JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE TRADICIJSKIH BARKI U SKLOPU EU PROJEKTA ARCA ADRIATICA

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE TRADICIJSKIH BARKI U SKLOPU EU PROJEKTA ARCA ADRIATICA

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje obnove tradicijskih barki u sklopu EU projekta Arca Adriatica (KLASA:402-02/17-02/9, URBROJ: 2142/05-03/1-20-170), objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE TRADICIJSKIH BARKI U SKLOPU
EU PROJEKTA ARCA ADRIATICA

I.
Općina Malinska-Dubašnica raspisuje ovaj natječaj u sklopu provedbe projekta Arca Adriatica, aktivnosti D. 4. 2. 1. „Obnova malih barki“.
Projekt Arca Adriatica je dio Programa prekogranične i teritorijalne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine.
II.
 U sklopu aktivnosti iz točke I. podtočke 1. ovog Javnog natječaja obnovit će se 2 tradicijske barke karakteristične za područje Sjevernog Jadrana odnosno Primorsko-goranske županije.
III.
Općina Malinska-Dubašnica je za obnovu barki osigurala iznos od 125.250,00 kuna od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica.
IV.
Jednom prijavitelju se sufinancira obnova jedne barke u iznosu do 63.125,00 kuna.
V.
 Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su fizičke osobe koje u svom vlasništvu imaju tradicijsku barku karakterističnu za područje Primorsko-goranske Županije.
 Prihvatljivi prijavitelji moraju ispunjavati i druge, formalne uvjete propisane Uputama za prijavitelje.
VI.
 Sadržaj i način podnošenja prijava, postupak za otvaranje, pregled i ocjenu ponuda, kriteriji za odabir, posebne obveze koje preuzimaju odabrani ponuditelji i sve ostale informacije vezane za ovaj natječaj propisane su u Uputi za prijavitelje i ostaloj dokumentaciji za provedbu natječaja.
VII.
 Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr )
VIII.
 Prijava se dostavlja u pisanom obliku na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, sukladno pravilima propisanim u Uputi za prijavitelje.
IX.
Odlukom o odabiru utvrdit će se odabrani prijavitelji, tip barke, iznos sufinanciranja za stavke obnove koje će izvršiti Općina Malinska-Dubašnica u sklopu projekta Arca Adriatica.
Odluka o odabiru objavit će se na mrežnoj-stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).
X.
Općina Malinska-Dubašnica će s odabranim prijaviteljima sklopiti ugovor u pisanom obliku u kojem će urediti prava i obveze utvrđene ovim natječajem.
XI.
Dokumentacija za provedbu natječaja (osnova za pokretanje, upute za prijavitelje, obrasci potrebni za prijavu na ovaj natječaj i dr.) dostupna je na mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr ) iz točke VII. ovog natječaja.
XII.
 Dodatne informacije i obrazloženja u vezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, broj telefona 051/750-518,e-pošta:ivana.dubrovic@malinska.hr. .

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA