Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj (Markat)

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj (Markat)

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ PGŽ 41/06, 49/09 i 10/14) Općina Malinska-Dubašnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Malinskoj

I. Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica i to:

Oznaka prostora Površina poslovnog
prostora m2
Namjena Početni iznos mjesečne najamnine u kn (bez PDV-a)
1. 2. 3. 4.
ZGRADA MARKAT, JAZ 1/1
PRIZEMLJE
1.11. 55,49 m2 – korisna površina poslovni prostor sastoji se od: – poslovni dio od 15,33 m2 – skladišni dio od 38,69 m2 – sanitarije od 1,47 m2 Turistička agencija 2.800,00 kn

II. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme na rok od 4 (četiri) godine.

Dana 18. prosinca 2018. godine ponuditelji mogu pogledati poslovni prostor uz prethodnu najavu na telefon 750-500.

Opremanje prostora za rad obveza je zakupnika. Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće su isključivo uz prethodnu suglasnost Općine Malinska-Dubašnica na elaborat uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Obveza je zakupnika ishođenje potrebnih dozvola za rad u zakupljenom prostoru u skladu s pozitivnim zakonskim regulativama (npr. Minimalni tehnički uvjeti, suglasnost nadležnih tijela i sl.) Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara zakupniku za slučaj da isti ne uspije ishoditi dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru.

III. U natječaju mogusudjelovati:

 • natjecatelji kojisu registrirani za obavljanje djelatnosti za koju podnose ponudu;
 • natjecatelji kojinemaju nepodmirenih dospjelih obveza za poreze i doprinose, te obveza prema Općini Malinska-Dubašnica s bilo koje osnove.

Pravne ili fizičke osobe koje su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, a koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili ihneuredno ispunjavanju, ne mogu sudjelovati u natječaju.

IV. Prvenstveno pravona zakup poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, s dragovoljcem iz Domovinskog rata te s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su proveli u  obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘Narodne novine’ broj 174/04,92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – OUSRH i 55/11, 140/12, 19/13,33/13, 148/13, 92/14).

Ponuda na natječaj se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom

‘NATJEČAJ ZA POSLOVNIPROSTOR – NE OTVARAJ’, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili upisarnici na istoj adresi, I kat.

Krajnji  rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2018. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog rokaprimljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi:Lina Bolmarčića 22, Malinska.

V. Natjecatelj jedužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje najamnine s PDV-om za poslovni prostor na žiro račun broj HR2424020061825300006, s pozivom nabroj: 68 7706-OIB.

VI. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 • ime iprezime/tvrtku, adresu, telefon ponuditelja;
 • izvod iz sudskog ili obrtnog registra, u originalu ili preslici, ne stariji od 3 mjeseci od objave ovog natječaja;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima; u originalu ili preslici, iz kojeje vidljivo plaćanje svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa i drugih državnih davanja, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja;
 • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave (Ponikve usluga d.o.o., KD Dubašnica d.o.o.);
 • potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini Malinska-Dubašnica s bilo koje osnove;
 • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 • ponuđeni iznosmjesečne zakupnine u nominalnom iznosu, jednak ili veći od početnog iznosa;
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (original);
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjihposlova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke IV. ovog natječaja, nestarije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
 • original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome daosoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke IV. ovog natječaja, nijekorisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja,ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

VII. Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na odluku o odabiru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor  sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći ponuđeni iznos zakupnine.

IX. Uvjeti plaćanja zakupa: zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga u mjesecu.

Zakupcima poslovnih prostora koji zapošljavaju zaposlenike s otoka Krka umanjit će se zakupninasvake slijedeće godine za iznos od 0,5% ukupne godišnje najamnine za svaki puni mjesec zapošljavanja radnika s područja otoka Krka u prethodnoj godini.

Ukupan iznos umanjenja zakupnine po osnovi iz prethodnog stavka ne može biti veći od 10% godišnje.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena u RH u odnosu na 2017. godinu, kad navedeno povećanje kumulativno prijeđe 5%.

X. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska dana 20. prosinca 2018. godine, s početkom u 12:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ovlašteni predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, uz predočenje osobne identifikacije i ovjerene punomoći.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.

 Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XI. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon odabira najpovoljnije ponude.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

KLASA: 372-03/18-01/4

URBROJ: 2142/05-03/1-18-4

Malinska, 11. prosinca 2018.

OPĆINA MALINSKA –DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA