Osnovna škola Malinska – Dubašnica: Natječaj za popunu radnih mjesta: Knjižničar

Na temelju članka 107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17.) raspisuje se natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik – knjižničar  (m/ž) 

 -1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 

Uvjeti: Određeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u osnovnom školstvu, Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti zamolbu, životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu:


Osnovna škola Malinska – Dubašnica,
Stipkino 7, Bogovići, 51511 Malinska
s naznakom “ZA NATJEČAJ”


NAPOMENA: za popunjavanje radnog mjesta potrebna je suglasnost Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji koja je primljena 13. veljače 2017.godine.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objavljivanja natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Datum objave natječaja: 14.veljače 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/02
URBROJ: 2142/05-55-01-17-02

Izvor: Osnovna škola Malinska – Dubašnica

Povezane teme