Osnovna škola Malinska – Dubašnica: Natječaj za radno mjesto kuhara

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne  novine“ br. 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12.,126/12.,94/13.,152/14.),  Osnovna škola Malinska – Dubašnica  raspisuje


     NATJEČAJ 
za popunu radnih mjesta


1. KUHAR – SSS  -1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja na radno mjesto

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti  stručne spreme i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

OBRAZOVANJE: Srednja ugostiteljska škola, smjer kuhar

Pristupnici natječaju prilažu:

– pisanu zamolbu, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci, dokaze o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja, elektronski zapis MIO

Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na stranici HZZ-a i na mrežnoj stranici Škole (od 17. siječnja 2017. do 24. siječnja 2017. godine)

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

                                                  Osnovna škola Malinska  – Dubašnica, Stipkino 7, 51511 Malinska s naznakom “Za natječaj”.

NAPOMENA: za popunjavanje radnih mjesta  potrebna je suglasnost Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji koja je primljena 17.siječnja 2017. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Datum  objave na  stranicama  Škole i  stranicama  Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje: 17. siječanj 2017. godine

KLASA:112-01/17-01/01 URBROJ:2142/05-55-17-01

Povezane teme