MALINSKA: Bok, Braće Turčić (neparni brojevi do kbr. 13), Branka Župana, Cuklićevo, Draga, Dražine, Dub, Dubašljanska (parni brojevi od kbr. 50 / neparni brojevi od kbr. 57), Haludovo, Ivana Milčetića Matine, Ivana Zajca, Jaz, Joakima Tončića, Kala, Kazimira Ostrogovića, Klarina, Kralja Tomislava, Krčkih iseljenika, Kvarnerska, Levanda (parni brojevi), Lina Bolmarčića, Ljudevita Gaja, Mate Balote (neparni brojevi), Mekotina, Mihovila Radića, Nedjeljka Karabaića, Nikole Tesle, Obala, Odvojak Kralja Tomislava, Odvojak Kvarnerske, Odvojak Slavka Pančića, Palih Boraca, Pionirska, Portić, Priko poja, Put Haludova, Rajska cesta, Riječka (parni brojevi do kbr. 12 / neparni brojevi do kbr. 29), Ruđera Boškovića, Samoborska, Slavka Pančića, Svetog Apolinara (parni brojevi do kbr. 16 / neparni brojevi do kbr. 13), Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Vrtača, RADIĆI: Branka Fučića (parni brojevi od kbr. 40 / neparni brojevi od kbr. 31), Grdine, Miroslava Krleže, Odvojak Grdine, Odvojak primorske, Pavus (neparni brojevi), Pavus I., Pavus III., Primorska, Put Radići, Radići.
Za birače sa prebivalištem izvan VIII Izborne jedinice, a koji su privremeno upisani u popis birača u Općini Malinska – Dubašnica određeno je posebno biračko mjesto:
u KRKU na biračkom mjestu broj 10. KRK, Mala vijećnica Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića broj 2, Krk.
Rješenje o biračkim mjestima - PGŽ nalazi se u privitku I.
Rješenje o posebnim biračkim mjestima - list C nalazi se u privitku II.
Kandidacijske liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor (VIII. izborna jedinica) nalaze se u privitku III.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge LAG „Kvarnerski otoci“

Petak, 30 Listopad 2015 10:05 / administrator

Radno mjesto: Stručni suradnik
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa LAG „Kvarnerski otoci"
Mjesto rada: Krk
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 6 mjeseci) na puno radno vrijeme
Objava natječaja: 30.10.2015.
Rok za prijavu: 9.11.2015.
Više informacija o natječaju:
Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na puno radno vrijeme preko HZZ mjera Javni radovi-Mladi za EU (osobe do 29 godina bez obzira na radni staž prijavljene u evidenciju nezaposlenih).
Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
- Uz mentorstvo, polaznik Mjere će tijekom 6 mjeseci trajanja realizacije Mjere 19.1 pripremati na poslovima, edukacije i usavršavanja, promocije te umrežavanje dionika s područja LAG-a “Kvarnerski otoci”.
- obavljati poslove organizacije promotivnih događanja i materijala kroz usvajanje osnovnih pojmova, a koji su vezani uz rad LAG-a “Kvarnerski otoci” (LEADER, Lokalna akcijska grupa, ruralno područje, Lokalna razvojna strategija, javna potpora, APPRRR, Ministarstvo poljoprivrede itd.),...
Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 09. studenog 2015. preporučenom poštom ili osobno na adresu:
LAG „Kvarnerski otoci“
Vršanska 14
51500 Krk
KONTAKT MAIL: lag@kvarnerski-otoci.hr
KONTAKT MOB.:091 503 3481.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XXIV. sjednice Općinskog vijeća

Utorak, 27 Listopad 2015 11:05 / administrator

Malinska, Petak, 23. listopada 2015. godine
U petak 30. listopada 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) Prezentacija Prometne studije Općine Malinska ‐ Dubašnica
4) Odluka o dodjeli novčane nagrade
5) Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska ‐ Dubašnica
6) ESK d.o.o. (Petrović) – Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa
7) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Svetom Vidu
2. Odluka o otkupu zemljišta

natrag na ostale vijesti

Prometna studija Općine Malinska - Dubašnica - Prezentacija i Prijedlozi rješenja (prikazi)

Nedjelja, 11 Listopad 2015 11:04 / administrator

30. rujna 2015. godine u velikoj Općinskoj vijećnici, s početkom u 19,00 sati održano je predstavljanje Prometne studije i Projekta prometnih rješenja i regulacije prometa na području Općine Malinska ‐ Dubašnica.
Projekt je bio predstavljen od strane ovlaštenog izrađivača studije tvrtke N.P.N. d.o.o. iz Brseča koju je u ovoj prigodi predstavljao projektant dr. sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.
Projekt prometnih rješenja obuhvaća zahvat zone obuhvata naselja Malinska, Radići i Bogovići.
Sukladno odluci Općinskog vijeća iz lipnja i rujna 2015. godine, osim već  postojećih, utvrđen je jednosmjerni režim prometovanja za sljedeće prometnice:  
‐ ulica Ljudevita Gaja, ‐ dio ulice Stipkino od raskrižja sa ul. Novo naselje do kućnog broja 46 (raskrižje sa servisnom cestom kod školskog igrališta), ‐ dio ulice Novo naselje od kućnog broja 39 (raskrižje sa servisnom cestom) do raskrižja sa ulicom Stipkino, ‐ dio servisne ceste ispred Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk PŠ „Dubašnica“ Malinska od okretišta školskog autobusa do ulice Novo naselje, ‐ ulica kroz središte naselja Porat od raskrižja sa ŽC 5085, pored samostana do raskrižja kod hotela Pinia te ‐ ulica Joakima Tončića od raskrižja s ulicom Obala u smjeru Put Haludova.
U navedenim ulicama u skoro vrijeme bit će postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija, postavljanjem koje će započeti novi režim prometovanja.  
Predloženo je i da Dubašljanska postane jednosmjernom iz pravca Malinske prema Bogovićima te dalje prema Milčetićima, čime bi ona postala izlaznim smjerom iz Malinske.
U mjesto bi se pak ulazilo Kvarnerskom ulicom koja bi također postala jednosmjernom. U Bogovićima bi se promet također reorganizirao i »ujednosmjerio«, posebice u okružju Područne škole »Dubašnica« čijim bi se polaznicima na taj način omogućilo sigurnije pješačko kretanje.
Prema završnim riječima općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića na predstavljanju projekta, o mogućim će promjenama prometa na području Malinske javnost će se u još nekoliko navrata dobiti prigodu očitovati, a nakon što općinari zaprime i obrade sve primjedbe i prijedloge građana, o konačnom će rješenju odlučivati Općinsko vijeće.
Prezentacija Prometne studije Općine Malinska - Dubašnica se nalazi u privitku I.
Prijedlozi rješenja (prikazi) Prometne studije Općine Malinska - Dubašnica:
Prijedlog - Nova kategorizacija cesta se nalazi u privitku II.
Prijedlog - Novi režim prometa se nalazi u privitku III.
Prijedlog - Režim škola se nalazi u privitku IV.
Prijedlog - Režim prometa - školski bus se nalazi u privitku V.
Prijedlog - Rotor Haludovo se nalazi u privitku VI.

natrag na ostale vijesti

Predavanje "Upoznajte sklerodermiju"

Subota, 10 Listopad 2015 07:32 / administrator

Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije i Općina Malinska - Dubašica pozivaju Vas dana 15. listopada u 15:00 sati na predavanje „UPOZNAJTE SKLERODERMIJU“ koje će se održati u Velikoj Općinskoj Vijećnici na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska.
Predavači su: Dr.sc. Fenina Anić, Članovi HUOS-a - Sanja Roškar, psih. te Jadranka Brozd, ft.
Na programu predavanja su sljedeće teme: Upoznajte sklerodermiju, Fizioterapija kod sistemske sklerodermije (SSc), Rane i bol kod SSc te Psihološki aspekti sklerodermije.

natrag na ostale vijesti

Parlamentarni izbori 2015 - Obavijest biračima na području otoka Krka

Subota, 10 Listopad 2015 07:22 / administrator

Obavještavamo birače na području otoka Krka (Grad Krk i Općine Baška, Dobrinj, Malinska - Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik) da povodom predstojećih parlamentarnih izbora koji će se održati 08. studenog 2015. godine mogu izvršiti uvid u registar birača (mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača) u Matičnom uredu Krk, Bana Jelačića 5, a dobiti informacije na telefon 354-345 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: mu.krk@udu-pgz.hr .
Uvid u registar birača može se izvršiti do srijede, 28. listopada 2015. godine, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka te u subotu 24. listopada 2015. godine od 08.00 do 14.00 sati.
Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se do srijede, 28. listopada 2015. godine, izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjavom pred nadležnim uredom.
Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.
Objava biračima nalazi se u privitku I.
Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini

Subota, 09 Listopad 2015 19:02 / administrator

Temeljem članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine“ broj 43/09) i članka 31. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine“ broj 26/09, 43/09 i 14/13) raspisuje se
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini
1. Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija učenicima srednjih škola, studentima, učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja i uspješnim sportašima. Stipendija se odnosi na školsku tj. akademsku godinu 2015./2016. te se isplaćuje mjesečno od 1. rujna 2015. do 30. lipnja 2016. godine (10 mjeseci) u iznosu od 600,00 kn...
Rok za podnošenje prijave je 30. listopad 2015. godine (petak).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zahtjevi s dokumentacijom predaju se u pisarnicu Općine ili se dostavljaju putem pošte, na adresu: Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.
O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni pismenim putem u roku 30 dana od zaključenja natječaja.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku I.
Prijava za dodjelu stipendija nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Najava XXIII. sjednice Općinskog vijeća

Subota, 19 Rujan 2015 09:52 / administrator

Malinska, Srijeda, 16. rujna 2015. godine
U utorak 22. rujna 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća
2) Izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
3) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
4) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2015. godinu
5) II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
5.1 II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu
5.2 II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu
5.3 II. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
5.4 II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
5.5 II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
5.6 II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
6) Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
7) Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska – Dubašnica
8) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu dijela z.č. 756/1 k.o.Bogović (Marica Drpić)
2. Odluka o otkupu z.č. 651 k.o.Bogović (Šplehar)
9)Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
10)Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Poziv na općinski izlet

Petak, 11 Rujan 2015 7:00 / administrator

Pozivamo Vas na izlet u Großhabersdorf, Njemačka u organizaciji Općine Malinska - Dubašnica od 02. do 05. listopada 2015. godine.
Ove godine slavi se 5. obljetnica potpisivanja povelje o prijateljstvu općina Großhabersdorf (D), Aixe-sur-Vienne (F), Święciechowa (PL) i Malinska - Dubašnica (HR) koja je u Großhabersdorfu potpisana 22.05.2010. godine te Vam tim povodom nudimo besplatni izlet – prijevoz autobusom, smještaj po obiteljima te sudjelovanje na proslavi u Großhabersdorfu.
Molimo, ukoliko ste zainteresirani, s obzirom da je broj mjesta ograničen, javite se čim prije, najkasnije do utorka, 15.09.2015. u 12:00 h u Općinu Malinska - Dubašnica, na tel. 750 500 ili e-mailom: katica.cvelic@malinska.hr.
Plakat se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Poziv na radionicu „Sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz mjere 19...“

Utorak, 08 Rujan 2015 8:58 / administrator

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na radionicu „Sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz mjere 19 – direktne mogućnosti financiranja vaših razvojnih projekata“ koja će se održati u Dobrinju 11.09.2015. s početkom u 17:00 sati.
Poziv na radionicu „Sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz mjere 19 – direktne mogućnosti financiranja vaših razvojnih projekata“ nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o obavljanju upravnih poslova u prostorijama Općine Malinska - Dubašnica

Utorak, 08 Rujan 2015 8:50 / administrator

Dana 15. i 16. rujna 2015. godine prijenosni šalter s opremom za obavljanje upravnih poslova u vremenu od 09,00 do 13,00 sati nalaziti će se na području Općine Malinska - Dubašnica, u prostorijama općine MALINSKA - DUBAŠNICA, Lina Bolmarčića 22, MALINSKA.
Ovim putem građani mogu obaviti poslove prijave i odjave prebivališta i boravišta, ishodovati uvjerenje o prebivalištu i matičnom broju građana, podnijeti zahtjeve za osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, registraciju vozila i dr.
Pozivamo građane, posebno one kojima je otežan dolazak u šalter salu Policijske postaje Krk, da iskoriste mogućnost rješavanja navedenih upravnih poslova bliže svom domu, odnosno mjestu prebivališta ili boravišta.
Napominjemo da je potrebno da građani ponesu fotografije potrebne za izradu dokumenta.
Policijska postaja Krk
Tekst obavijesti se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Velika prilika za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje

Utorak, 08 Rujan 2015 8:40 / administrator

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima su na raspolaganju ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP“.
Cilj natječaja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Namjena je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.
VRSTE IZNOS I INTENZITET POTPORA
500.000 kuna - 15.000.000 kuna
KORISNICI
Mikro, malo ili srednje poduzeće
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
1. Ulaganje u materijalnu imovinu (gradnja i rekonstrukcija zgrada, strojevi, oprema, alati ...)
2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu (patenti, autorska prava)
3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
4. Sudjelovanje na sajmovima
5. Usavršavanje
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE DO ISKORIŠTENJA SREDSTAVA.
Za sve ostale informacije i pripremu projekata stoji vam na raspolaganju Vaš savjetnik Robert Ravenšćak, mag.oec.
Više detalja možete pronaći ovdje: EU Fondovi - natječaji - Izgradnja i opremanje

natrag na ostale vijesti

Obavijest o pokretanju postupka obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Malinska-Dubašnica

Petak, 04 Rujan 2015 8:02 / administrator

Temeljem odredbe čl. 180. a), a II svezi s čl. 179. Zakona o zemljišnim knjigama, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Vesna Katarinčić, dipl. iur., donosi
OBAVIJEST
Temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa Klasa: 932-01114-01/995, Urbroj: 514-04-03-02-15-07 od Il. lipnja 20IS.g., II Općinskom sudu II Rijeci, Stalna služba II Krku pokrenut je postupak obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Malinska-Dubašnica kojeg sud provodi po službenoj dužnosti temeljem odredbi Zakona o zemljišnim knjigama.
Postupkom su obuhvaćeni dijelovi katastarskih općina Sveti Anton i Miholjice...
Izlaganje podataka utvrđenih novom katastarskom izmjerom te ročišta-rasprave za obnovu zemljišne knjige, provode se u Malinskoj, Dubašljanska 78. Na ročištu-raspravi pozvana osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu i potvrdu o osobnom identifikacijskom broju-OIB....
Cjeloviti tekst obavijesti nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Izvještaji o radu Načelnika Općine Malinska - Dubašnica 2014

Petak, 28 Kolovoz 2015 8:00 / administrator

Temeljem članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ boj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Malinska - Dubašnica („Službene novine PGŽ“ 26/08, 43/08 i 14/13), podnose se
IZVJEŠTAJI O RADU
NAČELNIKA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
te
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.
Izvještaji o radu Načelnika Općine Malinska - Dubašnica objavljeni su na web stranici Općinskog Portala: Dokumenti (Izviješća načelnika)
Izvještaj o radu Načelnika Općine Malinska - Dubašnica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine nalazi se u privitku I te za razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

25 godina Hrvatskog ustava

Četvrtak, 27 Kolovoz 2015 13:05 / administrator

Dana 27. kolovoza 2015. godine, povodom 25. obljetnice donošenja 1. Hrvatskog Ustava u Hotelu Malin u Malinskoj održan je okrugli stol.
Organizatori su bili Koordinacija Grada Krka i Općina Otoka Krka te Povijesno Društvo Otoka Krka.
Spomenimo i to da je naime nacrt 1. Hrvatskog Ustava izrađen u kolovozu 1990. godine u Malinskoj te je prozvan ''Krčkim Ustavom''.
Govornici na okruglom stolu su bili: Darijo VASILIĆ, gradonačelnik Grada Krka (pozdravna riječ), Robert Anton KRALJIĆ, načelnik Općine Malinska - Dubašnica (pozdravna riječ), dr. med. Milan RADIĆ, predsjednik Povijesnog društva otoka Krka (pozdravna riječ), Marina VALKOVIĆ (Vrbnik, Osnivanje političkih stranaka na Krku 1989./1990.), Anton KATUNAR (Vrbnik, Sjećanja saborskog zastupnika na 1990. godinu), doc. dr. sc. Anton BOZANIĆ (Omišalj, župnik, Crkvene prilike na otoku Krku 1989./1990.), dr. sc. Duška ŠARIN (sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske, Značaj donošenja hrvatskog Ustava) te dr. h. c. Vladimir ŠEKS, posebni savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za ustavna i pravna pitanja i tvorac Ustava Republike Hrvatske (Božićni ustav) dok je moderator bio doc. dr. sc. Tomislav GALOVIĆ sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

natrag na ostale vijesti

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015

Srijeda, 26 Kolovoz 2015 10:10 / administrator

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općina Malinska - Dubašnica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Općina Malinska - Dubašnica 2015 objavljen je na web stranici Općinskog Portala: Javna nabava.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Malinskar Andrej Krstinić ekipni i pojedinačni svjetski prvak u samostrelu

Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2015 16:17 / administrator

Andrej Krstinić iz Malinske je 22.08.2015. godine na 18. svjetskom prvenstvu u samostrelu field u Ulan-Udeu (Rusija) sa seniorskom ekipom Hrvatske osvojio zlato, a 24.08.2015. godine ponovno je osvojio zlato i u pojedinačnoj konkurenciji te postao ekipni i pojedinačni svjetski prvak u samostrelu.
Nakon dvodnevnog takmičenja bio je za 14 krugova bolji od našeg Domagoja Pereglina koji je osvojio srebro.
Osim Krstinića, svjetski prvak je postao i Luka Štrbenac. Srebrne medalje osvojili su Valentina Pereglin, Domagoj Pereglin i Martin Oborovečki, dok su se broncom okitili Stjepan Borak i Sanja Komar.
Rezultati se nalaze u privitku.

ČESTITAMO !
PONOSNI SMO NA TEBE, ANDREJ !

natrag na ostale vijesti

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu

Petak, 14 Kolovoz 2015 10:15 / administrator

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu
I.
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.
Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine...
III.
... Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2016. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednome od naznačenih rokova...
IV.
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.
Prijavnice popunjene internetski predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
Rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine....

Pregled natječajne dokumentacije i Prijava na javni poziv se nalaze na stranicama Ministarstva kulture: Ministarstvo kulture

natrag na ostale vijesti

"Strategija razvoja Općine Malinska - Dubašnica 2015.-2020."

Srijeda, 29 Srpanj 2015 11:14 / administrator

Poštovane građanke i građani Općine Malinska - Dubašnica,
Pozivamo Vas da se aktivno i neposredno uključite u proces izrade „Strategije razvoja općine Malinska – Dubašnica 2015. - 2020.“ (u nastavku Strategija), a na način da svojim konstruktivnim prijedlozima doprinesete njenoj većoj kvaliteti i operativnosti. Molimo Vas da nam sve Vaše konstruktivne primjedbe, zapažanja i sugestije dostavite na e-mail adresu: marikn@fthm.hr ili brankob@fthm.hr.
Izrada Strategije je povjerena Istraživačkom timu Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, no u cjelokupni proces uključen je Stručni tim općine Malinska – Dubašnica ( načelnik, pročelnik, voditelj komunalnog odsjeka, direktor turističke zajednice, stručni suradnik za financije te službenik zadužen za imovinsko-pravne odnose), ali i Partnerski odbor, kao najšire tijelo u koje ulaze predstavnici različitih interesnih skupina (društvenih, gospodarskih, javnih i političkih struktura), koji su zainteresirani za dobrobit općine Malinska - Dubašnica.
Materijal koji je sada dostupan za ocjenu na ovim mrežnim stranicama Općine, nastao je kao rezultat dosadašnjih zajedničkih aktivnosti (nekoliko sastanaka i radionica) svih ciljnih skupina (Istraživački tim, Stručni tim i Partnerski odbor), a predstavlja rezultat prve faze istraživanja (primarnog i sekundarnog), a temeljni je okvir za daljnju razradu Strategije.
Molimo Vas da izdvojite malo svog dragocjenog vremena, te nam pošaljite one Vaše sugestije, koje ćemo razmotriti i na adekvatan način uključiti, a biti će nam veoma dragocjene u svim daljnjim fazama izrade Strategije. Posebno Vas molimo za kritičku ocjenu ili nadopunu elemenata SWOT analize, vizije i strateških ciljeva,
Slijedeći korak u radu na Strategiji, odnosi se na deskripciju analize stanja, te na razradu mjera za njeno uspješno provođenje i evaluaciju, što znači da će do sredine listopada biti dostupan na ovim istim mrežnim stranicama i Nacrt Strategije, a opet s ciljem da nam i u završnoj fazi izrade Strategije, ponovno pomognete oblikovati što bolji i kvalitetniji konačni dokument „Strategije razvoja općine Malinska – Dubašnica 2015-2020.“
Unaprijed Vam se najljepše zahvaljujemo na Vašem aktivnom učešću,
te Vas srdačno pozdravljamo,

Načelnik Općine Malinska - Dubašnica
Robert Anton Kraljić

Voditelj projekta
Prof. dr. sc. Branko Blažević

Prezentacija "Strategija razvoja Općine Malinska - Dubašnica 2015.-2020." - u .pdf datoteci nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu nekretnina

Petak, 24 Srpanj 2015 17:22 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-15/15-03/7 Ur.broj: 2142/05-03/1-15-3 od 03. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu formiranja javnih površina i proširenja okućnice, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: 282/419 dijela z.č. 756/1 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 4500 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, odnosno dio parcele u površini od 282 m2, izvan površine prometnice (u grafičkom dijelu Nove izmjere, koji je sastavni dio ovog Natječaja, označena kao cijela k.č. 2712) Ponuđena nekretnina nalazi se u naselju Bogovići, unutar granica građevinskog područja...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 10. kolovoza 2015. , u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– BOGOVIĆI»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XXII. sjednice Općinskog vijeća

Ponedjeljak, 13 Srpanj 2015 16:20 / administrator

Malinska, Petak, 10. srpnja 2015. godine
U srijedu 15. srpnja 2015. godine s početkom u 20:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Izviješće Mandatne komisije
(izviješće će dostaviti će se na samoj sjednici Vijeća, po održanoj sjednici Mandatne komisije)
2) Polaganje prisege vijećnika
3) Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije
4) Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
5) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
6) Godišnji financijski izvještaj Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. za 2014. godinu
7) Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica za 2015. godinu
8) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica
9) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
10) Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu i trogodišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2016. do 2018. godine za pomorsko dobro PGŽ
11) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o otkupu z.č. 1835/4 k.o. Bogović (Kraljić Dinko i Ivan)
12) Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu nekretnina

Petak, 10 Srpanj 2015 10:49 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-01/6 Ur.broj: 2142/05-04-03/2-15-14 od 10. srpnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ za zamjenu nekretnina
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu formiranja javnog puta i građevinske parcele, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: - 1/6 suvlasničkog dijela z.č. 1565/19 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 3161 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, odnosno dijela parcele u površini od 67 m2. Ponuđena nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja. Procijenjena vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 17/2015, u visini od u visini od 770,00 kn/m², odnosno ukupno 51.590,00 kn (slovima: pedesetjednatisućapetstodevedeset kuna). Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska - Dubašnica u svrhu formiranja javnog puta u naselju Porat,...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 27. srpnja 2015. , u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– PORAT»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Naši zvoni 70. broj

Četvrtak, 09 Srpanj 2015 14:10 / administrator

Novi broj tiskanog izdanja službenog glasila Općine Malinska - Dubašnica "Naši zvoni" izlazi u ponedjeljak 13. srpnja 2015. godine, uoči Dana Općine Malinska - Dubašnica - Polinarove - 20. srpnja.
Dan je to našega stoljećima nebeskog zaštitnika sv. Apolinara, koji će naši mještani, ali i brojni prijatelji Dubašnice kao i turisti, dostojno proslaviti u župnoj crkvi sv. Apolinara, u krugu obitelji, ili na prigodnoj fešti.
Iz novog broja -
Poštovani stanovnici Općine Malinska-Dubašnica,
Započela je turistička sezona, većina stanovnika koji se bave turizmom završila je s pripremama i već uvelike pružaju svoje usluge u turizmu, dok su pojedine nove djelatnosti koje će tek zaživjeti po prvi put ovog ljeta, pri dovršetku svojih priprema. Svakako raduje spoznaja da su u jednoj godini sagrađena, odnosno dograđena i otvorena čak tri hotela na području naše Općine: Vila Rova, Vila Margareti prvi integralni hotel na Sjevernom Jadranu Mare&Mons. Spomenuti novi hoteli u kategoriji su četiri zvjezdice pa trenutno naša Općina ima ukupno šest hotela s četiri zvjezdice. Prema informacijama koje imamo, i u idućoj se godini planira sagraditi nove hotelske kapacitete. Treba spomenuti i novootvorene ugostiteljske objekte, kao što su pašticerija Pergulu Poslovnom centru Polje, a u njezinoj blizini trebao bi se otvoriti još jedan ugostiteljski objekt, te plažni objekt na lokaciji Matovo seno. Ovakav nagli progres u hotelijerstvu i ugostiteljstvu mogući je pokazatelj oporavka turizma i svjetlije budućnosti.
U današnjim vremenima raduje svako novo radno mjesto, stoga treba nadograđivati turističku ponudu, kako bi se turistič-ka sezona produžila na zadovoljstvo turista i ugostitelja...
Vaš načelnik i Glavni urednik
Robert Anton KRALJIĆ
U nastavku još mnoštvo dobrih i kvalitetnih tekstova na čak 35 stranice Naših zvona te ga obvezatno pročitajte.
Novi broj Službenog glasila Općine Malinska - Dubašnica možete pregledati u našem Pregledniku a preuzeti već danas uz upis Vaše email adrese na stranici Preuzimanje!
Uredništvo Naših zvoni na čelu s glavnim urednikom općinskim načelnikom Robertom Antonom Kraljićem želi čestitati svim mještanima, Dubašljanima i štovateljima sv. Apolinara Polinarovu i Dan Općine Malinska - Dubašnica. Provedite Polinarovu u društvu svojih najmilijih.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o.Miholjice

Četvrtak, 02 Srpanj 2015 06:49 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-02/3, Urbroj: 2142/05-04-03/2-15-6 od 02. srpnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za prodaj u nekretnina u k.o.Miholjice
I.PREDMET PRODAJE
U svrhu formiranja okućnice, na prodaju se nude slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
- dio z.č. 383/1 k.o. Miholjice, upisane u z.k.ul. 106 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u površini od 52 m2, (odnosno dio novoplanirane k.č. 1944) na način kako je prikazano na Geodetskom situacijskom snimku od ožujka 2015. godine, izrađenom od tvrtke Meixner d.o.o. iz Zagreba, a koja je sastavni dio ovog Natječaja.
- dio z.č. 383/2 k.o. Miholjice, upisane u z.k.ul. 106 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u površini od 12 m2, (odnosno dio novoplanirane k.č. 1944) na način kako je prikazano na Geodetskom situacijskom snimku od ožujka 2015. godine, izrađenom od tvrtke Meixner d.o.o. iz Zagreba, a koja je sastavni dio ovog Natječaja.
Nekretnine se prodaju isključivo zajednički, te nije moguće nuditi otkup svake nekretnine pojedinačno. Ponuđene nekretnine se nalaze unutar granica građevinskog područja, u naselju Sv. Vid – Miholjice...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 14. srpnja 2015. godine, do 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– MIHOLJICE»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude. Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati. Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke od strane nadležnog tijela....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija

Utorak, 30 Lipanj 2015 06:42 / administrator

Temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 30. lipnja 2015. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15), Općina Malinska – Dubašnica objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija
Predmet natječaja je za dodjelu javnih površina za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija....
Cjeloviti tekst javnog natječaja nalazi se u privitku.


Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

natrag na ostale vijesti

Obavijest o novom autobusnom stajalištu

Utorak, 30 Lipanj 2015 06:38 / administrator

Od 1. srpnja 2015. godine u funkciju će se staviti novo autobusno stajalište u Svetom Vidu-Miholjice i shodno navedenom promet autobusa na redovnim međugradskim linijama u naselju Sveti Vid–Miholjice odvijati će se iz smjera Malinske do novog autobusnog stajališta, te dalje prema kružnom toku Maršići, kao i u suprotnom smjeru.
Općina Malinska - Dubašnica

natrag na ostale vijesti

Javni poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu nove regulacije prometa

Petak, 19 Lipanj 2015 06:43 / administrator

Prema inicijativi Mjesnog odbora Malinska – Bogovići i Mjesnog odbora Porat - Vantačići u Općini Malinska – Dubašnica je pokrenuta procedura izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa kojim se predlaže nova regulacija prometa u dijelu naselja Malinska, Bogovići i Porat.
Upućuje se prijedlog izmjene navedene Odluke, odnosno prijedlog nove regulacije prometa, na savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u svrhu prikupljanja informacije o interesima, stavovima i prijedlozima po navedenom prijedlogu.
Prijedlogom nove regulacije prometa planira se uvesti:
• jednosmjerna regulacija prometa u ulici Ljudevita Gaja,
• jednosmjerna regulacija i uvođenje ograničenja u naselju Bogovići na području oko Osnovne škole i Dječjeg vrtića (Novo naselje, Ulica Stipkino),
• jednosmjerna regulacija prometa kroz naselje Porat (od kapelice kroz centar naselja do hotela Pinija) i
• jednosmjerna regulacija prometa dijela ulice Joakima Tončića do ulice Put Haludovo.
Uvid u grafički prikaz predložene regulacije može se izvršiti u Općini Malinska – Dubašnica ili putem web stranice Općine.
Zainteresirane osobe mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na predložena prometna rješenja zaključno do 30. lipnja 2015. godine pismenim putem: poštom ili osobno u Općini Malinska - Dubašnica Malinska, Lina Bolmarčića 22 ili na e-mail: info@malinska.hr.
Javni poziv i Uvid u grafički prikaz predložene regulacije nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o radnom vremenu u ugostiteljstvu i emitiranju glazbe

Subota, 13 Lipanj 2015 06:40 / administrator

Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na svojoj XXI. sjednici, 03. lipnja 2015. godine usvojilo je Izmjenu i dopunu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti i Odluke o javnom redu i miru kojom je u skladu sa mišljenjem Turističke zajednice Općine Malinska - Dubašnica od turističke sezone 2015 (od 2015.g.) propisalo radno vrijeme u ugostiteljstvu i emitiranje glazbe kako slijedi:
- RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
• za ugostiteljske objekte iz skupine „Restoran“ i „Barovi“ u periodu od 01. lipnja do 31. kolovoza od 06:00 do 02:00 sat svakim danom. U navedenom radnom vremenu buka elektroakustičnih i akustičnih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno posebnim propisima
• za ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima svakim danom od 21:00 do 06:00 sata tijekom cijele godine / navedeno radno vrijeme Općinski načelnik je sukladno ovlastima rješenjem ograničio do 05:00 sati osim petka i subote
• za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 00:00 do 24:00 sata tijekom cijele godine.
- JAVNI RED I MIR
Na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima zabranjeno je narušavanje mira pjevanjem, sviranjem, vikom, galamom, uporabom razglasnih uređaja i drugih uređaja i stvari tijekom cijele godine u vremenu od 24:00 do 07:00 sati i od 14:00 do 17:00 sati
Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi«, mogu emitirati glazbu do 01:00 sat svakim danom.
Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu emitirati glazbu sukladno radnom vremenu, te sukladno posebnim propisima.
Buka elektroakustičnih i akustičnih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno posebnim propisima, kako se ne bi narušavao mir okolnih stanara.
Izvođenje glazbe u živo i izvođenje programa u živo na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima moguće je samo uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.
Ako bi izvođenje glazbe u živo ili programa u živo učestalo uznemiravalo stanovnike koji stanuju u neposrednoj blizini, zabranit će se, odnosno uskratiti će se ponovna suglasnost za izvođenje glazbe ili programa u živo.
Ograničenja, odnosno zabrane iz prethodnih stavaka ne odnose se na kulturno-umjetnička i tradicionalna događanja (pučke fešte, maškare i sl.) u okviru planiranih programa nadležnih tijela Općine Malinska - Dubašnica.

natrag na ostale vijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2015. godini

Srijeda, 10 Lipanj 2015 06:32 / administrator

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
   JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
   Općine Malinska – Dubašnica u 2015. godini
I.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2015. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska - Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska - Dubašnica.
Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica...
IV.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2015. godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 30. lipnja 2015. godine
neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska - Dubašnica".
Cjeloviti tekst poziva nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta

Nedjelja, 07 Lipanj 2015 06:39 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13),, članaka 15. i 16. Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Općinskog Vijeća Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-15/14-01/2, Urbroj: 2142/05-03/1-15-12 od 03. lipnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta
I.PREDMET ZAKUPA
U nekomercijalnu svrhu, odnosno u svrhu organizacije sunčališta, za razdoblje od 15. lipnja 2015. godine do 15. listopada 2015. godine, u zakup se nudi cijela z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 3034 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, ukupne površine 600 m2, koja se nalazi u predjelu Rova.
Ponuđena nekretnina se nalazi unutar obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), u predjelu Rova, te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi mjesečno 2.500,00 kn, odnosno ukupno za cijelo razdoblje 10.000,00 kn...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 23. lipnja 2015. godine, do 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica.
Omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– ROVA»
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XXI. sjednice Općinskog vijeća

Utorak, 02 Lipanj 2015 06:38 / administrator

Malinska, srijeda, 27. svibnja 2015. godine
U srijedu 03. lipnja 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) Informacija o preuzimanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete; Izvjestitelj: Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.
4) Izviješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
5) Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska - Dubašnica
6) Petrović – Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa
7) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
8) IMOVINSKI PREDMETI
1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta na području Rova
2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka zamjene zemljišta
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu dijela z.č. 756/1 k.o.Bogović
4. Prijedlog Odluke o otkupu z.č. 339/3 u k.o.Miholjice
5. Hotel Adria – Zamolba za otkup zemljišta (terasa hotela Adria)
9) Prijedlog izmjene i dopune Odluke u ugostiteljskoj djelatnosti
10)Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o javnom redu i miru
11)Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Malinska - Dubašnica
12)Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska-Radići (GP-1)

Utorak, 02 Lipanj 2015 06:34 / administrator

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
J A V N U R A S P R A V U O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UPU 1 MALINSKA-RADIĆI (GP-1)
Javna rasprava će se održati u razdoblju od 08. do 15. lipnja 2015. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u izloženi Nacrt prijedloga plana u prizemlju zgrade Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati.
Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 09. lipnja 2015. godine s početkom u 15,00 sati.
Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt plana mogu se podnositi u razdoblju od 08. do 15. lipnja 2015. godine.
Dokument se nalazi u privitku I.
Odredbe za provođenje se nalaze u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Pozivnica za 61. Krčki festival folklora

Petak, 22 Svibanj 2015 06:40 / administrator

Čast nam je pozvati Vas na 61. Krčki festival folklora koji će se održati u Malinskoj, na rivi ispred Lastavice, 6. i 7. lipnja 2015.
Program -
Subota 6. lipnja - folklorne skupine (odrasli)
18,00 sati okupljanje učesnika na lukobranu
18,30 sati mimohod folklornih skupina
19,00 sati otvorenje 61. Krčkog festivala folklora
- nastup folklornih skupina
Nakon završetka programa prigodna večera za uzvanike i sudionike programa.
Nedjelja 7. lipnja - folklorne skupine (djeca)
18,00 sati okupljanje učesnika na lukobranu
18,30 sati mimohod dječjih folklornih skupina
19,00 sati nastup dječjih folklornih skupina
Nakon završetka programa prigodna večera za sudionike programa.
U ime organizacijskog odbora
Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić
Direktor turističke zajednice Općine Malinska - Dubašnica
Nediljko Vučetić
Plakat se nalazi u privitku I.
Pozivnica se nalazi u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Obavijest - Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Četvrtak, 21 Svibanj 2015 06:50 / administrator

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Vlada Republike Hrvatske je 23. travnja 2015. i 30. travnja 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluku o izmjeni odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbori će se održati u nedjelju, 31. svibnja 2015. godine u županijama, gradovima i općinama
U Općini Malinska - Dubašnica provest će se postupak izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na razini Primorsko – goranske županije budući da se u Općini Malinska - Dubašnica ne provodi postupak izbora na lokalnoj razini.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Malinska - Dubašnica Rješenjem je odredilo za Općinu Malinska - Dubašnica jedno biračko mjesto na kojem će se provoditi izborni postupak i to:
1.) biračko mjesto broj 1. u: Prostorijama Općine Malinska - Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22 koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, njemačke, romske, ruske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine s prebivalištem na području Općine Malinska - Dubašnica.
Dokument obavijesti se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Isak Duraković i Luka Bajčić doprvaci PGŽ u point fightingu

Utorak, 19 Svibanj 2015 06:48 / administrator

Članovi kickboxing kluba iz Malinske Isak Duraković i Luka Bajčić osvojili su druga mjesta na kadetskom kickboxing prvenstvu Primorsko-goranske županije koje je 17.05.2015. održano u Malinskoj. Treća mjesta su zauzeli: Julija Jurić, Linda Kovačević i Marijeta Burazer, a petoplasirani su Adnan Husić i Jakov Požega.
Isak Duraković koji ima 20 kg trebao je nastupiti u kategoriji do 22 kg, ali nije imao protivnika pa je prebačen u višu skupinu, tj. do 25 kg. Tamo je u svom prvom meču u karijeri najprije pobijedio Iana Sarvaša iz riječkog kluba „Draga“. Rezultat je bio 12:7. Nakon toga se u finalu borio s Ivorom Vlastelićem, također iz „Drage“, koji je pobijedio 13:11. Osvajanje drugog mjesta je veliki Isakov uspjeh za svoj prvi nastup i to u višoj težinskoj skupini.
Luka Bajčić je bio odličan u kategoriji do 32 kg. U polufinalu je glatko pobijedio Massima Ivančića iz riječkog kluba „Sušak“. Rezultat je bio 6:0. U finalu je imao borbu s Karlom Katinićem, također iz „Sušaka“. Nakon dvije runde je rezultat bio izjednačen pa su suci odredili dodatnu minutu u kojoj je Katinić bio uspješniji i pobijedio je rezultatom 10:9.
Slično je bilo i s Julijom Jurić koja je u polufinalu skupine do 37 kg imala neriješen ishod s Nikom Ceranić iz „Sušaka“. Nakon rezultata 6:6, Nika je u produžetku slavila bodovnu pobjedu 9:6.
Linda Kovačević je imala svoju prvu borbu u životu i nije imala sreću u ždrijebu kategorije do 42 kg. Njezina protivnica je bila iskusna Diana Halepović iz „Drage“ koja je aktualna državna prvakinja, a prije 3 godine je bila i treća na Svjetskom prvenstvu. Diana je očekivano pobijedila 6:0, ali Linda je pokazala primjerenu odlučnost i hrabrost.
Marijeta Burazer nije prošla na vaganju u željenu kategoriju do 37 kg pa je prebačena do 42 kg. Tamo je u polufinalu naišla na Laru Ivezić iz „Sušaka“ koja je bila puno viša od nje. Lara je iskoristila svoju tjelesnu prednost i s nekoliko udaraca nogom u glavu brzo riješila meč u svoju korist pobijedivši rezultatom 6:0.
Svoje prve nastupe su jučer imali Adnan Husić i Jakov Požega. Obojica su nastupili u kategoriji do 42 kg. Adnan je izgubio od Omišljanina Niklasa Depikolzvanea 12:13, a Jakov je imao iskusnog protivnika Leona Benedettija iz „Sušaka“ koji je pobijedio rezultatom 6:0.
Kickboxing klub iz Malinske je nastupio sa sedam svojih natjecatelja i osvojio 2 srebra i 3 bronce što je solidan uspjeh kad se uzme u obzir da zbog bolesti nije nastupila najbolja natjecateljica Ela Znaor te da je njih četvoro imalo svoje prve borbe u životu.
Prvenstvo je okupilo 77 natjecatelja iz 5 klubova koji su se nadmetali u point fightingu i light contactu četiri sata na dva borilišta. Borce iz Malinske su vodili Predrag i Ana Znaor. Jedna od sutkinja na prvenstvu je bila i Sara Vdovjak iz Malinske.
ČESTITAMO !!!
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Poziv na predavanje „Prevencija – rano otkrivanje raka dojke“

Srijeda, 13 Svibanj 2015 06:45 / administrator

Udruga žena operiranih dojki NADA - RIJEKA i Općina Malinska - Dubašnica, pozivaju Vas dana 28.05.2015. u 18,00 sati na predavanje „ Prevencija - rano otkrivanje raka dojke“. Predavanje će se održati u Velikoj Općinskoj vjećnici na adresi Lina Bolmarčića 22. Predavači su: Katherine Trinajstić - predsjednica udruge, Emina Grgurević-Dujmić, dr.med.spec.radiolog, Vanja Ivović Fabijanić, psiholog, psihoterapeut te volonterke Udruge Nada. Projekt se provodi u partnerstvu sa: Grad Rijeka, Odjel zdravstva i socijalne skrbi PGŽ, Odjel zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstvo zdravlja RH.
Plakat se nalazi u privitku I.
Tekst o Radionici prevencije se nalazi u privitku II.
Osobna iskaznica Udruge Nada - Rijeka se nalazi u privitku III.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu Dubašljanska 78 u Malinskoj

Nedjelja, 10 Svibanj 2015 06:44 / administrator

Na temelju članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica ('Službene novine' PGŽ 41/06, 49/09, 10/14) Općina Malinska - Dubašnica raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U OBJEKTU DUBAŠLJANSKA 78 U MALINSKOJ
I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u poslovno-stambenom objektu u Malinskoj, Dubašljanska 78...
III. Zainteresirani mogu pogledati poslovni prostor od 11. do 13. svibnja 2015. godine uz prethodnu najavu na broj telefona 051/750-511...
VII. Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom
'NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ',
na adresu: Općina Malinska - Dubašnica,
Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi, I kat.
Krajnji rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 18. svibnja 2015. godine, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska - Dubašnica na adresi: Lina Bolmarčića 22, Malinska....
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Pozivnica za predstavljanje 70. sveska Krčkog zbornika

Četvrtak, 07 Svibanj 2015 07:58 / administrator

Povijesno društvo otoka Krka i Općina Malinska - Dubašnica imaju čast pozvati Vas na predstavljanje 70. sveska KRČKOG ZBORNIKA, u subotu 16. svibnja 2015. godine u 17 sati, u Malinskoj (općinska dvorana) na adresi Općina Malinska - Dubašnica, Ulica Lina Bolmarčića 22, Malinska.
Veselimo se Vašem dolasku!
Molimo Vas proslijedite poziv prijateljima i znancima.
Originalna pozivnica se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine

