Isplata novčane naknade za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora

REPUBTIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
NAČELNIK

Načelnik Općine Malinska-Dubašnica na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01,60/01, 729/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150\11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska -Dubašnica za 2018. godinu (,,Službene novine” broj 39/17 i članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ( ,,Službene novine” broj 26/09, 43/09, 14/13) članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi (,,Službene novine” broj 42/14, 22/16), donosi


ODLUKU


1. Odobrava se isplata novčane naknade za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora u ukupnom iznosu od 500,00 kn svim
polaznicima Osnovne škole Malinska- Dubašnica i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

2. Ukoliko polaznici Osnovne škole Malinska-Dubašnica nemaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u
50% iznosa iz točke 1.ove Odluke, pod uvjetom da isto pravo nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave

3. Pravo na naknadu nemaju učenici koji ponavljaju razred ili ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi.

4. Pravo na novčanu naknadu iz točke 1. ove Odluke ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva od strane roditelja djeteta polaznika osnovne ili
srednje škole.

5. Zahtjev za ostvarivanje prava može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica ili na web stranici Općine:
www.malinska.hr.

Zahtjevu za ostvarivanje prava, temeljem ove Odluke, obvezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:

– Kopija osobne iskaznice barem jednog roditelja
– Preslika broja tekućeg računa podnositelja zahtjeva
– Potvrda srednje škole o upisu (ukoliko je srednja škola izvan otoka Krka)
– Potvrda o prebivalištu učenika ili preslika osobne iskaznice učenika

6. Zahtjev za sufinanciranje na propisanom obrascu i sva tražena popratna dokumentacija, kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje
prava na sufinanciranje nabavke udžbenika i školskog pribora dostavlja se osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica, ili
preporučeno poštom na adresu : Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22 (p.p.14), 51511 Malinska.

7. Zahtjevi za sufinanciranje bez priložene obvezne dokumentacije, kao i zahtjevi koji budu podneseni izvan roka neće biti razmatrani, odnosno
odbacit će se kao nepotpuni.

8. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada 2018. godine.

9. Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo provjere dostavljenih podataka te provjere i utvrđivanja činjeničnog stanja iz točke 4. ove Odluke.

10. O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu odlučuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel Op6ine Malinska-Dubašnica.

11. Odobreni iznos doznačit će se na tekući račun podnositelja zahtjeva.

12. Sredstva iz točke 1. ove Odluke osigurana se na pozicijama R0069 i R0O70-Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu.

13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.


KLASA: 551-06/18-08/1
U RB ROJ : 2142/ 05-03/1-18-1

Malinska, 30. svibnja 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Anton Kraljić, v.r.


Zahtjev za sufinanciranje udžbenika – osnovna škola
Zahtjev za sufinanciranje udžbenika – srednja škola

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.