NASLOVNICA VIJESTI Preglednik vijesti

Ana Znaor državna prvakinja, Ela Znaor druga, Rene Miš Mešić treći

Utorak, 29 Ožujka 2016 22:15 / administrator

Ana Znaor iz Malinske, članica kickboxing kluba „Sušak“ iz Rijeke, je osvojila prvo mjesto na državnom kickboxing prvenstvu koje je u subotu održano u Kostreni. Ana je bila najbolja među seniorkama u light contactu do 70 kg. U finalu je rezultatom 2:1 pobijedila Vedranu Halinčić iz Jastrebarskog, aktualnu europsku prvakinju u point fightingu do 70 kg. To je Anina 46. titula državne kickboxing prvakinje.
Anina 12 godina mlađa sestra Ela Znaor osvojila je drugo mjesto u point fightingu među starijim kadetkinjama do 55 kg. U polufinalu je pobijedila Nataly Stanić iz Pule rezultatom 11:1, a u finalu je s 3:7 izgubila od Sare Pešut iz Rijeke.
Rene Miš Mešić je zauzeo treće mjesto u light contactu među seniorima do 79 kg. To mu je bio prvi nastup nakon 9 godina stanke. U polufinalu je pružio odličan otpor aktualnom europskom juniorskom prvaku Kristianu Benedettiju iz Rijeke koji je pobijedio 3:0.
Na državnom prvenstvu je bilo ukupno 205 natjecatelja iz 49 klubova. Oni su se natjecali 9 sati na 3 borilišta. Uz Malinskare je bio trener Predrag Znaor. Prvenstvo je vodio predsjednik Kickboxing saveza PGŽ Romeo Deša iz Omišlja.
ČESTITAMO !
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XXVIII. sjednice Općinskog vijeća

Subota, 19 Ožujka 2016 07:15 / administrator

Malinska, Petak, 18. ožujak 2016. godine
U srijedu 23. ožujka 2016. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) IMOVINSKI PREDMETI
1. Ivica Žgombić – Zamolba za zamjenom zemljišta u k.o. Bogović
4) Prezentacija poslovanja i projekata Županijske lučke uprave Krk
5) PROSTORNO PLANIRANJE
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP‐1)
6) KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska ‐ Dubašnica
2. Odluka o izboru osobe za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska ‐ Dubašnica
7) CIVILNA ZAŠTITA
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska – Dubašnica za 2015. godinu
2. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu
8) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
9) Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska – Dubašnica
10) Plan lokacija za postavu privremenih objekata
11) Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
12) Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge godine otoka Krka za 2015. g.

Petak, 18 Ožujka 2016 07:26 / administrator

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 18. ožujka 2016. godine, objavljuje:
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih prijedloga
za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka
za 2015. godinu
I. Predmet poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu.
II. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.
III. Sportaš i sportska udruga (kolektiv) godine otoka Krka za 2015. godinu, biraju se u sljedećim kategorijama:
1. Najuspješnija sportašica do 14 godina starosti
2. Najuspješniji sportaš do 14 godina starosti
3. Najuspješnija sportašica od 14-18 godina
4. Najuspješniji sportaš od 14-18 godina
5. Najuspješnija sportašica seniorka
6. Najuspješniji sportaš senior
7. Najuspješnija ženska ekipa do 18 godina starosti
8. Najuspješnija muška ekipa do 18 godina starosti
9. Najuspješnija ženska seniorska ekipa
10. Najuspješnija muška seniorska ekipa
11. Nagrade za sportske zasluge i jubileje...
VI. Prijedlozi se dostavljaju do 2. travnja 2016. godine, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, uz naznaku: "za sportaša/sportsku udrugu godine otoka Krka“.
Cjeloviti tekst poziva se nalazi u privitku I.
Dopis JLS Otoka Krka nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za prodaju nekretnine

Petak, 18 Ožujka 2016 07:20 / administrator

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15 i 36/15) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-02/6, Urbroj: 2142/05-04-03/2-16-13 od 16. ožujka 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za prodaju nekretnine
I.PREDMET PRODAJE
U svrhu formiranja okućnice, na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: - 72/198 dijela z.č. 559/3 k.o. Miholjice, upisane u z.k.ul. 1340 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, odnosno dio navedene parcele površine 72 m2, na način kako je prikazano na Geodetskom situacijskom nacrtu od 08. prosinca 2015. godine, izrađenom od Geodetske poslovnice „Geo-m“ iz Vrbnika, Draga 2, a koji je sastavni dio ovog Natječaja.
Ponuđena nekretnina nalazi se u naselju Sv. Vid - Miholjice, unutar granica građevinskog područja...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 04. travnja 2016. godine, do 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ–SV.VID»
Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu Dubašljanska 78 u Malinskoj

Utorak, 08 Ožujka 2016 07:25 / administrator

Na temelju članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska ‐ Dubašnica ('Službene novine' PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska ‐ Dubašnica raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora   u objektu Dubašljanska 78 u Malinskoj
I. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica i to: u tablici u samom cjelovitom tekstu natječaja...
II. Poslovni prostori se daju u zakup na određeno vrijeme na rok od 2 (dvije) godine...
V. Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom 'NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARAJ', na adresu: Općina Malinska ‐ Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi, I kat.  
Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2016. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave....
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za davanje u zakup 4 (četiri) kamene kućice

Utorak, 08 Ožujka 2016 07:21 / administrator

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15) i članka 5. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2014 za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN — Komunalno društvo 'Dubašnica' d.o.o. dana 8.ožujka 2016.g. raspisuje slijedeći:
NATJEČAJ
Za davanje u zakup 4 (četiri) kamene kućice
1. PREDMET NATJEČAJA: Predmet natječaja su četiri tipizirane kamene kućice, površine 12 m2 svaka, namijenjene za obavljanje djelatnosti kako slijedi: u tablici u samom cjelovitom tekstu natječaja...
Lokacija svake pojedine kućice je obilježena na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja. Jedan ponudač može zakupiti najviše dvije kućice.
2. VRIJEME ZAKUPA
Zakup kamenih kućica može se koristiti u razdoblju u periodu od 1.svibnja do 30.listopada svake kalendarske godine trajanja zakupa, a zaključno sa 2018.g. (uključujući i tu godinu)...
6. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Ponude sa svim prilozima se podnose najkasnije do 23.ožujka 2016.g. (uključujući i taj dan) pisanim putem u zatvorenoj koverti sa naznakom:
"NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP" na adresu:
KOMUNALNO DRUŠTVO "DUBAŠNICA" d.o.o., STIPKINO 21, 51511 MALINSKA
ili donijeti osobno na istu adresu najkasnije do 23.ožujka 2016.g. u 14:00 sati....
Cjeloviti tekst natječaja se nalazi u privitku I.
Fotografija se nalazi u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Dan otvorenih vrata - pozivnica

Ponedjeljak, 07 Ožujka 2016 07:15 / administrator

S veseljem pozivamo sve učenike osmih razreda i njihove roditelje na Dan otvorenih vrata Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk u četvrtak, 10. ožujka 2016. godine.
U vremenu od 15:00 do 19:00 sati, predstavit ćemo naše obrazovne programe – opća gimnazija, strukovni obrazovni sektori za zanimanja hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist i ugostitelj (kuhar, konobar) te jedinstveni model obrazovanja za zanimanja automehaničar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije.
Za učenike smo pripremili i zanimljive prezentacije naših projekata i izvannastavnih aktivnosti na koje smo iznimno ponosni.
Posjetiteljima će za sve upite na raspolaganju biti svi profesori i stručni suradnici.
Dan otvorenih vrata idealna je prilika da budući učenici i njihovi roditelji upoznaju prostor, opremu i način rada naše škole.
Predstavit ćemo vam programe naše škole.
Upoznati vas s uvjetima upisa i organizacijom nastave.
Zajedno ćemo razgledati učionice, školske praktikume.
Odgovoriti na sva vaša pitanja.
Dobro nam došli!
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk

natrag na ostale vijesti

Ana Znaor najbolja kickboksačica PGŽ

Subota, 05 Ožujka 2016 07:01 / administrator

Ana Znaor je 4. ožujka 2016. u Rijeci proglašena najboljom kickboksačicom-seniorkom Kickboxing saveza Primorsko-goranske županije za 2015.g. Priznanje joj je predao predsjednik KBS-PGŽ Romeo Deša.
Proglašenje je održano u prostorijama KBK " Sušak" Rijeka. Pored Ane, proglašeni su slijedeći natjecatelji kao najuspješniji: Lorena Jurišić najbolja kadetkinja, Luka Tomljanović najbolji kadet, Nina Orlović najbolja juniorka, Kristijan Benedetti najbolji junior, Tibor Ileš najbolji senior. Svi oni su članovi KBK "Sušak" Rijeka.
Diana Halepović članica KBK "Draga" Rijeka i klub KBK "Sušak" dobili su posebna priznanja za ostvarene rezultate u 2015. godine.
ČESTITAMO !
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine

Četvrtak, 25 Veljače 2016 00:01 / administrator

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine', br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15), načelnik Općine Malinska - Dubašnica objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska - Dubašnica
1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska - Dubašnica.
2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, temeljem ugovora za razdoblje do kraja 2016. godine.
3. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda.
4. Rok za podnošenje ponuda ističe 3. ožujka 2016. u 12,00 sati bez obzira na način dostave.
5. Informacije: radnim danom u radno vrijeme, na telefon 051/750-500.
Cjeloviti tekst javnog natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine

Nedjelja, 21 Veljače 2016 07:15 / administrator

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine' br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska - Dubašnica
1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska - Dubašnica.
2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem ugovora na rok od 1 (jedne) godine.
3. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda... 5. Rok za podnošenje ponuda ističe 29. veljače 2016. god. u 12,00 sati bez obzira na način dostave.
6. Ponudu sa svim prilozima ponuditelj je obvezan uvezati i ovjeriti na način da se stranice ponude prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani ponude pričvrste naljepnicom, na kojoj je potrebno otisnuti pečat ponuditelja na način da se zahvati približno pola naljepnice, a druga polovica otiska pečata da zahvati posljednju stranicu ponude, ili na drugi način uvezati ponudu u cjelinu radi neomogućavanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu : Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, s naznakom 'NATJEČAJ – ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA' i adresom ponuditelja. Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati, te će se neotvorene vratiti na adresu ponuditelja.
7. Otvaranje ponuda izvršit će se 29. veljače 2016. god. u 12,00 sati u prostorijama Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici....
Cjeloviti tekst javnog natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

Najava XXVII. sjednice Općinskog vijeća

Subota, 20 Veljače 2016 07:27 / administrator

Malinska, Srijeda, 17. veljače 2016. godine
U ponedjeljak 22. veljače 2016. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska - Dubašnica održat će se 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.
Predložen je dnevni red:
1) Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
2) Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
3) Strategija razvoja Općine Malinska ‐ Dubašnica
4) Prezentacija idejnog rješenja nogometnog igrališta u Malinskoj
5) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
6) Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
7) Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
8) Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu
9) Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska – Dubašnica
10) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/prodaju zemljišta u k.o. Sveti Anton
11) Izmjena Odluke o visini plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
12) Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
13) Vijećnička pitanja

natrag na ostale vijesti

Svečanost proglašenja najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika PGŽ-a za 2015. godinu

Ponedjeljak, 08 Veljače 2016 07:17 / administrator

Svečanost proglašenja najuspješnijih sportaša, ekipa, školskih sportskih društava i sportskih djelatnika Primorsko-goranske županije za 2015. godinu održat će se u četvrtak 11. veljače 2016. godine s početkom u 18:00 sati u Malinskoj, u Sportskoj dvorani OŠ "Fran Krsto Frankopan" Područna škola "Dubašnica".
Nagrade će se dijeliti u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, momčadski i pojedinačno, te u kategoriji sportaša s invaliditetom. Također proglasit će se najbolja školska sportska društva PGŽ u 2015. godini te najuspješniji sportski djelatnici.
Dodijelit će se tri ravnopravne nagrade za životno djelo dugogodišnjim sportskim djelatnicima i sportašima.
Plakat se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Ana i Ela Znaor osvojile zlatne medalje na MTT "M2" u Vrbovcu

