Najava 11. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 10. rujna 2018. godine (ponedjeljak)  s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći: 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

– D N E V N I    R E D –

1. Usvajanje zapisnika sa 9 . sjednice Općinskog vijeća

2. Usvajanje zapisnika sa 10 . sjednice Općinskog vijeća

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

4. II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

4.1. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
4.2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
4.3. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

5. Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno – pravna pitanja

6. IMOVINSKI

6.1. Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K-3 Barušići
6.2. Odluka o otkupu zemljišta na području Rova (Hudin)
6.3. Odluka o prihvaćanju ponude prispjele u postupku javnog natječaja za zamjenu / prodaju zemljišta (Universi Nova)

7. Informacije

8. Vijećnička pitanja

Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.