Najava 18. sjednice Općinskoga vijeća

Najava 18. sjednice Općinskoga vijeća

Malinska, 24. travanj 2019.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 2. svibnja 2019. godine s početkom u 19:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći

– D N E V N I   R E D –

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

2.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
2.2.Odluka o rasporedu rezultata za 2018. godinu
2.3.Izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu
2.4.Izvještaj o izvršenju Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

3. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2019. GODINU

3.1. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna za 2019. godinu
3.2.Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
3.3.Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
3.4.Odluka o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.

4. Odluka o namjeni poslovnog prostora.

5. PARKIRANJE

5.1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
5.2. Odluka o stavljanju van snage. Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
5.3. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj

7. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA