Natječaj za zamjenu nekretnina – Lokvice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13), članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 26/09, 43/09 i 14/13), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika Klasa: 944-01/15-03/6, Ur.broj: 2142/05-04-03/2-16-5 od 15. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina

 


I.PREDMET ZAMJENE


       
U svrhu formiranja okućnice, te u svrhu formiranja ulice i zaštitnog zelenila na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15), u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:


– cijela z.č. 923/36 k.o. Sv. Anton, upisana u z.k.ul. 1819 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, prema Situaciji stvarnog stanja od 17. travnja 2015. godine izrađenoj od tvrtke Geo-line d.o.o. iz Krka, koja je sastavni dio ovog Natječaja, površine 68 m2.

Ponuđena nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja.

Početna vrijednost prethodno opisane nekretnine utvrđena je prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, br. elaborata 21/2014, od ožujka 2014. godine, u visini od 782,79 kn/m², odnosno ukupno 53.229,72 kn (slovima: pedesettritisućedvjestodvadesetdevetkuna i sedamdesetdvije lipe).

Općina Malinska – Dubašnica za ponuđenu nekretninu potražuje u zamjenu nekretnine koje predstavljaju najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice i zaštitnog zelenila na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15), uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom koju nudi Općina Malinska – Dubašnica, može formirati okućnicu.


II. UVJETI ZAMJENE


 

Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa odmah po potpisu Ugovora o zamjeni nekretnina. Troškove vezane za ovjeru Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.


III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE


 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.IV. SADRŽAJ PONUDE


 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda, te oznaku nekretnine koja se nudi u  zamjenu

– dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu (prihvatljivi su Rješenje, ugovor, vlasnički list)

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni

dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja  se nudi u zamjenu)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)


V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se utvrdi da nekretnina koja se nudi u zamjenu predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja ulice i zaštitnog zelenila na području obuhvata UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14 i 28/15), uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom koju nudi Općina Malinska – Dubašnica, može formirati okućnicu.

Sukladno članku 8. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nadležno tijelo ima pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.


VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA


 

Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave, je 03. listopada 2016., u 12:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ– LOKVICA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u Općinu Malinska – Dubašnica svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, e-mail: renato.zic@malinska.hr ili na telefon 051/750-504.


VII. UGOVOR


Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.


Klasa: 944-01/15-03/6

Ur.broj: 2142/05-04-03/2-16-6

Malinska, 15. rujna 2016.

Pročelnik:

Bernard Cvelić

 

Povezane teme