Najava 15. sjednice Općinskoga vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 19. prosinca 2018. godine  s početkom u 18:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Malinska-Dubašnica

3. Zaključak o stručnoj analizi inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna prostornih planova Općine Malinska-Dubašnica zaprimljenih tijekom 2018. godine

4. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2019. GODINU

4.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4.3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu
4.4. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

5. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.