Osnovna škola Malinska – Dubašnica zapošljava pedagoga, učitelja/cu kemije i njemačkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje


NATJEČAJ
za sljedeća radna mjesta:
1. Stručni suradnik pedagog – na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica
2. Učitelj/ica kemije- na neodređeno nepuno radno vrijeme od 15 sati tjedno- 1 izvršitelj/ica
3. Učitelj/ica njemačkog jezika- na određeno nepuno radno vrijeme od 21 sati tjedno, zamjena- 1
izvršitelj/ica


UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01). Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti pisanu zamolbu, životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, elektronski zapis (ne stariji od mjesec dana) ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba osobno ili putem pošte dostaviti na adresu:Osnovna škola Malinska – Dubašnica, Stipkino 7, Bogovići, 51511 Malinska

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

NAPOMENA: za popunjavanje radnih mjesta potrebna je suglasnost Ureda državne uprave u Primorskogoranskoj  županiji koja je primljena 22. kolovoza 2018. godine.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objavljivanja natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.


Datum objave natječaja: 16. listopada 2018. godine
KLASA: 112-01/18-01/07
URBROJ: 2142/05-55-18-03


Izvor: Osnovna škola Malinska – Dubašnica

Povezane teme