Najava 20. sjednice Vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam


dopunu Dnevnog reda 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Predlažem da se dnevni red 20. sjednice dopuni novim točkom kako slijedi:


– D N E V N I    R E D –


4. Dopuna prijedloga Odluke o prijedloga Odluke o prihvaćanju ponude prispjele u postupku natječaja za prodaju dijela z.č. 923/56 Sv. Anton (hotel Malin)

5. Odluka o komunalnom redu

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.


Malinska, 3. srpnja 2019.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam za 9. srpnja 2019. godine s početkom u 19:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:

– D N E V N I   R E D –


1. Odluka o donošenju Vl. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

2. Odluka o dodjeli javnih priznanja

3. PROMET

3.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
3.2. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta

4. Odluka o o prodaji dijela z.č. 923/56 u k.o. Sveti Anton

5. Vijećnička pitanja

Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.