Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine (Mesopust)

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 3. siječnja 2017. godine, a na temelju članka 7. i 8.  Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11,  3/14 i 11/15), Općina Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine


I.       Predmet natječaja:


Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih naprava za obavljanje djelatnosti tijekom karnevalskih događanja 2017. godine, kako slijedi:

Red.br.

Namjena površineBroj lokacija

Početna cijena

1.LOKACIJA „MARKAT“ (Mesopusni  šator)  
1.1

Pružanje ugostiteljskih usluga (prehrana i piće)

1

10.000,00 kn

 II.        Vrijeme zakupa
:
Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za vrijeme Mesopusnih događanja u Općini Malinska – Dubašnica i to:

–          na dan otvaranja Mesopusta 28. siječnja 2017. godine,

–          u dane mesopusnih zabava 28. siječnja, 11. i 25. veljače 2017. godine (subote),

–          dana 27. veljače 2017. godine za potrebe proslave 25. obljetnice sa pobratimljenim općina(ponedjeljak),

–          na završni dan Mesopusta 28. veljače 2017. godine (utorak).


III.               Tehničko rješenje i namjena privremenog objekta:

Zakupnik je dužan u prostoru šatora postaviti i organizirati kuhinju i šank dužine 15,00 m’ za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom za što će zakupodavac osigurati prostor u šatoru.


IV.               Posebni uvjeti:

Osim plaćanja zakupnine zakupnik je dužan prihvatiti uvjete davanja u zakup kako slijedi:

–          Obvezan je financirati nastup jednog od dva banda koji će nastupati (Koktelsi 11.02.2017. ili Night Express band 25.02.2017.),

–          cjenik pića i hrane obvezan je dogovoriti sa Maškaranom udrugom Dubašnica,

–          obvezan je osigurati minimalno 100 porcija jote za na dan otvorenja Dubašljanskog mesopusta,

–          obvezan je osigurati cca. 50 sendviča za sudionike Dječjeg riječkog karnevala.


V.                 Zakupnina:

Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina jednokratno prije zaključenja ugovora!


 

VI.               Prijave na natječaj moraju sadržavati:

Prijave moraju sadržavati:

–       naziv i točnu adresu ponuditelja;

–       obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju
podnosi ponudu;

–       potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga
državna davanja, ne starija od 30 dana do dana slanja objave;

–       opis ponude-usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija);

–       kao dokaz da je ponuditelj ugovorio financiranje nastupa jednog od dva banda iz točke IV. ovog natječaja, u ponudi je obvezan priložiti original
sporazum sa odabranim bandom kojeg će financirati;

–       IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine;

–       potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 20% od početne cijene, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj:
HR5323900011825300006, s pozivom na broj: 68  5738-OIB;

–       broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.VII.            
Rok za podnošenje prijava:

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u Pisarnicu Općine Malinska – Dubašnica, najkasnije do 16. siječnja 2017. godine.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.


VIII.          Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira i ugovori:

Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će i ponuđena kvaliteta ponude.

Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.

Sa natjecateljem čija je ponuda prihvaćena na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača. Ukoliko do tada ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj i nema pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelju s kojim se zaključi ugovor o zakupu javne površine,  jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.

Općina Malinska – Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

 

 

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

Načelnik: Robert Anton Kraljić

 

KLASA: 363-01/17-01/2

URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-2

Malinska, 3. siječnja 2017.

 

Povezane teme