Utorak, 05 Svibanj 2015 07:57 / administrator

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine', br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 9/13, 50/13 i 4/14) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska - Dubašnica (Klasa: 363-02/15-01/18 URBROJ: 2142/05-03/1-15-1 od 4. svibnja 2015. godine), načelnik Općine Malinska - Dubašnica objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska - Dubašnica
1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska - Dubašnica.
Pod pojmom održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se redovita tekuća sanacija i popravak nerazvrstanih cesta...
6. Rok za podnošenje ponuda ističe 11. svibnja 2015. u 12,00 sati bez obzira na način dostave...
8. Ponudu sa svim prilozima potrebno je uvezati i ovjeriti na način da se stranice ponude prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani ponude pričvrste naljepnicom, na kojoj je potrebno otisnuti pečat ponuditelja na način da se zahvati približno pola naljepnice, a druga polovica otiska pečata da zahvati posljednju stranicu ponude, ili na drugi način uvezati ponudu u cjelinu radi neomogućavanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
s naznakom 'NATJEČAJ – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 2015' i adresom ponuditelja.
Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati, te će se neotvorene vratiti na adresu ponuditelja....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Objavljen javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2015. godini

Ponedjeljak, 04 Svibanj 2015 07:54 / administrator

Ovim putem Vas obavještavamo da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća u 2015. godini na web stranici:
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca .
Vodič Fonda "Kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće" nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Otvorena izložba pristiglih radova

Srijeda, 29 Travanj 2015 07:44 / administrator

Dana 27. travnja 2015. godine u 16.00 sati načelnik Općine Malinska - Dubašnica Robert Anton Kraljić otvorio je izložbu pristiglih radova na natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska kao završna točka u provedbi natječaja u Galeriji Sv. Nikole u Malinskoj. Izloženi su svih 8 pristiglih radova.
Predstavnici prvonagrađenog rada tvrtke NFO d.o.o. Kata Marunica, dipl. ing. arh. i Nenad Ravnić dipl. ing. arh. obrazložili su svoj rad, ideju i viđenje Malinske, te su u raspravi koja je uslijedila odgovarali na pitanja prisutnih.
Prisutni su bili: Gordan Resan, dipl. ing. arh., predsjednik Društva arhitekata Rijeka; Nenad Kocijan, dipl. ing. arh., predsjednik ocjenjivačkog suda; Barbara Turčić-Gajzler, dipl. ing. arh., član ocjenjivačkog suda; Nenad Ravlić, dipl. ing. građ., član ocjenjivačkog suda; Iva Justinić, dipl. ing. arh., član tehničke komisije; Biserka Depikolozvane, ing. građ., član tehničke komisije; Iva Šulina, dipl. ing. arh., tajnica natječaja; Nenad Ravnić dipl. ing. arh. i Kata Marunica, dipl. ing. arh. predstavnici autora prvonagrađenog rada; Duje Šegvić, dipl. ing. arh. autor drugonagrađenog rada; dr. Milan Radić, predsjednik Mjesnog odbora Malinska-Bogović; Anđelko Petrinić, dipl. ing. ravnatelj Županijske lučke uprave Krk; prof. dr. sc. Zdenko Cerović, dipl. oec. predsjednik Općinskog vijeća, Nediljko Vučetić, dipl. oec., direktor TZ Općine Malinska-Dubašnica, nekolicina vijećnika Općinskog vijeća i vijeća Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica i mnogi drugi zainteresirani građani.
Izloženi radovi mogu se pogledati u Galeriji Sv. Nikole u Malinskoj do 30. travnja od 8.00 do 15.00 sati.
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Ana Znaor pobjednica Svjetskog kupa u Austriji, Ela Znaor brončana

Srijeda, 29 Travanj 2015 07:42 / administrator

Ana Znaor, članica KBK „Sušak“ iz Rijeke, osvojila je zlato na Svjetskom kickboxing kupu u light contactu koji je protekli vikend održan u Innsbrucku, Austrija. Ana je bila najbolja među seniorkama do 70 kg i po 21. put u svojoj karijeri postala pobjednica Svjetskog kupa. Njezina sestra Ela Znaor koja nastupa za kickboxing klub iz Malinske osvojila je brončano odličje među starijim kadetkinjama u light contactu do 50 kg. Pored medalja u light contactu sestre Znaor su ostvarile i plasman u point fightingu. Ana je sedamnaesta, a Ela peta. Julija Jurić iz Malinske je također osvojila peto mjesto u point fightingu među mlađim kadetkinjama do 37 kg.
Na svjetskom kupu je nastupilo 2.186 boraca koji su se 3 dana nadmetali na ringu i 11 borilišta.
Ana Znaor je kao aktualna svjetska i europska prvakinja u light contactu do 70 kg bila nositeljica skupine i čekala je u polufinalu pobjednicu četvrtfinalne borbe. To je bila Njemica Sfeffi Kemper koja je nastupila vrlo agresivno ručnim tehnikama. Ana se uspjela oduprijeti i pobijedila je jednoglasnom sudačkom odlukom 3:0. U finalnoj borbi je pobijedila aktualnu europsku viceprvakinju i brončanu sa svjetskog prvenstva, Talijanku Robertu Cargno. I taj meč je Ana dobila s rezultatom 3:0. Dan prije je Ana nastupila u point fightingu, ali nije uspjela doći do medalje. U kategoriji do 70 kg u šesnaestini finala izgubila je borbu protiv Belgijanke Evelyn Neyens rezultatom 11:17.
Ela Znaor je također bila odlična. U point fightingu je u šesnestini finala pobijedila Njemicu Anastasiu Steyer 7:1. Nakon toga je u osmini finala slavila tehničkim nokautom pri rezultatu 10:0 protiv Austrijanke Tanie Kaimel. U četvrtfinalu joj je protivnica bila Talijanka Beatrice Zucchelli koja je pobijedila 8:5. Sutradan su se njih dvije ponovno sastale u light contactu. Ela je bila dominantna i nakon meča se desila nevjerojatna sudačka krađa. Meč je nakon regularnog vremena proglašen neriješenim i nakon toga je preglasavanjem jedan sudac dao prednost Talijanki koja je u borbi bježala, izlazila iz borilišta, okretala leđa. Također postoji opravdana sumnja da su Talijani nekorektno prijavili Zucchelli među kadetkinje iako je ona navršila 16 godina i spada u juniorski uzrast. Ako se podatak pokaže točan s hrvatske strane će još uslijediti službena žalba organizatorima zbog registracijskog propusta.
Julija Jurić je bila odlična u point fightingu. U osmini finala je tehničkim nokautom pri rezultatu 10:0 pobijedila Njemicu Neylu Udoye. Na žalost, u borbi za medalju je izgubila od Slovenke Zale Rozina 2:7. Kickboksačice je na natjecanju pratio njihov trener Predrag Znaor iz Malinske.
ČESTITAMO !!!
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijesti o upisu djece u vrtić/jaslice i u program predškole u trajanju od 250 sati

Utorak, 28 Travanj 2015 07:40 / administrator

Prijave za upis djece u Dječji vrtić «Katarina Frankopan» za pedagošku godinu 2015./2016. koja počinje 01.09.2015. primaju se u
DJEČJEM VRTIĆU „KATARINA FRANKOPAN“ KRK, SMOKVIK 7
od 04.05. - 12. 05. 2015.( radnim danima)...
Ova prijava se odnosi za vrtiće u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Baški, Vrbniku i Polju...
Prijave za upis u vrtić/jaslice podnose se za djecu koja će početkom pedagoške godine imati navršene tri godine života odnosno jednu godinu života (jaslice u Krku,Njivicama i Baški)...
Cjeloviti tekst obavijesti o upisu djece u vrtić/jaslice se nalazi u privitku I.
Prijave za upis djece u program predškole u trajanju od 250 sati u Dječji vrtić «Katarina Frankopan» za pedagošku godinu 2015./2016. koja počinje 01.10.2015. a završava 31.svibnja.2016. primaju se u istom dječjem vrtiću, u istom razdoblju...
Ova prijava se odnosi za djecu sa mjestom prebivališta na području Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska - Dubašnica, Općine Baška, Općine Dobrinj i Općine Vrbnik...
Upis u program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u školu ( djeca koja su do 01. rujna tekuće pedagoške godine navršila 5,5 godina) a ne pohađaju redoviti odgojno – obrazovni program u dječjem vrtiću....
Cjeloviti tekst obavijesti o upisu djece u program predškole u trajanju od 250 sati se nalazi u privitku II.
Obrazac prijave za upis djece u vrtić/jaslice nalazi u privitku III.
Obrazac prijave za upis djece u program predškole u trajanju od 250 sati nalazi u privitku IV.

natrag na ostale vijesti

Besplatan pregled madeža

Petak, 24 Travanj 2015 08:40 / administrator

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-e organizira Besplatan pregled madeža kako bi se pučanstvu moglo s jedne strane potvrditi dobro zdravlje a s druge strane pravovremeno detektirati zdravstveni problem i sanirati ga na vrijeme. Jer ne kaže se uzalud bolje je spriječiti nego liječiti!
Besplatan pregled madeža će se obavljati 14. i 21.05. 2015. godine od 17 - 20 sati, u Ispostavi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-e Krk u ordinaciji dr. Vanje Tomca.
Za pregled se treba OBAVEZNO naručiti od 28.04.2015. (09 - 13 sati) na telefon 051 358 729.
POĐIMO ZAJEDNO DO ZDRAVLJA !!! ODABERITE ZDRAVLJE !!!
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Ela Znaor treća na državnom taekwondo prvenstvu za kadete

Petak, 24 Travanj 2015 08:35 / administrator

Ela Znaor iz Malinske osvojila je u Splitu treće mjesto na državnom taekwondo prvenstvu među kadetkinjama do 51 kg. Imala je 4 borbe. U šesnaestini finala je rezultatom 10:2 pobijedila Tinu Sunara iz kluba Kocunar. U osmini je s 13:3 bila bolja od Line Juričević iz Gusara, a u četvrtini je slavila protiv Nine Pitalo iz splitskog Marjana s 9:0. U polufinalu je imala borbu protiv Klare Rastović iz Marjana. Iako je do polovine meča vodila Ela je nakon tri runde i nekoliko nedosuđenih udaraca nogom u glavu izgubila 9:14. Tako je osvojila brončanu medalju, a Rastović je kasnije postala pobjednica skupine u kojoj su bile 24 natjecateljice.
Ela Znaor nastupa za taekwondo klub „Karlovac“. S njom su u Splitu bili treneri Petar Lukežić i Predrag Znaor.
ČESTITAMO !!!
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o otvorenju izložbe pristiglih radova

Četvrtak, 23 Travanj 2015 07:42 / administrator

U ponedjeljak 27. travnja 2015. godine od 16.00 do 18.00 sati u Galeriji Sv. Nikole u Malinskoj biti će otvorenje izložbe pristiglih radova na natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Malinska.
Svi zainteresirani građani moći će pogledati radove svaki dan do 30. travnja 2015. godine, u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.
Fotografije najboljeg pobjedničkog rješenja se nalazi u privitku.

Općinski Načelnik
Robert Anton Kraljić

natrag na ostale vijesti

Natječaj za davanje u zakup kamene kućice br. 4

Srijeda, 22 Travanj 2015 07:44 / administrator

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN - trgovačko društvo Dubašnica d.o.o. raspisuje dana 22.04.2015
N A T J E Č A J
za davanje u zakup kamene kućice br. 4
1. PREDMET NATJEČAJA:
Predmet natječaja je kamena kućica površine 12m2 namijenjena za obavljanje djelatnosti...
2. VRIJEME ZAKUPA:
Zakup kamene kućice BR. 4 može se koristiti za ugovoreno razdoblje u periodu od 01.svibnja do 30.listopada svake kalendarske godine, zaključno sa godinom 2018...
5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP KAMENE KUĆICE BR 4“ pismenim putem na adresu:
Komunalno društvo ' Dubašnica' d.o.o.,
Stipkino 21
51511 MALINSKA
Ili osobno na istu adresu, najkasnije do 30. travnja 2015. u 13:00 h.
Zakašnjele ponude neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

INTERDANCE FEST - Sarajevo 2015

Utorak, 21 Travanj 2015 07:39 / administrator

Nakon dugih priprema za odlazak u Sarajevo na natjecanje InterdanceFest 18-19.04.2015. vratili smo se sa odličnim rezultatima. Na natjecanju je nastupilo 2000 plesača iz 84 plesnih klubova sa više od 3700 plesnih koreografija iz 10 europskih zemalja.
Naša djeca iz KUU Malinska-Dubašnica nastupila su sa 5 koreografija, osvojila dva prva mjesta, dva druga mjesta i jedno treće mjesto i to u kategorijama -
Voditelj i koreograf: Mira Grubina
1. Mjesto
Open category small group Children 2 sa koreografijom „Fany robot mix talk dirty to me“ koju su izveli : Nika Maslač, Lara Vrgoč, Tara Potnar i Ajdin Tursić.
1. Mjesto
Open category formation Children 1 sa koreografijom „Apologize mix spin me right round“ koju su izveli : Ivan Rošić, Eldin Čamdžić, Paula Kraljić, Lea Bogović, Dora Lazar, Sara Bajčić, Lea Lulić, Lucija Vrgoč, Sara Stanković.
2. Mjesto
Show dance Formation Children 2 sa koreografijom „Calypso“ koju su izveli: Mia Lukić, Ilina Lukić, Gajzler Lucija, Pavla Matković, Paula Lulić, Laura Kraljić, Lucija Žužić, Karolina Kraljić.
2. Mjesto
Ballet solo Children 2 female sa koreografijom „Flauta“ koju je izvela Karolina Kraljić.
3. Mjesto
Show dance Duos Juniors femal sa koreografijom „AS WE“ koju su izvele: Magdalena Spicijarić i Sara Orešković.
Voditelj i koreograf: Lidija Benac
Sretni smo i zadovoljni ostvarenim uspjehom. Zahvaljujemo se svim roditeljima na podršci i sudjelovanju u navijanju.
Krećemo u nove plesne projekte te pozivamo sve koji vole ples i druženje da nam se pridruže, osobito juniore i seniore.
ČESTITAMO !!!
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

70. Obljetnica oslobođenja Otoka Krka (17. travnja 1945. – 17. travnja 2015.)

Petak, 17 Travanj 2015 07:40 / administrator

U vremenima kada se povremeno opet jave glasovi profašističke orijentacije, prijeko je potrebno stalno podsjećati na vrijednosti slobode o kojoj je u svojoj himni slobodi pisao još Ivan Gundulić. Prije točno 70 godina otok je Krk oslobođen od, u početku fašističke, a kasnije i nacističke okupacije. Tijekom navedenog razdoblja brojni naši sumještani dali su svoje živote za slobodu i obranu svojeg kraja. U to ratno vrijeme mnogi su se borili u različitim vojskama, i prema pričanju starijih, brojna su braća, ni ne znajući završavala u suprotnim vojskama. Tako je na otoku Krku zabilježeno postojanje vojski okupatora, ali i ustaša, partizana i četnika. Svi oni su se borili za svoju viziju novoga svjetskog poretka.
Naši sumještani su u navedenom razdoblju mnogo propatili. Veliki je broj njih završio u nacističkim koncentracijskim logorima Auschwitz-Birkenau, Dachau, Ravensbrück i drugima jer su u želji za slobodom zdušno pomagali snagama antifašista. Ti su ljudi prema svjedočanstvima preživjelih bili samo broj utisnut im u ruku, te ih je trajno, do kraja života podsjećao na dane užasnih patnji i neprocjenjive boli. No, i oni koji su ostali na svojim ognjištima bijahu kažnjavani i dnevno maltretirani. Naime, strogo je zabranjivana domaća riječ, nametnut je najprije talijanski, potom njemački jezik. U službenoj komunikaciji svaka je uporaba hrvatskog jezika bila žestoko kažnjavana. Osim navedenoga, otimane su nekretnine, hrana, životinje i ostale vrijedne stvari koje su u određenom trenutku bile potrebne okupatoru.
Kad je 1943. godine Italija napokon kapitulirala, otok su Krk zauzeli nacisti i njihovi domaći suradnici. Teror, strah, glad i opća neimaština obilježili su razdoblje do kraja rata.
Nakon oslobođenja, 17. travnja 1945. godine, uprava mjesta Malinska bila je smještena u zgradi današnje mjesne ambulante, a mjesto je počelo mirnodopski život, obnovu i razvoj porušenih nastambi, ali i trajno narušenih ljudskih života.
No, nažalost, i ta sloboda nije bila jednaka za sve. Vrijeme nakon rata obilježeno je brojnim osvetama, posebice prema protivnicima nove državne vlasti, koji to nisu ni morali biti, već su ih prokazivali podobniji sumještani; završavali su u fojbama, zatvorima poput onoga na Golom otoku i Grguru; te smaknućima nedužnih ljudi. Istodobno, najimućnijim je članovima naše zajednice oduzeta vrijedna imovina (hoteli, brodovi, zemljišta), radi stvaranja društvenog vlasništva. Posljedice takvoga gospodarskog sustava vidljive su i danas u aktualnom gospodarskom trenutku Republike Hrvatske. To bremenito vrijeme ostat će zapamćeno i po nepravdama prema svemu što je upućivalo na hrvatsku samobitnost i samosvijest, posebice su tešku sudbinu prolaze pripadnici vjerskih zajednica, u našem mjestu svećenici i redovnici Katoličke crkve.
I danas, kad se sjećamo ovoga velikog dana i praznika slobode, pitamo se što je od njega ostalo. Do Domovinskog rata i naša je osnovna škola nosila naziv 17. travanj, kao i ulica u našem mjestu, koja nosi taj datum još i danas. No, je li naziv jedne ulice dovoljan? Je li dovoljno da ispred spomenika palim borcima u antifašističkoj borbi postavimo svijeće i cvijeće? Možemo li bolje i više?
Pitanja su koja se stalno postavljaju pred nas. Kao jedan od načina da ovaj dan ponosa otmemo zaboravu jest i uključivanje toga dana u turistički proizvod naše Općine, osmišljavanjem projekta Tjedan slobode. Što bi to moglo biti?
Kako je dan oslobođenja otoka Krka 17. travnja, desetak dana nakon Uskrsa i početka turističke sezone, pruža nam se iznimna prilika da se obilježavanje ovoga važnog datuma iskoristi za produženje turističke sezone, a da se pri tome istaknu tekovine antifašističke borbe kao temelja nastanka moderne Republike Hrvatske, o čemu svjedoči i Ustav Republike Hrvatske. Sloboda, nezavisnost i jednakopravnost dodatno je osnažena pobjedom u Domovinskom ratu 1991 – 1995. godine, u slavodobitnoj vojnoredarstvenoj akciji Oluja, čijem uspjehu su dali veliki doprinos i naši Dubašljani.
I dok brojne svjetske turističke metropole svoju prepoznatljivost i gospodarsku uspješnost grade na vojnoj povijesti, u čitavoj Republici Hrvatskoj ne nailazimo na turistički proizvod koji bi bio temeljen na navedenoj tematici. Poznate svjetske bitke, naime, svugdje u svijetu služe za promidžbu stvarnih, ali i mnogo puta izmišljenih junaka koji svojim junaštvom bez imalo muke svladavaju neprijatelja. Takvi događaji i junaci, te bitke na kojima su temeljene turističke priče, čine okosnicu raznih turističkih muzeja, događaja i manifestacija, radi jačanja nacionalne samosvijesti, ali i gospodarske korisnosti za cjelokupnu zajednicu. Kao moguću lokaciju spomen-doma antifašističke borbe u našem mjestu može poslužiti sjedište Mjesne uprave tijekom Drugoga svjetskog rata. Za vrijeme talijanske okupacije bio je to lokalitet nekadašnjega češkoga dječjeg odmarališta – Borovika. Dolaskom njemačke okupacijske vojske potraj mjeseca rujna 1943. godine, oni su svoju bazu prebacili u hotel Strnad (današnji Maestral). Te upravne zgrade talijanske i njemačke okupacijske vojske, temelj su za pokretanje turističke priče o vojnoj povijesti mjesta, stvarajući trajno sjećanje na žrtve naših najmilijih. Odore, barjaci, kultura i (ne)kultura okupatora i njihov utjecaj na lokalnu sredinu omogućuju kreiranje jedinstvenog i prepoznatljivoga turističkog proizvoda temeljenog na povijesnim mijenama kojima su naši preci svjedočili. Dok postoje živi svjedoci proteklih ratnih nedaća, potrebno je da turistički djelatnici i ostali stručnjaci, prije svega povjesničari, prikupe usmena i materijalna svjedočanstva o Dubašnici i Dubašljanima u vrijeme Drugoga svjetskog rata, te da to iskoriste u razvojne i promotivne aktivnosti na dobrobit cjelokupne zajednice, kako se to razdoblje povijesti nikada ne bi ponovilo.
Ovim člankom osuđuju se i svi totalitarni režimi, s bilo koje strane oni dolazili.
Svim stanovnicima Općine Malinska - Dubašnica želim trajnu slobodu i mir.

mr.sc.Danijel Drpić,mag.oec.


natrag na ostale vijesti

SKI-LIFT Malinska - Prezentacija

Četvrtak, 16 Travanj 2015 07:42 / administrator

Planira se postavljanje Ski lifta u Malinskoj.
Ski lift je vučnica za skijanje i wakeboarding na vodi. Wakeboarding je najbrže rastući vodeni sport u svijetu, a uključuje vožnju po površini vode. Relativno je novi sport,izrađen od kombinacije skijanja na vodi, snowboardinga i surf tehnika.
Stoga Vam donosimo prezentaciju za postavljanje Ski lifta u Malinskoj kako biste se bolje upoznali s Ski liftom i uz priloženu prezentaciju mogli donijeti Vaše mišljenje o istom ali i odlučiti se da li ste za postavljanje istog.
Uz prezentaciju možete i glasovati u našem anketnom glasovanju - Da li ste za postavljanje Ski lifta u Malinskoj? - na web stranici Općinskog Portala: Anketno glasovanje.
I na kraju molimo Vas da stavite i svoj lajk na Službenoj Facebook stranici Općine Malinska - Dubašnica ako ste ZA postavljanje Ski lifta u Malinskoj.
Unaprijed se zahvaljujemo.
Prezentacija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijest - Izrada prostornih i neprostornih baza podataka otoka Krka

Srijeda, 15 Travanj 2015 07:50 / administrator

Jedinice lokalne samouprave otoka Krka i Ponikve d.o.o. sklopile su sporazum o financiranju zajedničkog projekta "Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka".
U postupku javne nabave za Izvoditelja projekta je odabran Geodetski zavod Rijeka d.o.o. Rijeka.
Obavještavamo stanovnike naselja Maršići, Sršići, Kremenići, Sv. Anton, Sabljići, Strilčići i Turčići, da će stručnjaci Izvoditelja započeti terensku izmjeru dana 16. travnja 2015. godine, tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru....
Cjeloviti tekst obavijesti nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Srijeda, 15 Travanj 2015 07:46 / administrator

Temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 17. travnja 2015. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15), Općina Malinska – Dubašnica objavljuje JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina
I. Predmet natječaja:
Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih naprava za obavljanje djelatnosti...
II. Vrijeme zakupa:
Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za ugovoreno razdoblje u periodu do 15. listopada 2015. godine, osim za lokacije pod 11.1 do 11.2 koje se daju u zakup do 15. listopada 2016. godine.
VI. Rok za podnošenje prijava:
Prijave na natječaj se predaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU", u Pisarnicu Općine Malinska - Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska), najkasnije do 27. travnja 2015. godine do 11:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.


Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Sukladno točki VII. Javnog natječaja, svaka lokacija koja je ostala upražnjena nakon provedenog postupka javnog natječaja, može se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni natječaja.
Stoga se pozivaju svi zainteresirani koji udovoljavaju uvjetima natječaja te imaju prikupljenu svu traženu natječajnu dokumentaciju da predaju zahtjeve u Općinu.
U privitku se nalazi Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina.

natrag na ostale vijesti

Obavijest ponuđačima za Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Srijeda, 15 Travanj 2015 07:44 / administrator

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN - trgovačko društvo Dubašnica d.o.o. upućuje
OBAVIJEST PONUĐAČIMA
za
N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina...
21. travnja 2015. U 13:00 h započeti će otvaranje pristiglih ponuda čemu mogu biti nazočni po jedan predstavnik ponuđača.
Cjeloviti tekst obavijesti nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Petak, 10 Travanj 2015 07:45 / administrator

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN - trgovačko društvo Dubašnica d.o.o. raspisuje dana 10.04.2015
N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina
1. PREDMET NATJEČAJA:
Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih naprava za obavljanje djelatnosti...
2. VRIJEME ZAKUPA:
Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za ugovoreno razdoblje u periodu od 01.svibnja do 30.listopada 2015. godine...
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU“ pismenim putem na adresu:
Komunalno društvo ' Dubašnica' d.o.o.,
Stipkino 21
51511 MALINSKA
Ili osobno na istu adresu, najkasnije do 20. travnja 2015.
Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu prava korištenja zemljišta

Četvrtak, 09 Travanj 2015 07:41 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-15/15-01/2, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-15-5 od 08. travnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu prava korištenja zemljišta
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu organizacije parkirališnog prostora na području centra naselja Malinska, nudi se zamjena prava korištenja zemljišta-parkirališnog prostora na dijelovima z.č. 88/2 k.o. Bogović, z.č. 86/2 k.o. Bogović, z.č. 86/4 k.o. Bogović i z.č. 88/4 k.o. Bogović, a sve kako je određeno na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Natječaja, na rok od dvije /2/ godine. Ponuđena nekretnina se nalazi u centralnom dijelu naselja Malinska...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 27. travnja 2015. godine, do 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– PARKIRALIŠTE»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu nekretnina

Četvrtak, 09 Travanj 2015 07:40 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-03/4 Ur.broj: 2142/05-04-03/2-15-2 od 02. travnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu formiranja građevinske parcele te ulice planske oznake „ostale ulice OU7“ na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: cijela z.č. 2582/24 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 3265 kod Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 18 m2 Ponuđena nekretnina se na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), u zoni mješovite namjene M1...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 27. travnja 2015. , u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– M1»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XX. sjednice Općinskog vijeća

Četvrtak, 09 Travanj 2015 07:43 / administrator

Malinska, utorak, 03. ožujka 2015. godine
U četvrtak 09. travnja 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju / Polugodišnje izviješće
3) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA ZA 2014. GODINU
3.1 Godišnji obračun Proračuna općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu
3.2 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
3.3 Izviješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3.4 Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4) I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
4.1 I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu
4.2 I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska‐Dubašnica za 2015. godinu
4.3 I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
4.4 I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
4.5 I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
5) Odluka o komunalnom redu
6) Izmjena i dopuna Odluke o davanju u zakup javnih površina
7) Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
9) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
10)Zaključak o prihvaćanju izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
11)Odluka o Izradi strategije ukupnog razvoja Općine Malinska - Dubašnica
12)Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu
13)Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo - izgrađeni dio)
14)Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za ponude fizičkih osoba za subvencioniranje projekata - Korištenje obnovljivih izvora energije - 4. krug

Utorak, 07 Travanj 2015 07:45 / administrator

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska - Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska - Dubašnica“
- 4. krug raspisivanja natječaja - (koji je ujedno i posljednji)
I. Predmet Natječaja
Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Malinska - Dubašnica (u tekstu: Provoditelj natječaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave)...
"Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:
a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
c) dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.
d) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije; vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije;"...
V. Dostavljanje dokumentacije
Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII.), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska - Dubašnica“ - Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.
Prijave će se zaprimati 15 dana od dana objave natječaja (do 22. travnja 2015. godine). Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja i Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama nalaze se u privicima I i II.
Prijavni obrazac za subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama nalazi se u privitku III.


Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata ,,Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području 0pćine Malinska - Dubašnica" - 4. krug natječaja

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska - Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 26/09, 43/09 i 14/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska – Dubašnica“ KLASA: 351-01/14-01/5 URBROJ: 2142/05-04-01/5-14-35 općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije
podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska – Dubašnica“
- 4. krug natječaja -....
Cjeloviti tekst liste nalazi se privitku.

natrag na ostale vijesti

Međunarodni turnir "Plemeniti taekwondo, Zaprešić 2015" - Sestre Ela i Ana Znaor prve

Utorak, 07 Travanj 2015 07:50 / administrator

Sestre Ela i Ana Znaor su osvojile prva mjesta na međunarodnom "Plemenitom taekwondo turniru Zaprešića 2015" koji je u subotu, 04.04.2015.g. održan u Zagrebu.
Ela je pored prvog mjesta u svojoj težinskoj skupini kadetkinja do 51 kg zauzela i prvo mjesto u ukupnom poretku kadetkinja. To je postigla zahvaljujući uvjerljivim pobjedama u tri borbe u kojima je ostvarila fantastičan bodovni rezultat od 57:5! U prvom meču je svladala Niku Klepac iz kluba "Medvedgrad" rezultatom 13:1 i tako joj uzvratila za poraz prošle godine na državnom prvenstvu. Nakon toga je pobijedila Linu Juričević iz kluba "Gusar" 27:4, a u finalu Veroniku Biličić iz Karlovca 17:0.
Ana Znaor je bila prva među seniorkama do 73 kg. U finalu je pobijedila Splićanku Antoniju Zec 13:1. I Ani je to bio revanš za prošlogodišnji poraz u finalu međunarodnog turnira u Karlovcu.
Iako su obje iz Malinske, sestre Znaor u ovom olimpijskom borilačkom sportu nastupaju za taekwondo klub "Karlovac". Uz njih su na ovom turniru bili treneri Miroslav Brežan, Petar Lukežić i Predrag Znaor.
Natjecanju je pristupilo 537 sportaša iz 65 klubova.
ČESTITAMO !!!
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Ana Znaor druga na kickboxing turniru u Italiji, Julija Jurić i Ela Znaor treće

Srijeda, 01 Travanj 2015 07:51 / administrator

Ana Znaor, članica kickboxing kluba „Sušak“ osvojila je 2. mjesto na kickboxing turniru „Pointfighting cup“ koji je u protekli vikend održan u Italiji u gradiću Castellanza pored Milana. Treća mjesta su osvojile članice kickboxing kluba iz Malinske Julija Jurić i Ela Znaor.
Ana je nastupila među seniorkama u dvije težinske skupine: do 70 i preko 70 kg. Srebrna je u nižoj težinskoj skupini, a petoplasirana u višoj. Imala je 5 borbi. U osmini finala do 70 kg je pobijedila Irkinju Elaine Small, u četvrtfinalu Čehinju Katerinu Gallusova, a u polufinalu Talijanku Deborah De Vita koja je aktualna europska viceprvakinja i brončana sa posljednjeg Svjetskog kickboxing prvenstva. U finalu je Ana izgubila od aktualne svjetske prvakinje Henrijette Nagy iz Mađarske pa je time osvojila drugo mjesto. Nakon toga se Ana u višoj kategoriji opet borila protiv Irkinje Elaine Small koja je bila odmorna pa je ovaj put pobijedila ne samo našu predstavnicu nego nakon toga i svjetsku prvakinju Nagy. Tako je Ana Znaor ostala na petom mjestu, a Irkinja je otišla u finale koje je izgubila bodom razlike protiv Talijanke Dilette Faiola.
Julija Jurić je osvojila treće mjesto među mlađim kadetkinjama do 37 kg. Ona je u osmini finala pobijedila Mađaricu Fanni Falap, a u četvrtfinalu Talijanku Alice Trifella. U polufinalu ju je pobijedila Slovenka Zala Rozina. Tako se Julija okitila brončanom medaljom.
Brončana je i Ela Znaor koja je nastupila među starijim kadetkinjama do 50 kg. Ona je u četvrtfinalu pobijedila Belgijanku Jennifer Brusseel, a u polufinalu izgubila od Talijanke Carol Scacchi koja je osvajačica trećeg mjesta na posljednjem Svjetskom kadetskom kickboxing prvenstvu.
Na turniru je nastupilo oko 1000 natjecatelja koji su se nadmetali dva dana na 7 borilišta. Naše sportaše je vodio trener Predrag Znaor.
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Sportsko - edukativne jahaće radionice za djecu kroz program „Mali i veliki jahači"

Utorak, 31 Ožujak 2015 07:50 / administrator

Program „Mali i veliki jahači" se provodi u cijeloj 2015.g.
Aktivnosti (Sportsko - edukativne jahaće radionice za djecu) se odnose na djecu bez teškoća iako djeca sa teškoćama nisu isključena. Nije nužno da sva djeca prisustvuju na svih 10 radionica jer su radionice razdvojene, tako da se djeca mogu uključiti u onu koja ih zanima.
Broj radionica: 10
Cijena: 30,00 kuna - 3 sata po radionici ( sokovi, voda, sendvič, grickalice, stručni voditelj )
Dob: 6-15 godina
Djeca s teškoćama u razvoju se mogu uključiti u program terapijskog jahanja u bilo koje doba 2015. godine, potrebno je samo da se jave na mobitel:
098 656 671 (Iva Dorčić Ljutić).
PRIDRUŽI SE I TI!!!!
Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Kontakt (više informacija) -
mob: 098 656 671
e-mail: mojprijatelj.njivice@yahoo.com
web: www.udrugamojprijatelj.weebly.com
facebook: MojprijateljNjivice
Plakat programa se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Energetska obnova obiteljskih kuća i poticanje obnovljivih izvora energije u 2015. godini

Petak, 27 Ožujak 2015 20:45 / administrator

U privitku donosimo novosti vezane uz natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Najbitnija promjena koju valja istaknuti jest ta da se od 2015. godine građani više neće prijavljivati putem natječaja Općina i Gradova već direktno putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Također je bitno spomenuti da se novim Pravilnikom izmjenila definicija obiteljske kuće, pa će se sada za sufinanciranje moći prijaviti isključivo postojeće kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju te imaju najviše 3 stambene jedinice i građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

natrag na ostale vijesti

Naši zvoni 69. broj

Petak, 27 Ožujak 2015 08:10 / administrator

Novi broj tiskanog izdanja službenog glasila Općine Malinska - Dubašnica "Naši zvoni" izlazi u ponedjeljak 30. ožujka 2015. godine, uoči Uskrsnuća Gospodinova - Uskrsa - 05. travnja.
U povodu toga najvećega kršćanskog blagdana, vlč. Ivan Turčić, župnik u Sv. Vidu, napisao je u novom broju Naših zvona aktualan komentar pod naslovom I Pilatova je žena slala poruku, u kojem, među ostalim, kaže:
Dok je Pilat sjedio na sudačkoj stolici, njegova mu je žena poslala poruku: Nemoj se nikako miješati u stvar toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega! (Matej 27,19)
I svjetovne i vjerske vlasti u Isusovoj domovini imaju problem. Neke udruge traže smrtnu kaznu za Isusa jer im jednostavno smeta. Smeta im, zapravo, Istina. Problem je što ne postoje zakoni po kojima se sudi Istini, a odluka nekih udruga da se Istina makne je definitivna. Ako se Istinu ne može osuditi po zakonu, donijet će joj se presuda u ime naroda...
Istina je maknuta sa Zemlje zauvijek. Teška kamena ploča položena na grob neće Istini dopustiti da iz groba izađe. Sad je konačno kraj. Nastupa vrijeme laži i prijevara. Zlo sada može carevati. Međutim, javlja se jedan „mali” problem. Teška kamena ploča maknuta je s groba, a grob je prazan. Nemoguće, pa Istina je pokopana. Pokopana da, ali je i uskrsnula...
Sveti Ivan evanđelist nam poručuje: „Istina će vas osloboditi” (Ivan 8,32). To znači, Istina će nas osloboditi svakoga straha, svake tjeskobe, svake malodušnosti, svakoga mraka i mračnih sila, u konačnici će nas osloboditi sotone i djela podanika njegovih. Potrebno je dakle i ovog Uskrsa slati poruke Istine....
U nastavku, osim uvodne riječi glavnog urednika koji govori kako će se urediti katastarsko i gruntovno stanje u Općini, slijede tekstovi o općinskom proračunu za 2015.g., o kolejanima, o knjižnici koja je potrebna Malinskoj, o maškarama, o udruzi maslinara i još mnoštvo dobrih i kvalitetnih tekstova na čak 32 stranice Naših zvona te ga obvezatno pročitajte.
Novi broj Službenog glasila Općine Malinska - Dubašnica možete pregledati u našem Pregledniku a preuzeti već danas uz upis Vaše email adrese na stranici Preuzimanje!
Uredništvo Naših zvoni na čelu s glavnim urednikom općinskim načelnikom Robertom Antonom Kraljićem želi čestitati svim mještanima, Sretan i blagoslovljen Uskrs. Provedite Uskrs u društvu svojih najmilijih.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za davanje u zakup 8 (osam) kamenih kućica

Utorak, 24 Ožujak 2015 07:55 / administrator

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN - trgovačko društvo Dubašnica d.o.o. raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup 8 (osam) kamenih kućica
1. PREDMET NATJEČAJA:
Predmet natječaja su 8 (osam) kamenih kućica površine 12m2 namijenjenih za obavljanje djelatnosti,...
Jedan ponuđač može zakupiti najviše dvije kamene kućice...
2. VRIJEME ZAKUPA:
Zakup kamenih kućica može se koristiti za ugovoreno razdoblje u periodu od 01.svibnja do 30.listopada svake kalendarske godine, zaključno sa godinom 2018...
3. ZAKUPNINA
Zakupnina se plaća jednokratno prije zaključenja ugovora za 2015. godinu, tj. do 01. veljače svake slijedeće kalendarske godine!...
5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP KAMENE KUĆICE“ pismenim putem na adresu:
Komunalno društvo ' Dubašnica' d.o.o.,
Stipkino 21
51511 MALINSKA
Ili osobno na istu adresu, najkasnije do 31. ožujka.2015. u 13:00 h.
Zakašnjele ponude neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

KVARNERFEST i FIUMARE

Utorak, 24 Ožujak 2015 07:45 / administrator

Prema već uspostavljenim dobrim običajima, u svibnju i lipnju grad Rijeka postaje centar zbivanja na Kvarneru.
Munchen ima "Oktoberfest" , Zagreb "Rujanfest" a Rijeka od ove godine "K V A R N E R F E S T".
Tako se u periodu od 13. do 17.5.2015.g. na Delti pruža mogućnost izložbe i prodaje autohtonih proizvoda iz stiliziranih drvenih kućica u kojima se roba može i čuvati cijelo vrijeme.
CIJENA NAJMA JEDNE KUĆICE ZA 5 DANA IZNOSI 1.500 Kn + PDV.
Na raspolaganju za stalnu izložbu je samo 10 kućica u kojima mogu svoje proizvode izlagati i prodavati proizvođači autohtonih proizvoda. Moguće je i udruživanje nekoliko proizvođača. Molimo potvrdu interesa poslati što prije nakon čega ćemo slati obrazac za prijavu sa računom za uplatu rezervacije.
F I U M A R E - Kvarnerski festival mora, ove se godine održava u periodu od 20. do 27. svibnja. Izlagači koji nastupe na K V A R N E R F E S T U imati će mogućnost nastavka izlaganja na F I U M A R U od 20. do 24. svibnja BESPLATNO. Izložbeni prostor će biti kao i do sada uz Mrtvi kanal i kazalište pl. Zajca.
Uvjeti su isti - izlagati se mogu samo autohtoni proizvodi.
Molimo Vas da ovim putem prenesete informaciju svim potencijalno zainteresiranim proizvođačima sa vašeg područja.
Zahvaljujemo unaprijed i srdačno pozdravljamo
KONTAKTI : infoskrk@gmail.com, zm.promocija@gmail.com .

natrag na ostale vijesti

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Malinska-Radići

Srijeda, 18 Ožujak 2015 20:40 / administrator

Obavještava se javnost da je u tijeku izrada Izmjene i dopune UPU-a Malinska-Radići. Odluka o izradi objavljena ie u ,Službenim novinama" PGŽ br. 42/20l4.godine. Razlozi za pokretanje izmjena i dopuna su:
- razgraničenje zone mješovite namjene M2 uz park "Rupa" na način da se dio zone utvrdi kao zona M5 - jezgra naselja Malinska u kojoj je moguća rekonstrukcija postojećih građevina prema posebnim uvjetima
- izmjena prometnog riešenja sa ciljem omogučavania što racionalnijeg pristupa planiranim građevnim česticama i osiguravanja piešačkih komunikacija
- redefiniranje uvjeta i načina gradnje za površinu mješovite namjene M6
- preispitivanje mogućnosti prenamjene dijela zelene površine označene kao Z32 smieštene u središnjem dijelu planskog područja u zonu mješovite namjene M1,
- iznalaženje novih lokacija za javne i zelene površine unutar obuhvata plana.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o predstavi

Srijeda, 18 Ožujak 2015 07:43 / administrator

U petak 20. ožujka 2015. u 11,45 sati u sportskoj dvorani u Bogovićima održava predstava "Kamenolomac" za djecu starijih razreda osnovne škole ili srednje škole, te za sve zainteresirane.
Ulaz je besplatan.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za doznaku i izdavanje popretnica u šumama

Nedjelja, 15 Ožujak 2015 10:23 / administrator

Svaki drugi ponedjeljak, do kraja svibnja od 9 do 11 sati u prostorijama Općine Malinska - Dubašnica Savjetodavna služba Primorsko-goranske županije zaprimati će zahtjeve za doznaku i izdavanje popretnica u šumama šumoposjednika, te se mogu dobiti sve informacije vezano za privatne šume.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod gospodina Nikole Janeša, dipl. ing. šum. – stručni savjetnik za šume šumoposjednika na broj telefona 099/311-77-21.

natrag na ostale vijesti

Besplatni specijalistički pregledi u Poliklinici Ivaniš

Petak, 13 Ožujak 2015 07:33 / administrator

Poliklinika Ivaniš iz Rijeke i Općina Malinska - Dubašnica i ove godine nastavljaju poslovnu suradnju kojom se stanovnicima Općine Malinska - Dubašnica omogućavaju besplatni prvi specijalistički ultrazvučni pregledi vrata, štitne žlijezde, dojki, trbuha, male zdjelice, svih parenhimnih organa,limfnih čvorova i orijentacijski pregled probavnog takta.
Pravo na besplatan prvi pregled dokazuje se osobnom iskaznicom s prebivalištem na području naše Općine uz prethodnu narudžbu na telefon 265-046.
Poliklinika Ivaniš nalazi se u Rijeci na adresi Zametska 100.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za prijem u radni odnos u lokalnu akcijsku grupu Kvarnerski otoci

Četvrtak, 12 Ožujak 2015 20:33 / administrator

Temeljem članka 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Kvarnerski otoci“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 28. siječnja 2013.g., predsjednik LAG-a raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU KVARNERSKI OTOCI
Voditelja Lokalne akcijske grupe KVARNERSKI OTOCI – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- aktivno poznavanje engleskog jezika u jeziku i pismu
- poznavanje rada na računalu ( Microsoft Office, internet, mail )
- položen vozački ispit B kategorije
Poželjna dodatna znanja/osposobljenost:
- osposobljenost za pisanje EU projekata
- poznavanje računovodstva...
Prijave na natječaj podnose se do 19. ožujka 2015. godine....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XIX. sjednice Općinskog vijeća

Ponedjeljak, 02 Ožujak 2015 07:44 / administrator

Malinska, petak, 27. veljače 2015. godine
U srijedu 04. ožujka 2015. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
2) Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
3) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
4) Prezentacija SPI sustava poslovnih aplikacija
Izvjestitelji: Libusoft Cicom d.o.o.
5) AKTUALNA TEMA: PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE 2015. GODINE
Izvjestitelji: Općinski načelnik, TZ Općine Malinska - Dubašnica i KD Dubašnica d.o.o.
6) Prethodno mišljenje na namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i postavljanje gumenog grada na pomorskom dobru, na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska – Dubašnica
7) Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora u zgradi Dubašljanska 78
8) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
9) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu realizacije zone sportsko – rekreacijske namjene
2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton
3. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu formiranja ulice i pješačke površine unutar obuhvata UPU 1 Malinska Radići (GP -1)
4. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu formiranja ulice i zaštitnog zelenila unutar obuhvata UPU 1 Malinska Radići (GP -1)
5. Odluka o o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju dijelova z.č. 1159/8, z.č. 1159/13 i 1159/4 sve u k.o. Sv. Anton
10)Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Javni poziv Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Petak, 27 Veljača 2015 07:50 / administrator

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.
Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere:
A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti;
B - Razvoj posebnih oblika turizma;
C - Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.
Između ostalih aktivnosti, ovim natječajem predviđeno je i financiranje izgradnje i opremanja bazena.
Zahtjevi se primaju do 30.3.2015., a sve dodatne informacije i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva turizma na sljedećoj web stranici: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936.

natrag na ostale vijesti

Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge godine otoka Krka za 2014. godinu

Srijeda, 18 Veljača 2015 07:55 / administrator

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinska načelnica Općine Vrbnik, dana 13.veljače 2015 . godine, objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2014. godinu
I. Predmet poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2014. godinu.
II. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.
III. Sportaš i sportska udruga (kolektiv) godine otoka Krka za 2014. godinu, biraju se u sljedećim kategorijama:
1. sportašica godine - do 14. godine starosti
2. sportašica godine - do 18. godine starosti,
3. sportaš godine - do 14. godine starosti,
4. sportaš godine - do 18. godine starosti,
5. sportašica godine - seniorke,
6. sportaš godine - seniori,
7. sportski klub (kadeti i juniori) - do 18. godine starosti,
8. sportski klub (seniori),
9. jubilarna nagrada....
Cjeloviti tekst poziva nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o početku rada dimnjačara

Četvrtak, 12 Veljača 2015 20:55 / administrator

Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 26. studenog 2014. godine temeljem provedenog natječaja za dodjelu koncesije dodijelila je obavljanje djelatnosti dimnjačarskih usluga koncesionaru :
MLD-USLUGE d.o.o. za obavljanje dimnjačarskih poslova
Koncesija je dodijeljena na rok od 5. godina, prema kojoj je koncesionar ovlašten obavljati dimnjačarske usluge na području Općine Malinska - Dubašnica u periodu od 1.1.2015. – 31.12.2019.
Dimnjačarska djelatnost u Općini Malinska - Dubašnica obavlja se u skladu sa Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine PGŽ“ broj 15/09 i 34/14), a ovlašteni dimnjačar ovlašten je naplatiti pružene usluge prema Cjeniku dimnjačarskih usluga utvrđenom u postupku dodjele koncesije. Cjenik dimnjačarskih usluga dostupan je na novoj web stranici Općinskog Portala Obavljanje dimnjačarskih poslova .
Kontakt podaci dimnjačara:
- adresa: Koprivnica, Ivana Generalića bb, OIB: 48278869268
- telefon: 098 942 88 67,
- e-mail: mldusluge@gmail.com .
Djelatnici ovlaštenog dimnjačara započeti će obilaziti kućanstva u Općini Malinska - Dubašnica od ponedjeljka (16.2.2015.).
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Pročitajte više na novoj web stranici Općinskog Portala Obavljanje dimnjačarskih poslova .

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za ponude fizičkih osoba za subvencioniranje projekata - Korištenje OIE - 3. krug natječaja

Utorak, 10 Veljača 2015 20:49 / administrator

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska - Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska - Dubašnica“
I. Predmet Natječaja
Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Malinska - Dubašnica (u tekstu: Provoditelj natječaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave)...
"Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:
a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
c) dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.
d) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije; vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije;"...
V. Dostavljanje dokumentacije
Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII.), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska - Dubašnica“ - Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.
Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja i Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama nalaze se u privicima I i II.
Prijavni obrazac za subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama nalazi se u privitku III.


Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području 0pćine Malinska - Dubašnica" - 3. krug natječaja

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 26/09, 43/09 i 14/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska – Dubašnica“ KLASA: 351-01/14-01/5 URBROJ: 2142/05-04-01/5-15-29 općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije
podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Malinska – Dubašnica“ - 3. krug natječaja -....
Cjeloviti tekst liste nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Obavijest o obavljanju upravnih poslova

Utorak, 10 Veljača 2015 20:44 / administrator

Od dana 16. veljače 2015. godine do 18. veljače 2015. godine, prijenosni šalter s opremom za obavljanje upravnih poslova u vremenu od 09,00 do 13,30 sati nalaziti će se u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska.
Ovim putem građani mogu obaviti poslove prijave i odjave prebivališta i boravišta, ishodovati uvjerenje o prebivalištu i matičnom broju građana, podnijeti zahtjeve za osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, registraciju vozila i dr.
Pozivamo građane, posebno one kojima je otežan dolazak u šalter salu Policijske postaje Krk, da iskoriste mogućnost rješavanja navedenih upravnih poslova bliže svom domu, odnosno mjestu prebivališta ili boravišta.
Napominjemo da je potrebno da građani ponesu fotografije potrebne za izradu dokumenta.
Policijska postaja Krk

natrag na ostale vijesti

Obavijest o tečaju "Priprema trudnica za porod i roditeljstvo"

Utorak, 10 Veljača 2015 20:39 / administrator

Obavještavamo Vas da prvi od četiri planirana tečaja "Priprema trudnica za porod i roditeljstvo" počinje 09.03.2015 u 17.00 sati a održati će se u biblioteci Doma zdravlja Krk, Vinogradska bb. Cilj tečaja je pomoći mladima u njihovoj novoj ulozi roditelja.

natrag na ostale vijesti

Poziv na radionicu 06.02.2015.- kako do subvencije u natječajima obnovljivih izvora energije i energetske obnove kuća

Srijeda, 04 Veljača 2015 07:35 / administrator

Pozivaju se svi zainteresirani na radionicu koja će se održati u petak, 06.02.2015. u 18:00 sati u zgradi Općine Malinska - Dubašnica (velika vijećnica). Cilj radionice je informirati stanovništvo o aktualnim natječajima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, potrebnoj dokumentaciji, te mogućnostima financiranja putem spomenutih natječaja.
Cjeloviti poziv se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Ana i Ela Znaor brončane na G1 taekwondo turniru u Sarajevu

Srijeda, 04 Veljača 2015 07:30 / administrator

Sestre Ana i Ela Znaor osvojile su brončane medalje na međunarodnom taekwondo turniru „Bosnia Open“ koji je protekli vikend održan u Sarajevu. Natjecanje ima tzv. G1 status što znači da se plasman boduje za svjetsku rang ljestvicu koja određuje pravo nastupa na Olimpijskim igrama.
Ana Znaor je nastupila među seniorkama do 67 kg. U osmini finala je tehničkim nokautom, tj. prekidom pri bodovnom rezultatu 14:2 pobijedila Tamaru Gaković iz Njemačke. Nakon toga je u četvrtfinalnoj borbi također prekidom pri rezultatu 15:0 pobijedila Lenku Mesarosovu iz Slovačke. Taj meč je zapravo u drugoj rundi prekinuo slovački trener bacivši ručnik nakon dva knockdowna, odnosno sudačkog odbrojavanja. Ana je nakon toga imala odličnu borbu protiv Franke Anić koja je za Sloveniju osvojila peto mjesto na posljednjim Olimpijskim igrama. Rezultat je dugo vremena bio 0:0, pa 3:2 za Anić, a onda je Slovenka povela 6:2 što je našu predstavnicu demotiviralo pa je u posljednjim sekundama dozvolila da meč završi rezultatom 12:2. Tako je Ana Znaor osvojila treće mjesto i pripadajuću brončanu medalju.
Ela Znaor je nastupila među kadetkinjama do 47 kg, ali nije imala sreću. Najprije su joj organizatori odgodili polufinalnu borbu pa su je nakon stanke neočekivano pozvali prije predviđenog reda. U tom metežu, bez odgovarajuće pripreme Ela se hrabro suprotstavila aktualnoj europskoj viceprvakinji Luizi Zahariev iz Bugarske. Ela je čak i povela udarcem nogom u glavu, ali su joj ta početna 3 boda nakon žalbe protivničke strane oduzeta jer je udarac navodno bio nakon sučevog znaka za prekid borbe. Čitav meč je bio prilično izjednačen jer je čak dvije runde bilo 3:0 za Bugarku, a onda je pred sam kraj meča iskusnija i starija protivnica izvela dvije akcije u kojima je zaradila konačan rezultat 9:0. Time je Ela Znaor ostala trećeplasirana, a Luiza Zahariev je otišla u finale gdje je slavila protiv srpske reprezentativke Ljiljane Veselinović 2:0.
Na turniru je nastupio 531 natjecatelj iz 106 klubova i 33 države. Ana i Ela Znaor su nastupile za Taekwondo klub „Karlovac“, a u njihovoj pratnji su bili treneri Miroslav Brežan i Predrag Znaor koji su vrlo zadovoljni ostvarenim uspjehom. Budući da je ovo za njih bio prvi ovogodišnji taekwondo turnir svi se nadaju da će u nastavku sezone uslijediti još značajni sportski rezultati.
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

PŠ Dubašnica neće pod omišaljsku kapu

Utorak, 03 Veljača 2015 07:44 / administrator

Općina Malinska - Dubašnica ne prihvaća prijedlog odluke župana PGŽ-a Zlatka Komadine kojim bi se Područna škola Dubašnica, u budućoj mreži škola otoka Krka, stavila pod kapu matične škole Omišalj. Moguće statusne promjene koje bi članovima predstavničkog tijela Malinske bile prihvatljive ogledaju se u prijedlozima da se OŠ »Fran Krsto Frankopan« Krk podijeli na tri matične škole sa sjedištima u Krku, Omišlju i Malinskoj, da se podijeli na dvije matične škole sa sjedištima u Krku i Malinskoj ili u slučaju utvrđivanja sjedišta druge matične škole izvan područja Malinske – da se malinskarska PŠ Dubašnica zadrži pod matičnom školom Krk. Jednako tako, za vijećnike Općinskog vijeća Malinske - Dubašnice prihvatljivo bi bilo i zadržavanje sadašnje mreže škola na otoku Krku kroz jednu matičnu školu u Krku, s tim da se u tom slučaju konačno osigura zakonom i propisanim pedagoškim standardima propisan broj djelatnika školskih stručnih službi, ponajprije logopeda i psihologa unutar jedinstvene otočne škole. Tako glasi jednoglasni zaključak 18. izvanredne sjednice Općinskog Vijeća Općine Malinska - Dubašnica održane 31. siječnja 2015. godine, žurno sazvane nakon što se u javnosti zahuktala rasprava o prijedlogu promjene mreže škola s kojim župan uskoro kani pred Županijsku skupštinu, a koji predviđa cijepanje otočne škole na dvije s pripajanjem dubašljanske škole novoj »matici« koja bi se osnovala u Omišlju.
Sjednici na kojoj nije bilo polemičnih tonova, nazočili su i zamjenica župana Marina Medarić, ravnatelj OŠ Fran Krsto Frankopan Serđo Samblić kao i Milena Žic, voditeljica PŠ Dubašnica koja je iznijela stav i argumentaciju Učiteljskog vijeća te škole čiji su se članovi također usprotivili županovoj zamisli uklapanja malinskarske škole u novu MŠ Omišalj. Uz suglasje prijedlogu zaključka s kojim je pred Vijećem nastupio HNS-ov općinski načelnik Robert Anton Kraljić, vijećnici su dobili priliku iskazati svoj stav o ovom gorućem pitanju pa je tako i sama dožupanica naposljetku mogla steći vrlo jasnu sliku u plebiscitarnom stavu Malinskara i Dubašljana. Kako se moglo čuti na sjednici, uvidom u službene dokumente matične škole ispada da je Omišalj tek ove godine jedva ispunio normu od minimalno 150 učenika nužnih za osnivanje matične škole, dok PŠ Dubašnica, unatrag posljednjih desetljeća, kontinuirano premašuje tu brojku i sada broji 245 učenika.
– Ispada da bi već dogodine broj učenika u Omišlju, koji ima deset odjeljenja, mogao pasti ispod propisanog minimuma, dok se (kako su u raspravi potvrdili i općinski načelnik te ravnatelj škole op.a.) već u ovim trenucima u Malinskoj radi na osiguranju dodatnih učioničkih kapaciteta, odnosno dogradnji škole nužne za prihvat još jednog, 16. odjeljenja koje će dogodine proraditi u toj školi, zaključila je Lidija Kovačić, vijećnica iz redova HDZ-a i predsjednica Vijeća roditelja PŠ Dubašnica. Izlažući vijećnicima trenutačno stanje jedinstvene krčke škole, ravnatelj Samblić je istaknuo da škola u Krku ima najviše, 323 učenika, ali i da je tradicionalno upravo ona dubašljanska sa svojih trenutačnih 245 polaznika druga najbrojnija otočna škola. Omišalj ima 155, a Vrh 145 učenika, naglasio je Samblić, ističući kako osobno ne preferira niti jedan od predloženih modela, već se ponajprije zalaže za rješavanje kroničnog problema otočnog školstva – preopterećenosti upravljačkih struktura poslom i obvezama koje sa sobom nosi vođenje prevelike škole s gotovo 1.300 učenika, a još više i izraženog deficita djelatnika stručnih službi. Ova škola ima 1.282 učenika, od kojih 25 radi po posebnom programu, a njih 95, razasutih u osam škola, ima potrebu za pomoći logopeda. Istovremeno, naš logoped i psiholog po kojima broj dodijeljenih im učenika više no trostruko premašuje propisanu normu, ne mogu izaći na kraj s potrebama učeničke populacije pa je moj jedini i najvažniji cilj da se generacijama koje izrastaju napokon pruži stručna pomoć i podrška koju naši učenici zaslužuju, zaključio je Samblić.
Problem manjka stručnog kadra, neovisno o budućem ustroju škola, kritizirao je i bivši općinski načelnik, vijećnik Anton Spicijarić, koji je ovom prilikom često spominjanu zabranu zapošljavanja novog kadra u školama nazvao »famoznom fiktivnom odredbom koju još nitko, nikad i nigdje nije vidio na papiru«. – Volio bih da mi netko napokon pokaže dokument i onog tko ga je potpisao, kojim se nalaže nepoštovanje Zakonom o osnovnom školstvu i propisanim pedagoškim standardom određenih parametara vezanih uz zapošljavanje potrebnih logopeda, psihologa i pedagoga koji nedostaju ovoj školi, zaključio je Spicijarić, dok se HSP-ova vijećnica Sanja Mišetić osvrnula na saznanja do kojih je došla u kontaktima s nastavnicima omišaljske škole. – Multikulturalnost i multietnička slika omišaljske škole, koja je jedan od navodnih argumenata dodjele statusa matice Omišlju, ima i svoju drugu stranu, naglasila je, ističući kako raspolaže podatkom da značajan dio u tu školu upisanih romskih učenika zapravo mjesecima uopće ne dolazi na nastavu. Da to nije samo ćakula, potvrdio je i ravnatelj Serđo Samblić, naglasivši kako o takvim pojavnostima škola redovno izvješćuje nadležni Centar za socijalnu skrb.
Rezimirajući sve što je na sjednici vidjela i čula, dožupanica je prije završetka skupa sa samo jednom točkom dnevnog reda zaključila kako je sigurna da se o svemu mora i može razgovarati te da je sigurna da će konačnim raspletom ovog pitanja naposljetku svi na Krku biti jednako zadovoljni!
Argument multikulturalnosti i etničke izmiješanosti, kako za Omišalj, vrijedi i za Malinsku, naglasio je u jednom trenutku Zdenko Cerović, ističući da duh otočana nikad nije poznavao »različite« ni »drugačije«. Svako naše mjesto uvijek je bilo otvoreno svima, i u svakom mjestu danas obitavaju domaći i oni koji to rođenjem nisu, ali su boravkom to postali, prenio nam je na koncu predsjednik Općinskog vijeća, dodavši kako ga županovo »guranje te problematike u prvi plan« kao otočana zapravo pomalo i vrijeđa.(Izvor: Novi list)
Zaključak 18. izvanredne sjednice Općinskog Vijeća Općine Malinska - Dubašnica od 31.01.2015. nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XVIII. sjednice Općinskog vijeća

Petak, 30 Siječanj 2015 19:44 / administrator

Malinska, petak, 30. siječnja 2015. godine
U subotu 31. siječnja 2015. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 18.(izvanredna) sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Prijedlog podjele ustanove Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk (Informacija i zaključak)
(Predlagatelj: Općinski načelnik – Robert Anton Kraljić)

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu/prodaju z.č. 234/1 k.o.Miholjice

Petak, 30 Siječanj 2015 08:05 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-03/1, Urbroj: 2142/05-04-03/2-15-5 od 29. siječnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu/prodaju z.č. 234/1 k.o.Miholjice
I.PREDMET ZAMJENE/PRODAJE
U svrhu formiranja raskrižja županijske ceste Ž5086 i obilaznice naselja Sv. Vid - Miholjice, u zamjenu/prodaju se nudi cijela z.č. 234/1 k.o. Miholjice, upisana u z.k.ul. 3453 kod Općinskog suda u Krku, ukupne površine 313 m2. Ponuđena nekretnina se nalazi izvan granica građevinskog područja, uz obilaznicu naselja Sv. Vid – Miholjice. Početna cijena zemljišta utvrđuje se prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 07/2015, od siječnja 2015. godine, u visini od 230,00 kn/m², odnosno ukupno 71.990,00 kn. Općina Malinska – Dubašnica potražuje u zamjenu nekretnine koje joj predstavljaju najveći interes u svrhu formiranja raskrižja županijske ceste Ž5086 i obilaznice naselja Sv. Vid – Miholjice...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 16. veljače 2015. godine, do 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– LIVAKOVO»
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za zamjenu nekretnina

Petak, 30 Siječanj 2015 08:00 / administrator

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3-8 Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-03/2, Urbroj: 2142/05-04-03/2-15-5 od 30. siječnja 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
I.PREDMET ZAMJENE
U svrhu formiranja ulice planske oznake „sabirna ulica SU2“ i „pješačka površina PP 5“ na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: cijela z.č. 698 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 5250 kod Općinskog suda u Krku, ukupne površine 802 m2. Ponuđena nekretnina se nalazi izvan granica građevinskog područja. Procijenjena vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 08/2015, od siječnja 2015. godine, u visini od ukupno 92.500,00 kn (slovima: devedesetdvijetisućepetsto kuna) Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine jednake ili veće vrijednosti, na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), a koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice planske oznake „sabirna ulica SU2“ i „pješačka površina PP 5“...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 16. veljače 2015. , u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– 698»
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Ela Znaor dvostruka prvakinja u Italiji, Ana Znaor brončana

Četvrtak, 22 Siječanj 2015 08:00 / administrator

Ela Znaor, članica kickboxing kluba iz Malinske, osvojila je dva prva mjesta na međunarodnom kickboxing turniru „Golden Glove - Europe Cup“ koji je protekli vikend održan u talijanskom Coneglianu, pored Trevisa. Njezina starija sestra Ana Znaor koja nastupa za riječki kickboxing klub „Sušak“ zauzela je treće mjesto.
Ela Znaor je nastupila u point fightingu i bila je najbolja u dvije uzrasne skupine. Osvojila je prva mjesta među mlađim kadetkinjama do 47 kg i među starijim kadetkinjama do 46 kg. Imala je 5 borbi od kojih je 4 dobila prekidom prije isteka regularnog vremena. Prvo je u četvrtfinalu mlađih kadetkinja pobijedila Talijanku Lauru Mognol tehničkim nokautom, tj. s 10 bodova razlike. Rezultat je bio 12:2. U polufinalu je također s prekidom pobijedila Lisu Carisi s 10:0, a u finalu sljedeću Talijanku Martinu Barcheri s 11:1. Među starijim kadetkinjama je u polufinalu nadmašila Giadu Boscolo Meneguolo rezultatom 8:1, a u finalu se ponovno sastala s Martinom Barcheri koja je prije toga pobijedila aktualnu europsku prvakinju Petru Gregorič iz Slovenije. I ovaj put je Ela bila bolja od Talijanke. Meč je završio nakon samo 50 sekundi jer je pri rezultatu 3:1 za našu predstavnicu Barchieri predala borbu zbog ozljede.
Ana Znaor je nastupila u point fightingu među seniorkama do 70 kg. Iako to nije kickboxing disciplina u kojoj ona dominira pristupila je natjecanju kao odličnoj pripremi za turnire koji slijede. U polufinalu se sastala s odličnom Talijankom Laurom Marchesan. Ana je do pred kraj meča bodovno vodila, ali joj je protivnica u posljednjim sekundama uspjela poentirati rukom u tijelo i završiti meč rezultatom 10:9. Tako je Ana zauzela treće mjesto u skupini.
Turnir je okupio 892 sportaša iz 77 klubova iz 13 država. Naše natjecateljice je vodio njihov otac i trener Predrag Znaor iz Malinske.
ČESTITAMO !
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Dubašljanski Mesopust 2015.

Petak, 16 Siječanj 2015 08:05 / administrator

Općina Malinska - Dubašnica
Turistička zajednica Općine Malinska - Dubašnica
Program događanja - Mesopusnih zbivanja 2015. godine na području Općine Malinska - Dubašnica

Subota, 24.01.2015. - „Markat“
15:30 - Mini Karnevalske igre
17:00 - Preuzimanje ključa
17:30 - Karnevalske igre
21:00-04:00 - Grupa L'amour

Subota, 31.01.
21:00-04:00 Grupa Night Express Band i Tabako Band

Nedjelja, 01.02.
16:00 - Dječja reduta uz Tabako Band

Subota, 07.02.
21:00-04:00 - Grupa Fortunal i Tamburaški sastav Boduli

Nedjelja, 08.02.
16:00 - Dječja reduta uz Grupu Fortunal

Subota, 14.02.
21:00-04:00 - Grupa FunBox

Utorak, 17.02. Mesopust
09:00 - Mesopusna povorka - polazak iz Sv. Vida-Miholjice
16:30 - čitanje presude -„Markat“
21:00-04:00 - Grupa L'amour

Zabave će biti subotom (21:00-04:00) i nedjeljom (16:00 - ,za djecu) u karnevalskom šatoru na Markatu u Malinskoj. Maškarama je ulaz slobodan. Obećajemo Vam bogate tombole i nagrade za najbolje maske!

Maškarana udruga Dubašnica

Plakat se nalazi u privitku I.
Program se nalazi u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2015. godinu

Srijeda, 14 Siječanj 2015 08:05 / administrator

1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.800.000,00 Kn
2. KORISNICI KREDITA
Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).
Krediti se dodjeljuju:
- Poduzetnicima početnicima (koji prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo)
- Poduzetnicima koji proširuju poslovanje
- Poduzetnicima koji uvode nove tehnologije Pravo na sufinanciranje kamate ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim kriterijima:
- Imaju sjedište odnosno prijavljeno prebivalište na području Općine Malinska – Dubašnica u zadnje 3 (tri) godine
- Koji su u prethodnoj godini pozitivno poslovali (izuzev poduzetnika koji prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo)
- Imaju podmirene obveze prema Općini Malinska – Dubašnica, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima
- Koji namjeravaju ulagati sredstva na području Općine Malinska - Dubašnica
3. NAMJENA KREDITA
Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:
- kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata u funkciji poduzetništva
- nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
- obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja
- obrtna sredstva
Sredstva se ne odobravaju za:
- kupovinu udjela u trgovačkim društvima
- ulaganje u kockarnice, kladionice i slične djelatnosti
- ulaganje u vrijednosnice
- financiranje ekološki neprihvatljivih projekata
- izgradnju objekata za smještaj radi prodaje...
12. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
- zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu :
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
LINA BOLMARČIĆA
51511 MALINSKA
s naznakom „Za natječaj – kreditiranje poduzetnika“
informacije na telefon : 051/ 750-505
- Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s WEB stranice Općina Malinska - Dubašnica : www.malinska.hr
- Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala
- Realizacija zahtjeva po ovom Programu provodit će se putem poslovnih banka s kojima je zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji
- Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja....
Cjeloviti tekst poziva nalazi se u privitku I.
Popis dokumentacije nalazi se u privitku II.
Zahtjev - kreditiranje poduzetnika nalazi se u privitku III.
Izjava 1 (Kratki opis investicije) nalazi se u privitku VI.
Izjava 2 (Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti) nalazi se u privitku V.

natrag na ostale vijesti

Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu

Ponedjeljak, 12 Siječanj 2015 14:37 / administrator

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska - Dubašnica.
Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donijelo je
PRORAČUN OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU.
Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu nalaze se u privitku I.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015.godinu nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Predsjednički izbori 2014./2015. - 2.krug - Priopćenje biračima

Srijeda, 07 Siječanj 2015 10:09 / administrator

U nedjelju 11. siječnja 2015. održat će se ponovljeni izbori za predsjednika Republike Hrvatske između kandidata i kandidatkinje koji su u prvom izbornom krugu održanom 28. prosinca 2014. dobili najveći broj glasova - između predsjedničkog kandidata Ive Josipovića i predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.
Glasovanje će se održati na ukupno 6.350 biračkih mjesta i to na 6.260 biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj i 90 biračkih mjesta u inozemstvu. Na izborni dan glasovanje traje neprekidno od 07:00 do 19:00 sati.
Na biračkom mjestu glasovat ćete osobno putem glasačkih listića na kojima će se nalaziti imena i prezimena predsjedničkih kandidata.
Redoslijed kandidata na glasačkom listiću, određen je tako da je pod rednim brojem 1. naveden kandidat koji je u prvom izbornom krugu dobio veći broj glasova, a ne prema abecednom redu prezimena kandidata, kako su u prvom krugu izbora bili navedeni predsjednički kandidati.
Tako je na glasačkom listiću pod rednim brojem 1 naveden kandidat Ivo Josipović, a pod rednim brojem 2 kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović.
Glasački listić ispunit ćete pravilno tako da zaokružite redni broj ispred imena i prezimena kandidata/kandidatkinje za kojeg/koju glasujete....
Cjeloviti tekst priopćenja nalazi se u privitku I.
Biračka mjesta u Općini Malinska - Dubašnica nalaze se u privitku II.


Privremeni neslužbeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Privremeni neslužbeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske su:
Kolinda Grabar-Kitarović (50,74%);
Ivo Josipović (49,26%).
Privremeni neslužbeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske u Općini Malinska - Dubašnica su:
Ivo Josipović (53,11%);
Kolinda Grabar-Kitarović (46,89%).

ČESTITAMO prvoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović na pobjedi !
Općina Malinska - Dubašnica


Odluka o potpunim i službenim rezultatima izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanih 11. siječnja 2015.

Na sjednici 19. siječnja 2015. Državno izborno povjerenstvo je donijelo Odluku o potpunim i službenim rezultatima izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanih 11. siječnja 2015....
Tekst odluke nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje