Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja oborinske odvodnje i asfaltiranje ceste Porat – Dvorani

Javni naručitelji su dužni sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi prije pokretanja postupka javne nabave pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje na način da se internetskim stranicama objavi dokumentacija o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije.

Obzirom da će Općina Malinska – Dubašnica kao javni naručitelj pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu “Izgradnje
oborinske odvodnje i asfaltiranje ceste Porat – Dvorani” objavljuje se:

Prethodno savjetovanje sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za Izgradnju oborinske odvodnje i asfaltiranje ceste Porat – Dvorani

Općina Malinska – Dubašnica će sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objaviti otvoreni postupak javne nabave za Izgradnju oborinske odvodnje i asfaltiranje ceste Porat – Dvorani. Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi Općina Malinska – Dubašnica na svojim internetski stranicama dužna je objaviti nacrt dokumentacije o nabavi, tehničke karakteristike i troškovnik na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim subjektima. Sve primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti isključivo na e-mail adresu: biserka.depikolozvane@malinska.hr najkasnije do 26. rujna 2017. godine. Nakon provedenog postupka savjetovanja Općina Malinska -Dubašnica će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge koji pristignu u roku na navedenu e-mail adresu te će sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na isti način na svojim internetskim stranicama. Naručitelj zadržava pravo izmjene objavljene Dokumentacije o nabavi u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.