Objava biračima o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mijesnih odbora na području Općine

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

KLASA: 026-02 / 18-01 / 1
URBROJ : 2142 /05-03 / 1-18-6
Malinska, 14. svibnia 2018.


OBJAVA BIRAČIMA
koji imaju prebivalište na području Općine Malinska – Dubašnica


0pćinsko vijeće Opiine Malinska – Dubašnica na sjednici 4. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u 0pćini Malinska-Dubainica: Sveti Vid – Miholjice, Poganka – Sveti Anton, Porat – Vantačići, Milčetići – Turčići – Zidarići i Malinska – Bogovići.

Oduka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Službenim novinama Primorsko – goranske Županje” a objavljena je u ,,Službenim novinama” broj 13/18 od 5. svibnja 2018. godine.


Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se
u nedjelju, 1. srpnja 2018. godine


lzbori za članove Vijeća mjesnih odbora provode se za:

1. Mjesni odbor SVETI VID-MIHOLJICE – 5 članova
2. Mjesni odbor POGANKA – SVETI ANTON – 5 članova
3. Mjesni odbor PORAT – VANTAČIĆI – 5 članova
4. Mjesni odbor MILČETIĆI – TURČIĆI – ZIDARIĆI – 5 članova
5. Mjesni odbor MALINSKA – BOGOVIĆI – 7 članova


Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se temeljem odredbi Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska – Dubašnica “Službene novine Primorsko-goranske Županije” broj 3/14) te sukladno Obveznim uputama i Obrascima propisanim od strane Izbornog povjerenstva Općine Malinska – Dubašnica.

Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić, v.r.


Objava biračima (PDF)

Povezane teme