Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica

 

Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) i Odluke Načelnika o objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica (Klasa: 363-02/17-01/4 URBROJ: 2142/05-03/1-17-1 od 6. ožujka 2017. godine), načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljujeJAVNI    NATJEČAJ

za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska – Dubašnica


 1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska-Dubašnica.Pod pojmom održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se redovita tekuća sanacija i popravak nerazvrstanih cesta.
 2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, temeljem pisanog ugovora za razdoblje od dana sklapanja ugovora do kraja 2017. godine.
 3. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda.
 4. Uz obrazac ponude i troškovnik, ispunjene i ovjerene od strane ovlaštene osobe, ponuditelji moraju dostaviti slijedeće isprave u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje poslova koji su predmet natječaja:

a) ispravu o upisu u sudski, strukovni,  obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne starija od 3 mjeseci od dana objave ovog natječaja, kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova koji su predmet ovog natječaja,

b) potvrdu porezne uprave o podmirenim dospjelim poreznim obvezama, obvezama iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i drugim javnim davanjima, ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja,

c) dokaz o bonitetu (BON1, obrazac, račun dobiti i gubitka, pregled primitaka i izdataka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj nadležnih tijela zemlje sjedišta) kojim će dokazati da u posljednje dvije dostupne poslovne godine ili za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju, nema iskazan gubitak,
d) izjavu da gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, prijevara, pranje novca, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje primanje mita i davanje mita, ne starija od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja (dokaz o nekažnjavanosti);
e) važeću policu osiguranja od odgovornosti iz pravnog odnosa u iznosu od 200.000,00 kn po štetnom događaju,
f) popis izvedenih radova u posljednjih pet godina, s potvrdom o urednom ispunjenju ugovora koju daje druga ugovorna strana, a koja sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, te navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ponuditelj će dokazati sposobnost ako dokaže da je u posljednjih pet godina uredno ispunio obveze iz barem dva ugovora, za isti ili sličan posao iz ovog natječaja, u pojedinačnoj vrijednosti svakog ugovora jednakoj ili većoj od 120.000,00 kn bez PDV-a.

g) Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora iz koje je razvidno da ponuditelj ima na raspolaganju (vlasništvo ili najam):

–          1 finišer,

–          1 valjak sa čeličnim bandažama – 9,0t

–          1 kombinirani valjak (čelične bandažama – guma) – 9,0 t,

–          1 valjak sa čeličnim bandažama – 2t,

–          malu frezu za asfalt,

–          rezalica za asfalt.

 

Ponuditelj mora dokazati da ima ugovor o isporuci asfaltne mješavine s proizvođačem ili vlastitu asfaltnu bazu u vlasništvu.

h) Vrste, sredstvo i uvjeti jamstva

–       Odabrani ponuditelj dužan je u roku najkasnije do 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnim radovima dostaviti bezuvjetno jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora o javnim radovima u vidu bankarske garancije ili bjanko zadužnice s klauzulom ‘plativa na prvi poziv’ odnosno ‘bez prava prigovora’, u visini od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana primopredaje radova.


Traženi dokazi prilažu se u izvorniku  ili preslici, s tim da prije sklapanja ugovora, Naručitelj od odabranog ponuditelja može zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti, ukoliko je iste dostavio samo u neovjerenoj preslici. Dokazi ne smiju biti stariji od vremena navedenog uz svaku ispravu koja dokazuje određenu sposobnost.

 1. Odabrani ponuditelj će u slučaju prekoračenja roka izvođenja radova koji će biti definiran terminskim planom, platiti naručitelju ugovorenu kaznu od 2 promila ukupne vrijednosti radova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka, što će biti definirano u ugovoru.
 2. Rok za podnošenje ponuda ističe 14. ožujka 2017. u 10,00 sati bez obzira na način dostave.
 3. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena okvirnih količina radova navedenih u troškovniku uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja.
 4. Ponudu sa svim prilozima potrebno je uvezati i ovjeriti na način da se stranice ponude prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani ponude pričvrste naljepnicom, na kojoj je potrebno otisnuti pečat ponuditelja na način da se zahvati približno pola naljepnice, a druga polovica otiska pečata da zahvati posljednju stranicu ponude, ili na drugi način uvezati ponudu u cjelinu radi neomogućavanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, s naznakom ‘NATJEČAJ – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 2017’ i adresom ponuditelja. Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati, te će se neotvorene vratiti na adresu ponuditelja.
 5. Otvaranje ponuda izvršit će se 14. ožujka 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
 6. Najpovoljnijom ponudom ocijenit će se ponuda sposobnog ponuditelja sa najnižom ponuđenom cijenom okvirnih količina radova iz natječajnog troškovnika.
 7. Obavijest o odabiru  najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica te će se dostavit svim ponuditeljima, u roku od osam dana od dana izbora.
 8. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

 

KLASA: 363-02/17-01/4

URBROJ: 2142/05-04-03/5-17-3

Malinska, 6. ožujka 2017.

Povezane teme