Najava 30. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-20-18

Malinska, 21. listopad 2020.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), saziva


30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

sjednica će se održati 28. listopada 2020. godine u prostorijama u Školske sportske
dvorane u Bogovićima, Stipkino 7 s početkom u 19:00 sati


Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I      R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Vijeća

2. Imovinski predmeti
2.1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stana u objektu „Vila Zora“
2.2. Odluka o prihvaćanju ponude prispjele u natječaju za prodaju zemljišta u naselju Porat
2.3. Zaključak o zahtjevu za otkup zemljišta – Ulica Novina
2.4. Odluka o ustupanju nekretnine TS 20/0,4 kV LASTAVICA MALINSKA

3. Cost benefit analiza – Interpretativni centar Malinska – prezentacija

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Uređenja ulice Kala u Malinskoj

5. Odluka o donošenju Pročišćenog teksta UPU zone poslovne namjene K-3 Barušići

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

8. DPU Haludovo – rasprava

9. Razno


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.