Osnovna škola Malinska – Dubašnica raspisala natječaj za radno mjesto spremač/ice

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje
NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto:
1. Spremač/ica – na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
1. Završena osnovna škola
2. Osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa
sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 94/13,
152/14, 07/17, 68/18).
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti pisanu zamolbu, životopis, presliku isprave kojom se dokazuje ostvareni stupanj obrazovanja, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, elektronski zapis (ne stariji od mjesec dana) ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba osobno ili putem pošte dostaviti na adresu:


Osnovna škola Malinska – Dubašnica, Stipkino 7, Bogovići, 51511 Malinska

s naznakom “ZA NATJEČAJ”


NAPOMENA: za popunjavanje radnog mjesta potrebna je suglasnost Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji koja je primljena 20. srpnja 2018. godine. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objavljivanja natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.


Datum objave natječaja: 16. listopada 2018. godine


KLASA: 112-01/18-01/05

URBROJ: 2142/05-55-18-12

Izvor: Osnovna škola Malinska – Dubašnica

Povezane teme