Nedjelja, 07 Veljače 2016 07:07 / administrator

Ana Znaor i Ela Znaor su u subotu 06. veljače 2016.g. osvojile zlatne medalje na međunarodnom taekwondo turniru (MTT) "M2" u Vrbovcu. Ana je bila prva među seniorkama preko 67 kg, a Ela među kadetkinjama do 55 kg.
Ela je u četvrtfinalu pobijedila slovensku reprezentativku Larisu Lončerić 11:3, a u polufinalu Mariju Grubišić iz kluba "Susedgrad sokol" 15:9. U finalu je nakon samo 15 sekundi borbe i početnog bodovnog vodstva sa 6:0 dvostrukim bočnim udarcem nogom u glavu nokautirala Nensi Adili iz zagrebačkog kluba "Spiritus".
Nakon što joj je otkazana polufinalna borba protiv Ivane Pačar iz kluba "Čigra", Ana Znaor je u finalu pobijedila slovačku reprezentativku Radku Hudakovu 14:5.
Sudjelovalo je 457 natjecatelja iz 59 klubova iz 7 država (Njemačka, Mađarska, Slovačka, Slovenija, BiH, Srbija i Hrvatska). Ana i Ela nastupaju za Taekwondo klub Karlovac. U njihovoj pratnji su bili glavni trener Miro Brežan, te treneri Adam Mraović i Predrag Znaor.
ČESTITAMO !
Fotografija se nalazi u privitku.

natrag na ostale vijesti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Subota, 23 Siječanj 2016 07:01 / administrator

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web - stranice i oglasne ploče Općine Malinska - Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje
P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u privitku II) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica na radno mjesto administrativnog referenta u pisarnici (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 9. prosinca 2015. g. u Narodnim novinama broj 133/15, na oglasnoj ploči i web portalu Općine Malinska – Dubašnica - (Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni referent u pisarnici), da pristupe u četvrtak - 28. siječnja 2016. godine u 11:00 sati, na pisano testiranje.
Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana s početkom u 13:00 sati bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web portalu Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr): Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-10., 18.-20., 27.-56.c · Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., članci 96.- 98., članak 101., članak 102., članak 105., članak 106., članci 109.- 113., članak 120. , članak 121.
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.
Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Tekst natječaja nalazi se I u privitku I.
Lista kandidata nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote Ponikve eko otok Krk

Četvrtak, 21 Siječanj 2016 07:15 / administrator

Temeljem Odluke Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o., Uprava Društva, s namjerom promidžbe otoka, nedavno je raspisala Javni natječaj za vizualni identitet i ime maskote tvrtke Ponikve eko otok Krk na koji se svi zainteresirani kreativci ili autorski timovi mogu javiti zaključno s 31. ožujkom 2016. godine.
Sudionici Natječaja svoja autorska rješenja prijavljuju za vizualni identitet i ime maskote, ali, ako to žele, svoje prijedloge mogu ponuditi samo za vizualni identitet maskote, odnosno samo za njezino ime. Prijaviti se može jedno ili više autorskih rješenja, s time da je za svako potrebno ispuniti i dostaviti kompletnu natječajnu dokumentaciju koju čine: prijavnica, color print autorskog rješenja za vizualni identitet maskote (format: A4), odnosno autorsko rješenje maskote u odgovarajućem digitalnom formatu (.ai ili .psd) pohranjeno na CD-u/DVD-u.
Najbolja autorska rješenja za vizualni identitet i ime maskote birat će se odvojeno, tako da izabrani vizualni identitet maskote može biti prijedlog jednog autora ili autorskoga tima, a izabrano ime maskote prijedlog drugog autora ili autorskoga tima. Nagrada za najbolji vizualni identitet maskote iznosi 25.000 kuna (neto), a nagrada za najbolje ime maskote 10.000 kuna (neto).
Autorska rješenja šalju se preporučenom pošiljkom na adresu Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51 500 Krk, s naznakom Za natječaj - vizualni identitet i ime maskote ili se mogu dostaviti osobno, svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati. Međutim važno je istaknuti kako sva autorska rješenja moraju pristići 31. ožujka, do 13.00 sati.
Rezultati Natječaja na Internet stranicama Ponikve bit će objavljeni najkasnije do 15. svibnja 2016. godine. U slučaju da niti jedno prispjelo autorsko rješenje ne ispuni očekivanja Ocjenjivačke komisije zadužene za odabir, zadržano je pravo da se djelomično (bilo za vizualni identitet, bilo za ime maskote) ili u cijelosti poništi Natječaj, bez izbora najboljeg rješenja, i bez ikakvih obveza prema sudionicima Natječaja.
Sva dodatna pojašnjenja povezana s Natječajem mogu se zatražiti mailom na info@ponikve.hr.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za prodaju nekretnine u naselju Porat

Srijeda, 20 Siječanj 2016 07:05 / administrator

Na temelju na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 26/09, 43/09 i 14/13), članaka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15 i 36/15) i Odluke Načelnika Općine Malinska - Dubašnica Klasa: 944-01/15-01/15, Urbroj: 2142/05-04-03/2-15-6 od 19. siječnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje
NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u naselju Porat
I.PREDMET PRODAJE
U svrhu formiranja okućnice, na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica: - dio z.č. 2585/1 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 5610 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u površini od 50 m2, (odnosno dio novoplanirane k.č. 4302 k.o. Malinska-Dubašnica) na način kako je prikazano na Prijedlogu dokupa zemljišta od 20. svibnja 2015. godine, izrađenom od tvrtke Geokonzalting d.o.o. iz Rijeke, a koja je sastavni dio ovog Natječaja. Ponuđena nekretnina nalazi se u naselju Porat, unutar granica građevinskog područja...
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 08. veljače 2016. godine, do 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica. Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ – PORAT» Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.

natrag na ostale vijesti

LAG - Javni poziv za prikupljanje projekata i projektnih ideja

Subota, 16 Siječanj 2016 07:17 / administrator

Pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u stvaranje Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a "Kvarnerski otoci" koji obuhvaća područje 9 JLS-a: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska - Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat, Općina Vrbnik, Grad Cres, Grad Krk i Grad Mali Lošinj.
Ukoliko imate projektne ideje ili projekte koji mogu doprinijeti ruralnom razvoju našeg područja prijaviti ih možete putem prijavnog obrasca http://www.kvarnerski-otoci.hr/novosti/obrazac-za-prikupljanje-projektnih-ideja/ te tako sudjelovati u izradi Lokalne razvojne strategije za 2014-2020 i putem LAG-a osigurati sredstva za financiranje ist ih iz Programa ruralnog razvoja RH.
Mjere iz Programa ruralnog razvoja koje će LAG-ovi moći koristiti za provedbu LRS:
MJERA 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
MJERA 4 – Ulaganja u fizičku imovinu
MJERA 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja
MJERA 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
MJERA 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma
MJERA 9 – Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača
MJERA 16 – Suradnja
Svoje projektne prijedloge možete dostaviti slanjem ispunjenog prijavnog obrasca na e-mail adresu: lag@kvarnerski-otoci.hr najkasnije do 01. veljače 2016. godine.
Za sve dodatne informacije molimo Vas da nam se obratite na telefon: 051/654-617 ili mobitel: 095/858-8231 Jovana Čutul Mahulja.
Javni poziv nalazi se u privitku I.
Obrazac za prijavu projektnih ideja nalazi se u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Predavanje „Krčani u New Yorku“

Petak, 15 Siječanj 2016 07:12 / administrator

Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka
saziva društveni sastanak s temom:
„Krčani u New Yorku“
koji će se održati u Knjižnici i čitaonici „Bogdan Ogrizović“, Preradovićeva 5, Zagreb u četvrtak 21. siječnja 2016. g. s početkom u 18:00 sati.
Predavanje će održati:
Dr. sc. Tomislav Galović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i
Robert Anton Kraljić, Općina Malinska -Dubašnica, načelnik.
Krčani se od kraja 19. stoljeća iseljavaju sa našeg otoka u SAD, a osobito u New York i okolicu. Najviše ih se iselio iz Omišlja i Dubašnice.
Krčani sa one strane Atlantskog oceana okupljaju se u društvima , kao što se i mi okupljamo u našem Društvu u Zagrebu.
Veselimo se Vašem dolasku.
Uvijek Vaši
Juraj Mužina, Željko Bonefačić i Nada Jagetić
Posjetite nas na:
Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka

natrag na ostale vijesti

Obavijest - Sastanak s predstavnicima udruga

Četvrtak, 14 Siječanj 2016 07:15 / administrator

U ponedjeljak 18. siječnja 2016. godine s početkom u 17:00 sati u prostoru Općinske vanjske sale, održati će se sastanak s predstavnicima udruga vezano za objavljeni Javni natječaj za financiranje rada udruga u 2016. godini.
Pozivaju se svi zainteresirani prijavitelji na Natječaj da ukoliko imaju pitanja ili nejasnoća vezanih za prijavu na Natječaj da se odazovu ovom pozivu.
Na sastanku će se ponovno detaljnije obrazložiti način ispunjavanja potrebnih obrazaca za prijavu, stoga preporučamo da se odazovu članovi udruga koji sudjeluju u kreiranju godišnjeg plana rada i financijskog plana udruga.

natrag na ostale vijesti

Obavijest - Upisi u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017.

Četvrtak, 14 Siječanj 2016 07:10 / administrator

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavještava roditelje odnosno staratelje djece rođene od 1. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine da su, sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva ("Narodne novine" broj 67/2014.) dužni pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017. prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu.
Prijave djeteta za upis provodit će se od 25. do 29. siječnja 2016. u osnovnim i područnim školama prema prijavljenom mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.
Roditelje se ovom prigodom moli da sa sobom donesu presliku rodnog lista ili izvoda iz matice rođenih (s OIB-om), presliku osobne iskaznice jednog od roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta, odnosno boravišta djeteta - školskog obveznika.

natrag na ostale vijesti

Noć muzeja 2016

Srijeda, 13 Siječanj 2016 07:20 / administrator

Galerija sv. Nikole - Malinska priprema večer u Noći muzeja pod nazivom “Malinska-Dubašnica - Porat - petstogodišnje duhovno i baštinsko središte otoka Krka”.
Noć muzeja 2016 održati će se u petak 29. siječnja 2016.godine od 18:00 - 23:00 sata u Samostanu sv. Marije Magdalene u Portu u Općini Malinska - Dubašnica.
Noć muzeja 2016 općenito u svom programu obuhvaća slijedeće segmente: Prikaz tradicije, kulturne baštine i života u samostanu Franjevaca trećoredaca u Portu. Važnost crkve, samostana, muzeja i lapidarija za mještane Općine Malinska - Dubašnica.

Galerija sv. Nikola - Malinska - PROGRAM

18:00 - 23:00 h
Malinska-Dubašnica - Porat – petstogodišnje duhovno i baštinsko središte otoka Krka / DRUŽENJE
Prikaz tradicije, kulturne baštine i života u samostanu Franjevaca trećoredaca u Portu. Važnost crkve, samostana, muzeja i lapidarija za mještane Općine Malinska - Dubašnica.

18:30 - 19:30 h
Program u crkvi / PREDAVANJE
Mješoviti zbor „Dubašnica – Malinska“ pod vodstvom Iva Šabalje, izvodi glazbenu glagoljašku baštinu; Ante Badurina - Povijest trećoredaca glagoljaša; Perica Dujmović, Milena Žic - Umjetničke znamenitosti u crkvi; - Slavoljuba Raguž - O redu časnih sestara Sv. Križa

19:30 - 20:30 h
Program u muzeju / PREDAVANJE
Tomislav Galović - Knjižna baština; Petrica Mrakovčić, Ivana Mišković - Eksponati samostanske zbirke; Branko Jud - Priče uz stari toš te Katarina Žic Bužonja

20:30 - 21:30 h
Program u lapidariju / PREDAVANJE
Mješoviti zbor „Dubašnica – Malinska“ pod vodstvom Iva Šabalje; Naš Fučić i njegov lapidarij; Noć muzeja obogatit će Anton Šuljić svojim duhovnim skladbama (šansone) te Alida Mirković na violini te Braća Milčetić (sopci). Sve samostanske zbirke mogu se posjetiti do 23:00 sata.

