Natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/16-03/3, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-5 od 12. siječnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina

 


I. PREDMET ZAMJENE       


                                

  1. U svrhu formiranja građevinske parcele, te u svrhu proširenja prometnice u naselju Ljutić, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– dio z.č. 3307 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 5512 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 79 m2, označen na Geodetskom situacijskom nacrtu od 12. prosinca 2016. godine izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Gršković iz Dobrinja, koji je sastavni dio ovog Natječaja.

Ponuđena nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja.
Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 092/2016, od 21. prosinca 2016. godine, u visini od 375,00 kn/m², odnosno ukupno 29.625,00 kn (slovima: dvadesetdevettisućašestodvadesetpet kuna).

Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu proširenja prometnice u naselju Ljutić, uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom koju nudi Općina Malinska – Dubašnica, može formirati građevinsku parcelu.


II. UVJETI ZAMJENE


Zamjena se vrši po sistemu „viđeno – kupljeno“ te Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.


Obveza i trošak kupca/najboljeg ponuditelja je izvršiti parcelaciju zemljišta na način da se od dijela z.č. 3307 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 5512 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 79 m2, označenog na Geodetskom situacijskom nacrtu od 12. prosinca 2016. godine izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Gršković iz Dobrinja, koji je sastavni dio ovog Natječaja, formira nova parcela koja je po položaju i obliku jednaka dijelu z.č. 3307 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 5512 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 79 m2, označenom na Geodetskom situacijskom nacrtu od 12. prosinca 2016. godine izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Gršković iz Dobrinja, koji je sastavni dio ovog Natječaja, a nakon čega će se sačiniti dodatak Ugovoru o zamjeni na način da će se sukladno provedenoj parcelaciji označiti predmet zamjene.


Na z.č. 3307 k.o. Bogović, upisanoj u z.k.ul. 5512 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, upisano je pravo služnosti u korist „HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D., OIB: 28921978587, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37“, a temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti br. U4012-280/14 od 29. 07. 2014. i Punomoći od 23. svibnja 2014.  godine. Navedena upisana služnost u naravi se ne odnosi na dio z.č. 3307 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 5512 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 79 m2, označen na Geodetskom situacijskom nacrtu od 12. prosinca 2016. godine izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antona Gršković iz Dobrinja, koji je sastavni dio ovog Natječaja, odnosno na dio parcele koji je predmet zamjene, a obveza je kupca/najboljeg ponuditelja zatražiti od HRVATSKE ELEKTROPRIVREDA D.D., OIB: 28921978587, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, brisanje navedene služnosti po provedenoj parcelaciji.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa odmah po potpisu Ugovora o zamjeni nekretnina. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.


III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDEPravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.


IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda, te oznaku nekretnine koja se nudi  u  zamjenu
– dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu (prihvatljivi su Rješenje,  ugovor, vlasnički list)
– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni  dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja se nudi u zamjenu)
– dokaz da postoji pravni interes za formiranje građevinske parcele sa nekretninom iz  točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili  putovnice)


V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se utvrdi da nekretnina koja se nudi u zamjenu predstavlja najveći interes Općine Malinska – Dubašnica u svrhu proširenja prometnice u naselju Ljutić, uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom koju nudi Općina Malinska – Dubašnica, može formirati građevinsku parcelu.

Sukladno članku 8. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16)  nadležno tijelo ima pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 30. siječnja 2017., u 12:00 sati.  

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ– LJUTIĆ»

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.


O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.4

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr  ili na telefon 051/750-504.VII. UGOVOR

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Klasa: 944-01/16-03/3
Ur.broj: 2142/05-04-03/2-17-6
Malinska, 13. siječnja 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                    Pročelnik:

                                                                                                                Bernard Cvelić


Povezane teme