Najava 9. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
za 4. svibnja 2018. godine (petak)
s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I     R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 7 . sjednice Općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 8 . sjednice Općinskog vijeća

3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
3.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
3.2. Odluka o rasporedu rezultata za 2017. godinu
3.3. Izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu
3.4. Izvještaj o izvršenju Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

4. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2018. GODINU
4.1. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna za 2018. godinu
4.2. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4.3.Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

5. Odluka o korištenju sredstava ustupljenog poreza na dohodak (HBOR)

6. PROMET
6.1. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica
6.2. Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska – Dubašnica
6.3.Odluka o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
6.4.Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta

7. Odluka o dopuni Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata za 2018. godinu

8. Odluka o namjeni poslovnog prostora – Malinska, Jaz 1/2 (Tržnica Malinska)

9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

10. IMOVINSKI
10.1. Prodaja – Stari Gusar
10.2. Prodaja – Hotel Malin

11. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska – Dubašnica

12. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.