Natječaj za zamjenu nekretnine (OU8)

Natječaj za zamjenu nekretnine (OU8)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-01/15, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-12 od 22. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

NATJEČAJ
za zamjenu nekretnine
 


I. PREDMET ZAMJENE/PRODAJEU svrhu formiranja građevinske parcele i ulice planske oznake OU 8, prema UPU 4 – Rova (GP-3) (SN PGŽ 12/12), u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
– cijela k.č. 3837/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 911 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, ukupne površine 47 m2.
Ponuđena nekretnina nalazi se na području obuhvata UPU 4 – Rova (GP-3) (SN PGŽ 12/12), te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 55/2013, od rujna 2013. godine, u visini od 777,10 kn/m2 odnosno ukupno 36.523,70 kn (slovima: tridesetšesttisućapetstodvadesettrikune i sedamdesetlipa).

Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice planske oznake OU 8, prema UPU 4 – Rova (GP-3) (SN PGŽ 12/12), uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom koju nudi Općina Malinska – Dubašnica, može formirati građevinsku parcelu.

II. UVJETI ZAMJENE/PRODAJE


Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom potpisa ugovora o zamjeni. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDEPravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu
– cijena nekretnine koja se nudi u zamjenu izraženu u kn/m2 i ukupno u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– dokaz da postoji pravni interes za formiranje građevinske parcele sa nekretninom iz   točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)


V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice planske oznake OU 8, prema UPU 4 – Rova (GP-3) (SN PGŽ 12/12).
Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti bilo kojem od ponuditelja.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 13. ožujka 2017., u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.
Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ–OU8»

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.

VII. UGOVOR

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Klasa: 944-01/16-01/15
Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-13
Malinska, 22. veljače 2017.
                                                                                                          Pročelnik:
                                                                                                       Bernard Cvelić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA