Natječaj za zamjenu nekretnine 1332/5

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13 i 137/15), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16)), i Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica Klasa: 944-01/18-03/5, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-9 od 04. prosinca 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za zamjenu nekretnine


I.PREDMET ZAMJENE


1. U svrhu formiranja okućnice te formiranja prometnice oznake SU 1 planirane Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/16-03/20, Urbroj: 2170/1-03-04/3-16-5 od 30. lipnja 2016. godine i javne površine unutar izdvojene zone poslovne namjene K3 Barušići, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
– cijela z.č. 1332/5 k.o. Bogović, upisana u z.k.ul. 9925 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, katastarski evidentirane površine od 212 m2, a prema Geodetskom snimku (Situaciji) izrađenom od tvrtke Triangl d.o.o. iz Rijeke, broj elaborata 146/2018, stvarne ukupne površine od 176 m2.
Ponuđena nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja, na području obuhvata UPU 1 Malinska Radići (GP -1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14, 28/15 i 5/17).
Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti od 07. siječnja 2019. godine broj 001/2019 izrađenom od strane Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, u iznosu od ukupno 83.000,00 kn (slovima: osamdesettritisućekuna).

Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja prometnice oznake SU 1 planirane Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/16-03/20, Urbroj: 2170/1-03-04/3-16-5 od 30. lipnja 2016. godine i javne površine unutar izdvojene zone poslovne namjene K3 Barušići, a sve uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati okućnicu.


II. UVJETI ZAMJENE


Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.
Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom potpisa ugovora o zamjeni. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porezna davanja snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

Na vlasničkom listu za z.č. 1332/5 k.o. Bogović, upisanu u z.k.ul. 9925 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u trenutku objave ovog Natječaja postoji aktivna plomba Z-15992/2019, a ista se odnosi na upis Zabilježbe kulturnog dobra.


 III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu
– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja se nudi u zamjenu), izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– dokaz da postoji pravni interes za formiranje okućnice sa nekretninom iz točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja prometnice oznake SU 1 planirane Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/16-03/20, Urbroj: 2170/1-03-04/3-16-5 od 30. lipnja 2016. godine i javne površine unutar izdvojene zone poslovne namjene K3 Barušići, a sve uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u natječaju može formirati okućnicu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.


VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 23. prosinca 2019., u 12:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ–1332/5»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.


VII. UGOVOR


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.


Klasa: 944-01/18-03/5
Ur.broj: 2142/05-04-03/2-19-10
Malinska, 04. prosinca 2019.


Pročelnik:  Bernard Cvelić

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.