Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće  na području Općine Malinska-Dubašnica

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska -Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14, 11/15) načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće  na području Općine Malinska-Dubašnica

 1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska-Dubašnica.
 2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem ugovora na rok od 1 (jedne) godine.
 3. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda.
 4. Uz obrazac ponude, ispunjene i ovjerene od strane ovlaštene osobe, ponuditelji moraju dostaviti slijedeće isprave u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje poslova koji su predmet natječaja.
 • Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (original ili preslika), koja ne smije biti starija od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja, kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova koji su predmet ovog natječaja,
 • Potvrda porezne uprave o podmirenim dospjelim poreznim obvezama, obvezama iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (original ili preslika), ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja,
 • dokaz o bonitetu (BON 1 obrazac, račun dobiti i gubitka, pregled primitaka i izdataka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj nadležnih tijela zemlje sjedišta) kojim će dokazati da u prošloj dostupnoj poslovnoj godini nije ostvario gubitak (original ili preslika),
 • dokaz o solventnosti (BON 2 obrazac ili sl.) kojim će dokazati da na žiro računu ponuditelja u proteklih 30 dana od dana objave ovog natječaja nije bilo evidentiranih nepodmirenih obveza (original ili preslika),
 • izjavu potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela ne starija od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja,
 • izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta,
 • jedna potvrda druge ugovorne strane o uredno ispunjenom ugovoru za pružene usluge održavanja čistoće javnih površina u posljednje tri godine.
 1. Rok za podnošenje ponuda ističe 9. veljače 2017. god. u 10,00 sati bez obzira na način dostave.
 2. Ponudu sa svim prilozima ponuditelj je obvezan uvezati i ovjeriti na način da se stranice ponude prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani ponude pričvrste naljepnicom, na kojoj je potrebno otisnuti pečat ponuditelja na način da se zahvati približno pola naljepnice, a druga polovica otiska pečata da zahvati posljednju stranicu ponude, ili na drugi način uvezati ponudu u cjelinu radi neomogućavanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu : Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, s naznakom ‘NATJEČAJ –ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PODRUČJU  OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA’ i adresom ponuditelja. Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati, te će se neotvorene vratiti na adresu ponuditelja.
 3. Otvaranje ponuda izvršit će se 9. siječnja 2017. god. u 10,00 sati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
 4. Najpovoljnijom ponudom ocijeniti će se ponuda sposobnog ponuditelja sa najnižom ponuđenom cijenom.
 5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, te će dostavit svim ponuditeljima u roku od osam dana od dana izbora.
 6. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

KLASA: 363-02/17-01/2
URBROJ: 2142/05-04-03/5-17-2
Malinska, 1. veljače 2017. godine
Općina Malinska – Dubašnica

Povezane teme