Obavijest roditeljima: Pravo na besplatnu marendu


Prenosimo obavijest Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk o prijavi škole i  uključivanju iste u natječaj Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija,
koji će se  provoditi u školskoj 2016./2017. godini. Projektom će se obuhvatiti svi učenici koji dolaze iz obitelji čiji  prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kuna.  Kod kandidature predložen je broj učenika koji odgovara broju  korisnika besplatne marende odobrene od strane jedinica lokalne  samouprave. Ukoliko roditelji prilože valjanu dokumentaciju, sredstva će biti  odobrena temeljem natječaja te će se rasteretiti proračuni  Grada/Općine.


Obavještavaju se roditelji (odnosno zakonski skrbnici, posvojitelji ili udomitelji) koji inače koriste socijalne programe Gradova i Općina ili drugih nadležnih institucija za besplatnu marendu učenika da će od ove godine istu potporu moći ostvariti preko Zaklade ,,Hrvatska za djecu” koja dodjeljuje financijska sredstva u sklopu projekta ,,Osiguranje školske prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017 .”Stoga se mole svi roditelji čija djeca imaju pravo na korištenje besplatne marende temeljem svog socijalnog statusa da se hitno jave u računovodstvo škole na telefon 051-166l-920 kako bi se ispunila potrebna dokumentacija za ostvarenje gore navedene potpore za školsku 2016./2017. godinu budući da podaci trebaju biti dostavljeni Primorsko-goranskoj županiji najkasnije do 16. rujna 2016. godine.Napominjemo da nije moguće ostvarivati pravo na potporu za besplatnu marendu od više različitih davatelja potpore.Potrebna dokumentacija:1. Tiskana ili elektronička preslika djetetovog Rodnog lista (ne može biti starija od šest mjeseci) ili Rješenje o skrbništvu (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud) kad dijete živi kod zakonskog skrbnika, tj. preslika Rješenja o posvojiteljstvu (donosi nadležni CZSS), tj. preslika odluke nadležnog CZSS ili Odluke nadležnog suda u izvanparničnom postupku kad dijete živi kod udomitelja (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud), a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;2. Tiskana ili elektronička preslika Domovnice (može biti i starija od šest mjeseci) za dijete i/ili jednog od roditelja (odnosno jednog od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) hrvatskog građanina, a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani.3. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o sastavu zajedničkog kućanstva u kojem živi dijete, koju potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);4. Potvrda o nezaposlenosti i trajanju nezaposlenosti za one članove zajedničkog kućanstva koji su nezaposleni (izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje);5. Potvrda o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), odnosno naknade mirovine ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini, za one članove zajedničkog kućanstva koji su umirovljenici, odnosno koji ostvaruju naknadu mirovine (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta);6. Izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o visini ostvarenih neto dohodaka i drugih dohodaka za razdoblje od 01.01.2016.do 31.08.2016. za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva starijeg od 15 (petnaest) godina, zajedno sa svim dostupnim dokazima takvih dohodaka ( npr. platne liste, IP obrasci, potvrde poslodavca, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) (izjavu potpisuju svi članovi zajedničkog kućanstva stariji od petnaest godina);7. Potvrda o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine za one članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od HZZO, te rodiljnih i roditeljskih potpora (izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta);8. Izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom potvrđuje da obitelj u kojoj živi dijete nije ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za dijete/djecu za školsku godinu 20106./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja).

Ravnatelj: Serdo Samblić, dipl.uč.

Obavijest možete pronaći u privitku.

Povezane teme