Sadržaj i oblikovanje programa: Galerija sv. Nikola - Malinska Predplakat se nalazi u privitku I. Plakat se nalazi u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Dubašljanski Mesopust 2016 - Program

Srijeda, 13 Siječanj 2016 07:15 / administrator

Općina Malinska - Dubašnica
Turistička zajednica Općine Malinska - Dubašnica
PROGRAM događanja - Mesopusnih zbivanja 2016. godine na području Općine Malinska - Dubašnica:

OTVARANJE
Subota, 23.01.2016. - Malinska - „Markat“
18:00 - Mini Karnevalske igre
19:30 - Preuzimanje ključa (primopredaja ključa od Načelnika i vješanje mesopusta)
20:00 - Karnevalske igre (nošenje kašeta, drvosječa, skakanje u vrećama, držanje krigle i potezanje konopa)
22:00 - Mauro Staraj & La Banda i Replay band (-04:00)

Nedjelja, 24.01.
16:00 - Dječja reduta uz animaciju i Replay band

Subota, 30.01.
22:00 - Night express band i Replay band (-04:00)

Nedjelja, 31.01.
16:00 - Dječja reduta uz animaciju i Replay band

Subota, 06.02.
22:00 - Replay band (-04:00)

Utorak, 09.02. MESOPUST
09:00 - Mesopusna povorka - polazak iz Sv. Vida-Miholjice:
Dolasci Mesopusne povorke u općinska naselja: 09:10 Kremenić - 09:40 Žgombić - 10:15 Milovčić - 10:45 Oštrobradić - 11:20 Barušić - 11:55 Sv. Ivan - 12:25 Sv. Anton - 13:05 Turčić - 13:50 Porat - 14:35 Vantačić - 15:15 Zidarić - 15:50 Milčetić - 16:20 Bogović
16:30 - Čitanje presude - Malinska - „Markat“, spaljivanje mesopusta i vraćanje općinskog ključa općinskom načelniku
22:00 - Band L'amour (-00:00)

Zabave će biti subotom (22:00-04:00) i nedjeljom (16:00 - ,za djecu) u karnevalskom maškaranom šatoru na Markatu u Malinskoj. Maškarama je ulaz slobodan. Obećajemo Vam bogate tombole i nagrade za najbolje maske!

Maškarana udruga Dubašnica

Plakat se nalazi u privitku I.
Program se nalazi u privitku II.

natrag na ostale vijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Utorak, 12 Siječanj 2016 07:05 / administrator

Trgovina Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80, OIB 66548420466, objavljuje
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
Daju se u zakup poslovni prostori u sklopu poslovne građevine koja će se izgraditi u Malinskoj, Sveti Vid Miholjice na k.č.br. 341/4 k.o. MIholjice, i to:
1. poslovni prostor površine 43,90 m2 sa skladištem površine 16,00 m2
2. poslovni prostor površine 39,10 m2
3. samoposlužna autopraonica površine 80 m2, predaje se u posjed s priključkom za vodu, struju i odvodnju
UVJETI PONUDE su sljedeći:
•navedeni poslovni prostori daju se u zakup za obavljanje uredske djelatnosti (prostor pod 1 i 2) i djelatnosti samoposlužne autopraonice (prostor pod 3).
•Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina uz mogućnost produženja...
•Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj-natječaj za zakup poslovnog prostora pod rednim brojem ____“, na adresu Trgovina Krk d.d., Dubašljanska 80, 51511 Malinska. Natječaj je otvoren do 15. 01. 2016. (do tada ponude moraju prispjeti na danu adresu) odnosno do popunjenja....
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se na Web stranici - Trgovina Krk d.d., Malinska.

natrag na ostale vijesti

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje