Natječaj za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta (Radić)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članaka 15. i 16. Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska – Dubašnica (SN PGŽ 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-15/16-01/1, Urbroj: 2142/05-04-03/2-19-11 od 24. siječnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ
za davanje u zakup neuređenog

građevinskog zemljišta


I.PREDMET ZAKUPA


U nekomercijalne svrhe, bez mogućnosti gradnje, odnosno za namjenu parkirališta, sa mogućnošću privremenog postavljanja prijenosnog wc-a, za razdoblje od 15. svibnja 2019. godine do 15. svibnja 2023. godine, u zakup se nudi dio z.č. 618/2 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 2972 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u površini od 200 m2, a koja se nalazi u naselju Radići.

Ponuđena nekretnina se nalazi unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište, planske namjene ulica planske oznake SU 2 te zaštitno zelenilo planske oznake Z.

Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi 2.000,00 kn+PDV godišnje, odnosno ukupno 8.000,00 kn+PDV za cjelokupno trajanje zakupa.


II. UVJETI ZAKUPA


Gore navedeno neuređeno građevinsko zemljište daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju.

Kasnije davanje neuređenog građevinskog zemljišta u podzakup nije dopušteno kao ni promjena namjene.

Ulaganja zakupnika u zemljište vrši se isključivo sukladno odobrenju zakupodavca.

Na ponuđenom zemljištu u okviru zakupa ne dopušta se postavljanje komercijalnih sadržaja, ni obavljanje komercijalnih djelatnosti, već samo otvaranje ulaza za vozila u ogradnom zidu sa sjeverne strane predmetne parcele, te planiranje/poravnanje postojećeg terena. Zakupnik je dužan, ukoliko to za vrijeme trajanja zakupa zatraži Općina Malinska – Dubašnica, omogućiti nesmetanu izgradnju komunalne infrastrukture. Zakupnik preuzima zemljište u viđenom stanju a sve eventualne zahvate na uređenju zemljišta u namjenu određenu ovim Natječajem snosi zakupnik.

Zakupnina se plaća prema slijedećim modalitetima: iznos godišnje zakupnine najkasnije do 15. lipnja 2019. godine, iznos godišnje zakupnine najkasnije do 15. lipnja 2020. godine, iznos godišnje zakupnine najkasnije do 15. lipnja 2021. godine te iznos godišnje zakupnine najkasnije do 15. lipnja 2022. godine.


III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu zakupiti građevinsko zemljište na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete. Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– iznos ponuđene godišnje zakupnine izražene u kunama+PDV
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

– izjava o prihvaćanju uvjeta zakupa iz ovog natječaja


V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom godišnjeg zakupa.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.


VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 11. veljače 2019. godine, do 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– RADIĆ»


Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru od strane Općinskog Načelnika Općine Malinska – Dubašnica.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.


VII. UGOVOR I ZAKUPNINA


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko do tada ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

Ukoliko zakupnik zakasni sa plaćanjem godišnje zakupnine više od 30 dana, Općina Malinska – Dubašnica može raskinuti Ugovor.

Ugovor o zakupu zaključuje se u obliku ovršne isprave.

Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora.

Ugovorom će se utvrditi pravo Općine Malinska – Dubašnica da jednostrano raskine ugovor kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom prije isteka vremena trajanja zakupa.


KLASA: 944-15/16-01/1

URBROJ: 2142/05-04-03/2-19-12

Malinska, 24. siječnja 2019.

Pročelnik
Bernard Cvelić

Povezane teme