Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja „Polinarove“ u Malinskoj

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica KLASA: 363-01/19-01/62 URBROJ: 2142/05-03/1-19-1 od 3. srpnja 2019. godine, a na temelju članka 7. i 8.  Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/17), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

za vrijeme održavanja „Polinarove“ u Malinskoj


Predmet natječaja je za dodjelu javnih površina za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja proslave dana Općine Malinska-Dubašnica „Polinarova“ u Malinskoj kako slijedi:

RbManifestacijaDatumVrijemeLokacijaBroj lokacijaPočetna cijena
1 „Polinarova“20. 7. 2019.do 4:00 21.7.2019. Bogovići (igralište osnovne škole)18.000,00 kn
2 „Polinarova“20. 7. 2019.do 4:00 21.7.2019. Bogovići (parkiralište pored igrališta osnovne škole)18.000,00 kn

Ponude za manifestaciju predaju se odvojeno za svaku pojedinu lokaciju.

Iznos jamčevine za podnošenje ponude iznosi 50% početnog iznosa zakupnine.

Informacije o lokacijama i manifestaciji mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na upit ponuditelja uvidom na licu mjesta.

Organizator manifestacije su Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica koji organiziraju zabavni program i snose troškove istog.

Korisnik ne može postaviti opremu van odobrene javne površine.

Za vrijeme održavanja manifestacije u ugostiteljskoj ponudi korisnik mora nuditi jela i pića kako slijedi: mesne proizvode (meso s roštilja i dr.) te pića (kvalitetno vino i dr.).

Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

Organizator Općina Malinska-Dubašnica osigurava priključak na električnu energiju i potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i sanitarne (kemijske) WC, te će na javnu površinu postaviti stolove s klupama i osigurati zaštitarsku službu za vrijeme zabavnog programa.

Korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od osoba i stvari, dovesti je u prvobitno stanje te izvršiti čišćenje iste najkasnije do 6:00 sati slijedećeg dana od dana određenog za manifestaciju.

Prijave moraju sadržavati:

  • naziv i točnu adresu ponuditelja;
  • obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu (ne stariju od 6 mjeseci);
  • potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze, doprinosi i druga javna davanja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
  • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana od dana objave natječaja (Ponikve usluga d.o.o. i KD Dubašnica d.o.o.)
  • naznaku rednog broja površine i djelatnosti (namjene prostora), opis ponude-usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija);
  • IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine;
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 50% od početne cijene, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR24 24020061 8253 0000 6, s pozivom na broj: 68  5738-OIB;
  • broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.

Prijave na natječaj se predaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, u Pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska), najkasnije do 11. srpnja 2019. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude i objaviti je na web stranici Općine.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 10. stavak 4. i članka 10. stavak 6. Odluke o davanju u zakup javnih površina.

Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne pristupi potpisu ugovora u roku od 8 dana od objave Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je ponuđeni iznos zakupnine umanjen za iznos uplaćene jamčevine uplatiti do dana sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

Odabranim ponuditeljima vratiti će se uplaćena zakupnina u sljedećim slučajevima:

  • ukoliko se zbog vremenskih uvjeta uopće ne održi manifestacija, ponuditeljima se vraća 100% uplaćena zakupnina,
  • ukoliko se zbog vremenskih uvjeta prekine održavanje manifestacije prije ponoći, ponuditeljima se vraća 50 % uplaćene zakupnine.

Ponuditelji nemaju pravo na povrat uplaćene zakupnine ukoliko se održavanje manifestacije prekine radi vremenskih prilika iza ponoći.

Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

KLASA: 363-01/19-01/62

URBROJ: 2142/05-04-03/5-19-2

Malinska, 4. srpnja 2019. godine

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.