Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica i UPU1 Malinska, Radići (GP1)

U Službenim novinama Primorsko – goranske županije (Godina XXV.- broj 5., Petak, 24. veljače 2017.) objavljene su Odluke o donošenju i izmjenama prostornog plana Općine Malinska – Dubašnica :

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova